IPPP1/4512-1/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytulu realizacji projektu;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Umowa finansowa - w wyniku wyboru projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umowa na realizację projektu w ramach europejskiego funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa.

Umowa - w wyniku wyboru projektu przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów- umowa na realizację projektu "Integracja .... Psychologiczne i ...."- dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

W ramach w/w umów Fundacja otrzymuje dotacje na realizację przedsięwzięć takich jak badania dotyczące zjawiska migracji oraz bezpośrednie wsparcie (działania edukacyjne i informacyjne) skierowane do: uchodźców, obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego. Powyższe przedsięwzięcia nie stanowią działań mających na celu sprzedaż jakichkolwiek usług ani towarów. W ramach przedsięwzięć nie są pobierane żadne odpłatności; nie występują świadczenia odpłatne.

Fundacja realizuje projekty na podstawie szczegółowych budżetów kosztów, wyodrębniając koszty związane bezpośrednio z realizacją tych przedsięwzięć.

Dotacje otrzymywane są na pokrycie poniesionych i szczegółowo udokumentowanych kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją wyżej wskazanych przedsięwzięć Fundacja ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy czy też nie i tym samym, czy podatek VAT można uznać za niekwalifikowalny w ramach rozliczenia dotacji, czy też za kwalifikowalny ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

zakupy realizowane na rzecz wyżej wymienionych przedsięwzięć nie są związane ani w całości ani w części ze sprzedażą opodatkowaną, przez co Fundacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego. Realizacja powyższych przedsięwzięć nie stanowi sprzedaży towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Sama dotacja również pozostaje bez wpływu na obrót w rozumieniu ustawy o podatku VAT, ponieważ nie jest ani pośrednio ani bezpośrednio związana z ceną sprzedawanych towarów i usług z tego powodu, że taka sprzedaż nie występuje.

W związku z brakiem prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT naliczony w zakupach związanych z realizacją w/w przedsięwzięć jest kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty:

  1. "Zobacz ..." w ramach europejskiego funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa,
  2. "Integracja .... Psychologiczne i ..."- w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa. Fundacja otrzymuje dotacje na realizację ww. przedsięwzięć takich jak badania dotyczące zjawiska migracji oraz bezpośrednie wsparcie (działania edukacyjne i informacyjne) skierowane do: uchodźców, obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego. Powyższe przedsięwzięcia nie stanowią działań mających na celu sprzedaż jakichkolwiek usług ani towarów, nie są związane w całości ani w części ze sprzedażą opodatkowaną. W ramach przedsięwzięć nie są pobierane żadne odpłatności, nie występują świadczenia odpłatne.

Fundacja realizuje projekty na podstawie szczegółowych budżetów kosztów, wyodrębniając koszty związane bezpośrednio z realizacją tych przedsięwzięć.

Z uwagi na wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi związane z realizacją projektów. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, zakupione towary i usługi związane z realizacją projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., ponieważ środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Organ podatkowy informuje ponadto, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.