IPPP1/4512-1208/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Rozliczenia faktur po zbyciu ZCP – odsprzedaż towarów po transakcji zbycia oraz korygowanie faktur, noty korygujące, prawo do odliczenia VAT.
IPPP1/4512-1208/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. nota korygująca
 3. prawo do odliczenia
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w części dotyczącej:

 • pytania Nr 1 i 3 – odsprzedaży towarów i usług po transakcji zbycia ZCP, oraz korygowania faktur poprzez wystawienie noty korygującej - jest prawidłowe;
 • pytania Nr 2 – prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących ZCP otrzymanych po dacie zbycia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT). Spółka prowadzi działalność gospodarczą poprzez trzy oddziały, dwa z nich to zakłady produkcyjne, trzeci - centrum usług finansowych.

Spółka planuje zbyć zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci wydzielonej części zakładu produkcyjnego oraz centrum usług finansowych (dalej jako ZCP). Przewidywana data transakcji zbycia to 1 stycznia 2016 r.

Spółka na dzień sporządzenia niniejszego wniosku posiada wiedzę, iż do dnia transakcji zbycia ZCP nie będzie możliwe zaksięgowanie wszystkich faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ZCP. Po wydaniu ZCP w związku z planowaną transakcją Spółka otrzyma od swoich kontrahentów również inne faktury zakupowe dotyczące nabycia towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ZCP.

Otrzymanie owych faktur jest od spółki niezależne i wynikać będzie w głównej mierze z regulacji zawartej w art. 106i ustawy podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zgodnie, z którą fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Założyć w tym miejscu należy, iż wszystkie analizowane faktury będą związane z działalnością opodatkowaną wykonywaną przez ZCP.

Spółka dokona odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zbytych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w okresie otrzymania owych faktur lub dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Następnie Spółka planuje odsprzedać na rzecz nabywcy ZCP nabyte towary i usługi związane z działalnością ZCP wystawiając faktury (refaktury) niepodlegające podatkowi VAT.

Nabywca ZCP zobowiązuje się uregulować wszystkie otrzymane refaktury.

Spółka poinformuje wszystkich swoich dostawców i odbiorców o planowanym zbyciu ZCP, wskazując jednoznacznie datę i oddziały objęte transakcją zbycia. Mimo zachowania szczególnej staranności Spółka nie może wykluczyć sytuacji, kiedy po dacie zbycia dostawcy będą wystawiać faktury z błędnie wskazanymi podmiotami.

Analizując planowaną transakcję dojść może do następujących sytuacji:

 • faktury dotyczące zbywanych części przedsiębiorstwa po dniu zawarcia umowy zbycia wystawione zostaną na zbywcę ZCP,
 • faktury niedotyczące zbywanych części przedsiębiorstwa po dniu zawarcia umowy zbycia wystawione zostaną na nabywcę ZCP.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka prawidłowo uznaje odsprzedaż towarów i usług bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP jako transakcje niepodlegające podatkowi od towarów i usług, w sytuacji gdy były one ściśle związane ze zbyciem ZCP...
 2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu faktur dokumentujących zakup towarów i usług dotyczących zbytych ZCP w okresie poprzedzającym zbycie, a otrzymanych po tej dacie...
 3. Czy faktury wystawione po dniu zbycia ZCP na omyłkowo wskazane podmioty Spółka może korygować poprzez zastosowanie not korygujących...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Odsprzedaż towarów i usług bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP w sytuacji, gdy były one ściśle związane z tym zbyciem, należy traktować jako kolejny etap transakcji i stosować do niej jednolite przepisy ustawy o VAT, tj. art. 6 pkt 1 zgodnie, z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Mając na uwadze dorobek wspólnotowy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(TSUE, wcześniej ETS) należy wskazać, iż na ocenę charakteru operacji gospodarczych nie ma wpływu czy została ona przeprowadzona w ramach jednej transakcji czy też dokonano jej w etapach (por. wyrok ETS z dnia 14 lutego 1985r.w sprawie Rompelman C-268/83, wyrok ETS z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie Niderlandy przeciwko Radzie C-301-97).

W aspekcie przedstawionego stanu faktycznego transakcje gospodarcze jakie miały miejsce bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP udokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami (refakturami) traktować należy jako kolejny etap tej samej transakcji. Zauważyć należy, że w sytuacji gdyby transakcja zbycia ZCP nie miała miejsca, Spółka w ogóle nie dokonałaby kolejnych transakcji gospodarczych w oparciu o wystawione faktury (refaktury).

