IPPP1/443-501/13-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia z banerów reklamowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.05.2013r. (data wpływu 27.05.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

C. Sp. z o.o. (dalej C lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji i sprzedaży cementu, betonu oraz kruszyw. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym.

Spółka sprzedaje swoje produkty m.in. do punktów sprzedaży materiałów budowlanych takich jak np. składy budowlane. Spółka planuje użyczanie swoim odbiorcom, którzy prowadzą sprzedaż produktów zakupywanych od C., tablic / banerów reklamowych i/lub informacyjnych, na których będzie umieszczona informacja lub reklama produktów C. jakie można nabyć w danym punkcie. Tablica lub baner będą wystawione przez odbiorcę produktów C. na widok publiczny. Tablica/baner jednocześnie będzie promować sprzedaż produktów C. jak i dany punkt ich sprzedaży.

Spółka chciałaby potwierdzić, że:

  1. nabędzie prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie ww. tablic/banerów,
  2. wydatki poniesione na ich nabycie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka nabędzie prawo do odliczenia VAT od zakupu tablic/banerów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VATU) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 VATU, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 VATU. W związku z powyższym istotna jest odpowiedź na pytanie czy towary opisane w stanie faktycznym są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Samo użyczenie należy na gruncie VATU potraktować, zdaniem Spółki jak nieodpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust 2 pkt 2 VATU za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W związku z powyższym nie uważa się za odpłatne świadczenie usług świadczonych nieodpłatnie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Oznacza to, że samo użyczenie materiałów nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług i gdyby rozstrzygać kwestię prawa do odliczenia VAT od zakupu użyczanych banerów/tablic uwzględniając tylko ten jeden element to należałoby stwierdzić, że prawo od odliczenia VAT nie przysługuje.

Jednak, zdaniem Spółki nie można pominąć faktu, że celem zakupu baneru/tablicy i użyczenie ich dystrybutorom produktów C. jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki w danym punkcie, która to sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę ten fakt należy zdaniem Spółki uznać, że zachodzi przesłanka wykorzystania zakupu do wykonywania czynności opodatkowanych i tym samym Spółka ma prawo od odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy ich zakupie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że podatnik w momencie nabycia towarów oraz usług określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy. I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie zaś z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, iż formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji i sprzedaży cementu, betonu oraz kruszyw. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka sprzedaje swoje produkty m.in. do punktów sprzedaży materiałów budowlanych takich jak np. składy budowlane. Spółka planuje użyczanie swoim odbiorcom, którzy prowadzą sprzedaż produktów zakupywanych od C , tablic / banerów reklamowych i/lub informacyjnych, na których będzie umieszczona informacja lub reklama produktów C jakie można nabyć w danym punkcie. Tablica lub baner będą wystawione przez odbiorcę produktów C na widok publiczny. Tablica/baner jednocześnie będzie promować sprzedaż produktów C jak i dany punkt ich sprzedaży. Celem zakupu baneru/tablicy i użyczenie ich dystrybutorom produktów C jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki w danym punkcie, która to sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Spółka chciałaby potwierdzić, że nabędzie prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie ww. tablic/banerów.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podatnika, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podatnika obrotów. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie tablic / banerów reklamowych i/lub informacyjnych. Z opisu sprawy wynika, że celem zakupu baneru/tablicy jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki w danym punkcie, która to sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi pośredni związek pomiędzy dokonywanymi zakupami tablic/banerów, a sprzedażą opodatkowaną towarów przez Spółkę. Wnioskodawca dokonując zakupu tablic / banerów reklamowych i/lub informacyjnych wpływa na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczyniając się do generowania obrotów.

Tym samym Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu ww. tablic / banerów, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, a w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 88 Ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy nadmienić, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania VAT nieodpłatnego użyczenia materiałów, tj. tablic / banerów przez Wnioskodawcę, gdyż nie sformułowano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.