IPPP1/4512-120/16-6/MP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez osobę fizyczną współpracująca ze Spółką;
IPPP1/4512-120/16-6/MPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt menedżerski
 3. prawo do odliczenia
 4. zakaz konkurencji
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) , w dniu 7 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) oraz w dniu 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 24 marca 2016 r. (doręczone w dniu 31 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez osobę fizyczną współpracującą ze Spółką - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez osobę fizyczną współpracującą ze Spółką.

Wniosek uzupełniono w dniu 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) , w dniu 7 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) oraz w dniu 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 24 marca 2016 r. (doręczone w dniu 31 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

R. Sp. z o.o. <dalej: „Spółka”> jest spółką z Grupy R. <dalej: „Grupa”> prowadzącą działalność w branży wydawniczej tradycyjnej (tytuły prasowe) oraz internetowej (serwisy internetowe). W ramach prowadzonej działalności, Spółka współpracowała m.in. z osobą fizyczną <dalej: „OF”> świadczącą na rzecz Spółki dwa rodzaje usług: usługi zarządzania działalnością wydawniczą Spółki oraz usługi doradcze w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki personalnej Spółki.

OF wykonywała swoje usługi - zarówno w zakresie zarządzania, jak i doradztwa - w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Niemniej, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Spółka pełniła funkcją płatnika w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego OF na podstawie umowy o zarządzanie.

Zasady świadczenia usług przez OF usługi były regulowane zapisami następujących umów:

 • umowa z 4 września 2006 r. dotycząca świadczenia usług doradczych w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki personalnej oraz szereg aneksów do tej umowy <dalej: „Umowa o usługi doradcze”>;

w ramach Umowy o usługi doradcze, OF zobowiązała się m.in. do wykonywania następujących usług: przygotowywania projektów biznesowych w aspekcie organizacji pracy oraz struktur pracowniczych, projektowania systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania, relacji Zarządu z pracownikami Spółki, tworzenia i wdrażania systemu sprawozdawczości kadrowej dla potrzeb Zarządu i Akcjonariuszy w Spółce, prowadzenia szkoleń dla pracowników Spółki, rekrutacji i selekcji pracowników, wartościowania stanowisk pracy diagnozowania potrzeb szkoleniowych, organizacji szkoleń, przeprowadzania ocen i badań nastrojów pracowniczych, innych usług doradczych zleconych przez Spółkę, w zakresie doradztwa personalnego;

 • umowa dotycząca zarządzania działalnością wydawniczą Spółki z 7 stycznia 2014 r. <dalej: „Umowa o usługi zarządzania”>;

w ramach tej umowy, OF zobowiązała się do osobistego świadczenia na rzecz zlecającego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług polegających na zarządzaniu działalnością wydawniczą Spółki, w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką oraz do reprezentowania Spółki w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką.

Umowa o usługi zarządzania jest standardową umową stosowaną na potrzeby współpracy pomiędzy podmiotami z Grupy (w tym Spółką) a osobami fizycznymi świadczącymi usługi zarządzania. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług <dalej: „VAT”> świadczeń dokonywanych na podstawie takiej umowy przez jedną z osób fizycznych świadczących tego rodzaju usługi na rzecz podmiotów z Grupy była przedmiotem indywidualnej interpretacji wydanej 5 listopada 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-859/14-4/JL).

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w tej interpretacji przez organ podatkowy, usługi zarządzania wykonywane przez osobę fizyczną na podstawie Umowy o usługi zarządzania podlegają opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT.

Na podstawie umów, OF wystawiała w okresach miesięcznych faktury dokumentujące wykonane przez nią w danym miesiącu usługi zarządzania i usługi doradcze. Z uwagi na to, iż OF jest i była czynnym podatnikiem VAT, przedmiotowe faktury zawierały podatek naliczony VAT.

Na podstawie faktur otrzymywanych od OF, Spółka dokonywała wypłaty wynagrodzenia na rzecz OF. Wydatki te stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu, ponadto Spółka odliczała podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez OF.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych <dalej: „PIT”>, Spółka pełniła rolę płatnika w odniesieniu do kwot wypłacanych na podstawie umowy zarządzania i w tym zakresie pobierała zaliczki na PIT i odprowadzała je do właściwego urzędu skarbowego. W odniesieniu do kwot wypłacanych przez Spółkę z tytułu usług doradczych, Spółka nie pełniła roli podatnika i nie odprowadzała w związku z tym zaliczek na PIT.

Wskazane wyżej umowy zawierały ogólne regulacje dotyczące zakazu konkurencji, trybu i okresu wypowiedzenia, a także dochowania poufności informacji uzyskanych przez OF w trakcie świadczenia usług na rzecz Spółki.