Zdaniem Wnioskodawcy całość transakcji zbycia ZCP, zarówno umowa zbycia ZCP jak i związane z nią dostawa towarów i świadczenie usług na podstawie wystawionych faktur (refaktur), traktować należy jako transakcję jednolitą tzn. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. pkt 5.9. uzasadnienia wyroku NSA z 7 grudnia 2012 r. I FSK 89/12), tym samym wystawiane faktury (refaktury) traktować należy jako niepodlegające ustawie o VAT.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje zachowane w odniesieniu do faktur dokumentujących zakup towarów i usług do dnia zbycia ZCP, bez względu na okres w którym faktury zostaną dostarczone do Spółki.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wskazano na wstępnie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, natomiast powołane powyżej przepisy ograniczające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie mają zastosowania do analizowanego zdarzenia przyszłego.

Spółka stoi na stanowisku, iż przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w całości lub części (zgodnie z art. 86 ustawy o VAT) z faktur dotyczących działalności zbytych ZCP, a wystawionych na Spółkę przez dostawców towarów i usług po dacie zbycia ZCP lub zaksięgowanych w księgach Spółki po dacie transakcji zbycia.

Zaznaczyć należy iż Spółka z zachowaniem szczególnej rzetelności kontroluje każdy dokument wprowadzany do ksiąg, niemniej wielopłaszczyznowość realizowanych operacji gospodarczych uniemożliwia dostarczenie wszystkich faktur zakupowych do działu księgowego Spółki do dnia zbycia ZCP. Ponadto z powołanej już treści art. 106i ustawy o VAT wynika jasno, iż dostawcy towarów i usług mają obowiązek wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę. Nieunikniona tym samym jest sytuacja, w której Spółka otrzymuje faktury w kolejnych miesiącach.

Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku, określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1). Z treści powołanych przepisów wynika, iż Wnioskodawca nie będzie w stanie na dzień zbycia ZCP wprowadzić do ksiąg wszystkich faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z działalnością ZCP oraz dokonać odliczenia podatku naliczonego za okres poprzedzający zbycie ZCP.

Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, iż dostawy towarów oraz świadczenie usług, które miały miejsce do dnia zbycia ZCP dotyczyły czynności opodatkowanych świadczonych przez oddziały widniejące do tego dnia w strukturach Spółki, a co za tym idzie prawo do odliczenia podatku VAT zostaje zachowane w okresie otrzymania faktury.

Ad. 3

Zdaniem Spółki w odniesieniu do otrzymanych faktur zawierających pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, Spółka może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Wyjątki wymienione w w/w przepisie dotyczą:

pkt 8 miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

pkt 9 ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);

pkt 10 kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

pkt 11 wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

pkt 12 stawki podatku;

pkt 13 sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

pkt 14 kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; pkt 15 kwoty należności ogółem.

Dokonując literalnej wykładni art. 106k ust. 1 ustawy o VAT zaznaczyć należy iż katalog wyjątków uniemożliwiający wystawienie noty korygującej jest zbiorem zamkniętym. W przepisach prawa podatkowego brak jest innych przepisów regulujących ten szczególny rodzaj faktury jakim jest nota korygująca. W opisanych wcześniej przypadkach, które zdaniem Spółki mogą mieć miejsce po dniu zbycia ZCP, przewidywane pomyłki w otrzymanych od dostawców fakturach nie mieszczą się w zakresie wskazanych powyżej wyjątków.

Powołując się na wykładnię literalną oraz logiczną poprzez zastosowanie wnioskowania a contrario Spółka stoi na stanowisku, iż po otrzymaniu faktury zawierające pomyłki inne niż wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej pytań Nr 1 i 3 – odsprzedaży towarów i usług po transakcji zbycia ZCP, oraz korygowania faktur poprzez wystawienie noty korygującej oraz nieprawidłowe w zakresie pytania Nr 2 – prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących ZCP otrzymanych po dacie zbycia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – wskazując, że jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie dyspozycji art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą poprzez trzy oddziały: dwa zakłady produkcyjne i centrum usług finansowych. Spółka planuje zbyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci wydzielonej części zakładu produkcyjnego oraz centrum usług finansowych. Jak wskazał Zainteresowany w opisie sprawy do dnia transakcji zbycia ZCP nie będzie możliwe zaksięgowanie wszystkich faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ZCP. Po wydaniu ZCP w związku z planowaną transakcją Spółka otrzyma od swoich kontrahentów również inne faktury zakupowe dotyczące nabycia towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ZCP. Otrzymanie owych faktur jest od Spółki niezależne i wynikać będzie w głównej mierze z regulacji zawartej w art. 106i ustawy. Z opisu sprawy wynika również, że wszystkie analizowane faktury będą związane z działalnością opodatkowaną wykonywaną przez ZCP. Spółka dokona odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zbytych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w okresie otrzymania owych faktur lub dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Następnie Spółka planuje odsprzedać na rzecz nabywcy ZCP nabyte towary i usługi związane z działalnością ZCP wystawiając faktury (refaktury) niepodlegające podatkowi VAT.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii uznania odsprzedaży towarów i usług bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP jako transakcji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem, gdyż zdaniem Wnioskodawcy są one ściśle związane ze zbyciem ZCP.

