IPPP1/4512-1248/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPPP1/4512-1248/15-2/AŻinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych.

Droga zostanie przebudowana na odcinkach o łącznej długości 4,000 km. Zakres robót obejmuje:

  • rozebranie uszkodzonych przepustów betonowych pod drogą powiatową - 3,0 szt.;
  • wykonanie nowych przepustów z rur pod drogą powiatową - 3,0 szt.;
  • wykonanie zjazdów na drogi boczne;
  • wykonanie 2 warstw z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza – średnio 4 cm oraz warstwa ścieralna - 4 cm
  • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na długości 4,000 km i szerokości 1,00 m

Ponadto poniesione zostaną wydatki na usługi związane z promocją całości operacji (np. tablice informacyjne - wystąpi podatek od towarów i usług).

Przedmiotowa droga łączy gminy, oraz drogę powiatową nr z drogą wojewódzką nr i posiada szczególne znaczenie dla komunikacji lokalnej i gospodarczej - dojazd do muzeum w Czarnolesie, dojazd do Domu Pomocy Społecznej, pośrednio dojazdy do szkoły, miejsc pracy, transport surowców i produktów do terenów inwestycyjnych. To tylko niektóre funkcje, jakie spełnia droga stanowiąca jedyną alternatywę połączenia dużej części obszarów powiatu.

Wdrożenie projektu pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego pomiędzy Gminami.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu - 5 lat oraz po upływie tego terminu).

Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania drogami publicznymi powiatowymi: Powiatowy Zarząd Dróg. Właścicielem drogi pozostanie Powiat.

Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat Z jako płatnik. Powiat posługuje się numerem NIP,

Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Powiat (wystąpi podatek od towarów i usług).

Wymienione powyżej wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat jako Wnioskodawca ponoszący wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2016 - 2017 i współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług...

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania ustawowe na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanej operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr na odcinkach o łącznej długości 4,000 km.

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki organizacyjne, w tym Powiatowy Zarząd Dróg, wykonują na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym zadania publiczne m. in. w zakresie utrzymania dróg powiatowych. W związku z powyższym zarówno Wnioskodawca jak i jego jednostki organizacyjne realizują zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1 nie podlegają w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie mogą go odliczać.

Ponadto Wnioskodawca przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji operacji, a także po tym terminie, w wyniku dokonywanych zakupów w ramach operacji nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi, czyli operacja nie będzie generowała przychodu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć, do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powyższym w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przypadku przebudowy drogi powiatowej nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi w fazie rzeczowej realizacji - roboty budowlane dotyczące ogólnie całego zadania.

W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji drogowej, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym do refundacji z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tym samym z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr na odcinku.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 87 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych. Droga zostanie przebudowana na odcinkach o łącznej długości 4 km. Zakres robót obejmuje rozebranie uszkodzonych przepustów betonowych pod drogą powiatową, wykonanie nowych przepustów z rur pod drogą powiatową, wykonanie zjazdów na drogi boczne, wykonanie 2 warstw z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na długości 4 km i szerokości 1 m. Jak wskazał Wnioskodawca celem projektu jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy gminami. Wydatki związane z realizacją opisanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania zapłaconego w ramach projektu podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa odliczenie podatku VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w ramach realizowanych inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ani do zwrotu na rachunek bankowy różnicy kwoty podatku naliczonego i kwoty podatku należnego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ILPP2/4512-1-742/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-585/15-3/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.