Spółka zaznacza, iż współpraca z OF - zarówno w zakresie świadczenia usług zarządczych, jak i usług doradztwa, była dla obydwu stron satysfakcjonująca. Spółka bardzo pozytywnie ocenia jakość usług świadczonych przez OF oraz ich wpływ na swoją pozycję rynkową oraz na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe w okresie współpracy. Niemniej, w związku z podjętą na poziomie Grupy inicjatywą zmiany zasad prowadzenia polityki zarządzania kapitałem ludzkim, polegającej m.in. na wymianie pomiędzy spółkami Grupy doświadczeń, rozwijaniu najlepszych praktyk oraz prowadzeniu wspólnych, koordynowanych na poziomie regionalnym, projektów i działań w przedmiotowym obszarze, współpraca z OF na poziomie lokalnym utraciła swoje uzasadnienie i w konsekwencji Spółka podjęła decyzję o zakończeniu tejże współpracy.

W tym zakresie Spółka i OF przeprowadzały negocjacje odnośnie szczegółowych warunków zakończenia współpracy, których wynikiem było podpisanie następujących dokumentów:

 1. Wypowiedzenie umowy z 7 stycznia 2014 r. dotyczącej usług zarządzania ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r., w którym zamieszczono również postanowienie o jednorazowym (tj. za jeden miesiąc objęty okresem wypowiedzenia umowy) zwiększeniu przez Spółkę kwoty wynagrodzenia za usługi zarządzania świadczone przez OF, w uznaniu wybitnego wkładu wniesionego przez OF w rozwój Spółki, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki w okresie współpracy; wypłata podwyższonej kwoty wynagrodzenia zostanie dokonana w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania <dalej: „Wypowiedzenie Usług Zarządzania” lub „WUZ”>;
 2. Aneks do umowy z 7 stycznia 2014 r. mający na celu doprecyzowanie zakresu zakazu konkurencji w okresie świadczenia usług przez OF na rzecz Spółki, w tym w okresie wypowiedzenia umowy z 7 stycznia 2014 r.; celem aneksu było dostosowanie zapisów umowy z 7 stycznia 2014 r. do aktualnej sytuacji rynkowej (jako, że Spółka działa m.in. na rynku związanym ściśle z najnowszymi technologiami, w tym prowadzi serwisy internetowe, który to rynek podlega dynamicznym zmianom, zapisy dotyczące ewentualnych konkurentów Spółki na rynku wymagały aktualizacji); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania <dalej: „Aneks Usługi Zarządzania” lub„AUZ”>;
 3. Umowa z 29 stycznia 2016 r., w której strony uregulowały szczegółowo kwestię zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy w zakresie usług zarządzania, tj. ustaliły, iż OF zobowiązuje się do nieświadczenia (bez pisemnego zezwolenia Spółki) pracy i innych usług na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki w okresie 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy z 7 stycznia 2014 r. (tj. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy usługi zarządzania <dalej: „Umowa Zakaz Konkurencji Usług Zarządzania” lub „UZKUZ”>;
 4. Wypowiedzenie umowy z 4 września 2006 r. dotyczącej świadczenia usług doradczych, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r. <dalej: „Wypowiedzenie Usług Doradczych” lub „WUD”>;
 5. Aneks do umowy z 4 września 2006 r. mający na celu doprecyzowanie zakresu zakazu konkurencji w okresie świadczenia usług przez OF na rzecz Spółki, w tym w okresie wypowiedzenia umowy z 4 września 2006 r.; celem aneksu było dostosowanie zapisów umowy z 4 września 2006 r. do aktualnej sytuacji rynkowej (jako, że Spółka działa m.in. na rynku związanym ściśle z najnowszymi technologiami, w tym prowadzi serwisy internetowe, który to rynek podlega dynamicznym zmianom, zapisy dotyczące ewentualnych konkurentów Spółki na rynku wymagały aktualizacji); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi doradcze <dalej: „Aneks Usługi Doradcze” lub „AUD”>;
 6. Umowa z 29 stycznia 2016 r., w której strony uregulowały szczegółowo kwestię zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych, tj. ustaliły, iż OF zobowiązuje się do nieświadczenia (bez pisemnego zezwolenia Spółki) pracy i innych usług na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki w okresie 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy z 4 września 2006 r. (tj. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi doradcze <dalej: „Umowa Zakaz Konkurencji Usług Doradczych” lub „UZKUD”>.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wystawionych przez OF fakturach VAT dokumentujących kwoty wypłacone na rzecz OF na podstawie zapisów w WUZ, AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z wystawionych przez OF faktur VAT dokumentujących kwoty wypłacone na rzecz OF na podstawie zapisów w WUZ, AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (,..).