W tym miejscy należy wyjaśnić, że w pewnych okolicznościach formalnie odrębne transakcje, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne. Ma to miejsce w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedną niepodzielną transakcję gospodarczą, której rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku gdy transakcja składa się z zespołu elementów i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia, czy chodzi o co najmniej dwie transakcje odrębne, czy też o transakcję jednolitą (np. wyrok TSUE: w sprawie Levob Verzekeringen i OV Bank, lub wyrok w sprawie Aktiebolaget NN, czy wyrok w sprawie Don Bosco). Oceniony transakcji należy dokonać w oparciu o całokształt okoliczności w jakich zostały one zawarte.

Z okoliczności omawianej sprawy jednoznacznie, wynika że mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Fakt dokonania zbycia ZCP w kilku etapach (odsprzedaż towarów i usług związanych z ZCP, bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP) nie zmieni charakteru wspomnianej czynności, która powinna być uznana za transakcję jednolitą – transakcję zbycia przedsiębiorstwa.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że na ocenę charakteru operacji gospodarczych nie ma wpływu, czy przeprowadzona została w ramach jednej transakcji, czy dokonano jej w kilku etapach. Tym samym odsprzedaż towarów i usług bezpośrednio po transakcji zbycia ZCP w sytuacji gdy jak wskazuje Zainteresowany są one ściśle związane z tym zbyciem należy potraktować jako kolejny etap transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem w zakresie pytania Nr 1 Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Zainteresowany zwrócił się również o wyjaśnienie czy w odniesieniu do faktur dokumentujących zakup towarów i usług dotyczących zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w okresie poprzedzającym to zbycie, a otrzymanych po tej dacie, przysługiwać Mu będzie prawo do odliczenia podatku VAT.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 93c § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca może otrzymać faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z ZCP, które wpłyną do Spółki po dacie zbycia. Zdaniem Zainteresowanego będzie mu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących ZCP dokumentujących zakup towarów i usług do dnia zbycia bez względu na okres w którym takie faktury zostaną dostarczone do Spółki.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w tym zakresie.

W świetle wskazanych regulacji Ordynacji podatkowej prawo do rozliczenia podatku VAT w zakresie transakcji dotyczących zbytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przedmiotem sukcesji w zakresie tych zdarzeń które nie uległy konkretyzacji do dnia wydzielenia – zbycia. Zatem zgodnie ze wskazanym wyjaśnieniem Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia podatku naliczonego VAT dotyczącego nabytych towarów i usług związanych z ZCP dla których prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie przed dniem zbycia ZCP. Jedynie do dnia przejścia praw związanych z ZCP na nabywcę w ramach sukcesji, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia transakcji związanych z działalnością ZCP w tym nabytych towarów i usług dotyczących działalności ZCP. Jednak w zakresie towarów i usług związanych z ZCP dla których prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w dniu lub po dniu zbycia ZCP bez względu na fakt czy faktury te będą wskazywały jako nabywcę Spółkę czy też nabywcę ZCP, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozliczenia podatku VAT. Do odliczenia podatku VAT naliczonego będzie uprawniony nabywca ZCP gdyż prawo to zostanie przeniesione na nabywcę w ramach sukcesji praw i obowiązków z dniem zbycia ZCP.

Tym samym w świetle regulacji prawnych konieczne jest wskazanie, że Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zakupowych dla których prawo do odliczenia powstaje przed dniem zbycia ZCP. Natomiast w stosunku do faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z ZCP, które wpłyną do Spółki od dnia zbycia uprawniony do odliczenia podatku VAT będzie nabywca ZCP.

Tym samym należy wskazać, że w zakresie pytania Nr 2 Wnioskodawca zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

W złożonym wniosku Spółka wskazała również, że może dojść do sytuacji gdy faktury dotyczące zbywanych części przedsiębiorstwa po dniu zawarcia umowy zbycia wystawione zostaną na zbywcę ZCP, lub faktury niedotyczące zbywanych części przedsiębiorstwa po dniu zawarciu umowy zbycia wystawione zostaną na nabywcę ZCP. W takich okolicznościach Zainteresowany zwrócił się o wyjaśnienie czy tak omyłkowo wystawione faktury Spółka może korygować poprzez wystawienie not korygujących.

Zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

W omawianej sytuacji błędy w fakturach nie będą dotyczyć danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, lecz nabywcy towarów i usług. Zatem Zainteresowany może skorygować ww. pomyłki przy użyciu noty korygującej zgodnie z art. 106e ustawy.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w stosunku do pytania Nr 3 należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura korygująca
IBPB-1-2/4510-763/15/MM | Interpretacja indywidualna

nota korygująca
IBPP1/443-883/14/MS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-486/15/KM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/4512-796/15/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.