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu tub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dokonując interpretacji powyższych przepisów, należy uznać, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (zrealizowanie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (niewykonanie bądź też tolerowanie). Przy klasyfikacji danego świadczenia jako usługi należy dodatkowo mieć na względzie, że ustawa VAT traktuje jako usługę każde świadczenie, które nie jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Niemniej, należy pamiętać, że usługą może być tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, tj. odbiorca odnoszący korzyść o charakterze majątkowym, Oznacza to, iż dana czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za jej bezpośredniego beneficjenta. Przy tym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Kolejnym warunkiem uznania iż dana czynność może zostać opodatkowana VAT, jest określenie przedmiotu opodatkowania. Opodatkowanie usług polegających na powstrzymywaniu się czy też na tolerowaniu określonych stanów rzeczy, powstrzymywaniu się od zachowań wskazanych w ramach zakazu konkurencji może mieć miejsce wówczas, jeśli podmiot świadczący taką usługę jest podatnikiem VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy VAT wynika, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.; dalej: „ustawa PIT”) oraz z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółka i OF wypowiedziały wiążące ich dotychczas umowy, tj. Umowę o usługi zarządzania i Umowę o usługi doradcze. W związku z tym faktem, strony podjęły negocjacje odnośnie zasad zakończenia współpracy w powyższym zakresie. W ich wyniku strony ustaliły, iż Spółka wypłaci na rzecz OF:

 • zwiększone wynagrodzenie za jeden miesiąc pracy OF w okresie wypowiedzenia umowy o usługi zarządzania, z uwagi na wysoką jakość usług świadczonych przez OF w okresie współpracy i ich obecny i oczekiwany wpływ na pozycję rynkową i wyniki finansowe Spółki, oraz
 • wynagrodzenie za powstrzymanie się przez OF od działań konkurencyjnych w zakresie świadczenia usług zarządzania i świadczenia usług doradczych, zarówno w okresie pozostałym do końca współpracy, jak i przez okres 6 miesięcy po jej ustaniu.

Jak wspomniano w stanie faktycznym, OF prowadzi działalność gospodarczą i jest z tego tytułu podatnikiem VAT (tj. nie korzystała z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy VAT).

Mając na uwadze powyższe, wynikająca z WUZ zwiększona kwota wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez OF usług zarządzania (w ramach prowadzonej przez OF działalności gospodarczej) - będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT (analogicznie do standardowego wynagrodzenia za te usługi otrzymywanego wcześniej przez OF), zaś OF będzie zobowiązana do wystawienia z tego tytułu faktury VAT.

W zakresie kwot wypłaconych na podstawie AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD, Spółka zauważa, iż działanie polegające na powstrzymaniu się przez OF od działalności konkurencyjnej w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Spółki, ma niewątpliwie charakter odpłatny. Ponadto, strony łączy stosunek prawny wyrażony podpisanymi przez nie dokumentami (tj. AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD), zaś umowy o zakazie konkurencji zostały zawarte przez OF jako podatnika VAT (OF nie korzystała w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy VAT). Tym samym, otrzymane przez OF kwoty wynagrodzenia za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności (tj. z tytułu zakazu konkurencji), stanowią ekwiwalent wynagrodzenia za konkretne usługi, którymi w analizowanym przypadku jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Beneficjentem tych usług, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie nieprowadzenia przez OF działalności konkurencyjnej zarówno w zakresie świadczenia usług zarządzania, jak i usług doradczych, jest Spółka.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, świadczone przez OF zgodnie z postanowieniami AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD usługi polegające na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT w zw. z art. 8 ust. 1 tej ustawy, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, OF będzie zobowiązana do wystawienia faktur VAT dokumentujących opisane świadczenia.

Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionych przez OF.

Kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku VAT w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez tego podatnika. Odliczeniu zatem podlega taki podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza, co do zasady, możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z tymi towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Spółka zauważa, że powstrzymywanie się przez OF od działalności konkurencyjnej w zamian za wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie może mieć wpływ na pozycję Spółki na rynku. W szczególności, OF z uwagi na swoje stanowisko jest m.in. w posiadaniu informacji, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki oraz jej pozycję wobec konkurencji. Wykorzystanie wiedzy, doświadczeń, kontaktów i informacji uzyskanych w okresie współpracy ze Spółką do świadczenia usług o charakterze konkurencyjnym może skutkować powstaniem szkody po stronie Spółki lub też uniemożliwić Spółce uzyskanie potencjalnych korzyści np. związanych z pozyskaniem nowych współpracowników. Tym samym, nie można zaprzeczyć istnieniu związku pomiędzy nabyciem od OF świadczeń określonych w AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD a czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę. Podobnie, nie ulega wątpliwości, iż nabywane przez Spółkę usługi zarządzania realizowane przez OF, o których mowa w WUZ, są związane z wykonywaniem przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, należy uznać, iż będzie ona uprawniona do odliczenia podatku VAT z otrzymanych od OF faktur dokumentujących kwoty wskazane w WUZ, AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD, ponieważ nabycie przedmiotowych usług związane jest z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną - spełniony więc będzie warunek wynikający z art. 86 ust. l ustawy o VAT. Z kolei OF jest podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury VAT, a zatem nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy VAT.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych, np.:

 • interpretacja indywidualna wydana 3 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-1137/13-5/KB),
 • interpretacja indywidualna wydana 30 maja 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. 1BPP2/443-174/14/KO),
 • interpretacja indywidualna wydana 28 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-74/13/PK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania oraz stanowiska, a zatem nie rozstrzyga kwestii prawidłowości opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług zarządzania działalnością wydawniczą oraz usług doradczych , bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Zmiana któregokolwiek z przedstawionych elementów stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.