IPPP1/443-440/12-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów zarządu w całości, tj. kiedy dane zakupy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu w sytuacji, kiedy nie ma ona możliwości przypisania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2012 r.(data wpływu 25.05.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Celami działalności statutowej Stowarzyszenia są:

  1. Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat c i diety bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego chorych.
  2. Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki lekarskiej nad chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie bezglutenowej.
  3. Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze stosowaniem diety bezglutenowej.
  4. Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół wspólnych celów.
  5. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz chorych.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie polega m.in. na:

  • zamieszczaniu reklam w czasopiśmie „Bez glutenu”, które bezpłatnie otrzymują członkowie Stowarzyszenia oraz lekarze i dietetycy,
  • zamieszczaniu reklam i pobieraniu opłat za organizację stoisk wystawienniczych podczas organizowanych przez Stowarzyszenie targów oraz corocznej imprezy pn. Międzynarodowy Dzień...
  • certyfikowaniu produktów bezglutenowych poprzez umieszczanie na nich licencjonowanego symbolu przekreślonego kłosa - zastrzeżonego na terenie całej Wspólnoty Europejskiej; Stowarzyszenie jest upoważnione do udzielania licencji na używanie znaku na terenie Polski przez producentów żywności bezglutenowej na podstawie umowy z C. UK.

Koszty wydawania czasopisma „....”, jak i wszystkich innych przedsięwzięć i imprez, podczas których sprzedawane są usługi reklamowe lub wystawiennicze, pokrywane są z przychodów z reklam oraz składek członkowskich i darowizn członków Stowarzyszenia (obecnie w liczbie 1200 osób), wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego oraz darowizn od darczyńców będących osobami prawnymi. Przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczane są wystawianymi przez Stowarzyszenie fakturami VAT, do których doliczany jest 23% podatek VAT.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej, gdzie udzielane są informacje dotyczące c oraz świadczone są bezpłatne konsultacje dietetyczne dla chorych, wydaje publikacje i poradniki dla chorych i lekarzy zajmujących się problematyką c (m.in. „C i dieta bezglutenowa - praktyczny poradnik”), współpracuje z ośrodkami wypoczynkowymi w zakresie przygotowania do przyjmowania gości na diecie bezglutenowej, prowadzi we współpracy z ośrodkami akademickimi badania produktów żywnościowych na zawartość glutenu.

Stowarzyszenie organizuje od 2006 roku Międzynarodowy Dzień C (obchodzony w całej Europie) jako członek Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Osób z C.

Prowadząc działalność Stowarzyszenie nabywa usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT. Wydatki te dotyczą nabywania usług i towarów, które są wykorzystywane zarówno w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem VAT (działalność w obszarze pośrednictwa w sprzedaży reklam w mediach drukowanych, elektronicznych i innych, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz dzierżawy własności intelektualnej - udzielania licencji dla produktów bezglutenowych) prowadzonej przez Stowarzyszenie, jak i szeroko pojętych działań statutowych, bez których działalność gospodarcza nie miałaby miejsca (prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, wydawanie publikacji dla osób chorych na celiakię, organizacja Międzynarodowego Dnia C, prowadzenie warsztatów kulinarnych dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat ci i pomoc osobom chorym). Stowarzyszenie nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług zwolnionych z podatku VAT. Drugą grupę stanowią zakupy związane z działalnością nieodpłatną (np. zakup artykułów spożywczych do prowadzonych badań na zawartość glutenu w produktach, na prowadzone warsztaty kulinarne). Trzecią grupę stanowią zakupy, które związane są zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak również z działalnością nieodpłatną.

Stowarzyszenie nie jest w stanie dokonać wyodrębniona jako zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną wydatków ponoszonych na: czynsz za wynajem biura służącego prowadzeniu zarówno nieodpłatnej działalności statutowej jak i działalności gospodarczej, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych z lokalu służącego prowadzonej działalności, opłaty telekomunikacyjne (telefony, łącza internetowe), zakup materiałów biurowych, naprawy, serwis i remonty urządzeń w lokalu, zakup wyposażenia lokalu (meble), zakup materiałów eksploatacyjnych i części do komputerów, drukarek, skanerów, zakup usług księgowych, informatycznych, prawnych, zakup licencji, utrzymanie domen internetowych, opłaty notarialne, sądowe i administracyjne.

W dotychczasowej praktyce Stowarzyszenie w związku z ponoszeniem ww. wydatków nie obniżało kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy ich zakupie, za wyjątkiem czynszu za wynajem biura, opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków wywóz nieczystości stałych z lokalu służącego prowadzonej działalności oraz opłat telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, łącza internetowe). W odniesieniu do tych ostatnich wydatków Stowarzyszenie dokonywało obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wg proporcji ustalonej zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Proporcja ta została ustalona w oparciu o faktyczne wykorzystanie lokalu służącego prowadzonej działalności na cele działalności statutowej nieodpłatnej i działalności gospodarczej. Ponieważ w określone dni tygodnia prowadzona jest w lokalu działalność niedopłatna, to część podatku VAT naliczonego od wydatków związanych w czynszem i opłatami eksploatacyjnymi i telekomunikacyjnymi odpowiadającą liczbie tych dni w tygodniu (2 z 5, czyli 2/5). Stowarzyszenie odlicza z faktur związanych z ww. wydatkami. Stowarzyszenie przyjęło wyżej opisaną zasadę odliczania podatku VAT od wydatków związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i nie podlegającą podatkowi VAT, gdyż w ocenie podatnika art. 90 i 91 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania do części zakupów, która związana jest z działalnością nie podlegającą opodatkowaniu VAT. W tej sytuacji Stowarzyszenie posłużyło się wybranym przez siebie miarodajnym i uzasadnionym kluczem podziału, odpowiednim dla specyfiki prowadzonej działalności. W ten sposób podatnik wydzielił z całości zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej tę część, która związana jest z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i część związaną z działalnością opodatkowaną. Klucz taki udało się jednak ustalić wyłącznie w stosunku do wydatków związanych z wynajmem i eksploatacją lokalu oraz dostępem do łącza internetowego w nim się znajdującego. Klucz ten nie może mieć już zasadnego zastosowania do pozostałych wydatków związanych z kosztami administracyjnymi, ogólnymi kosztami zarządu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że nie można ustalić zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, udziału rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (z uwagi na brak możliwości ustalenia obrotu uzyskanego z tytułu prowadzonej nieodpłatnej działalności statutowej) - Stowarzyszeniu przysługuje w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług, które są wykorzystywane zarówno do prowadzenia działalności opodatkowanej (sprzedaż reklam, organizacja targów i konferencji, udzielanie praw do licencji), jak i działalności statutowej nieodpłatnej, której prowadzanie nie wiąże się z powstawaniem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Sposób rozliczenia podatku został wskazany w art. 90 ustawy o VAT, którego ust. 1 stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

Stosownie do ust. 3 ww. artykułu proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W przytoczonych przepisach występują pojęcia „czynności opodatkowane” oraz „czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia”. W swoim orzecznictwie ETS kilkakrotnie zajmował się doprecyzowaniem drugiego z tych sformułowań, odpowiadając na pytanie, co należy rozumieć przez „czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej”. Orzeczenia w tych sprawach dotyczyły otrzymywanych odsetek od pożyczek oraz otrzymywanych dywidend.

W swoich rozstrzygnięciach ETS podkreślał, że otrzymywane wynagrodzenia, jako że pozostają całkowicie poza sferą opodatkowania VAT, nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu proporcji służącej do oznaczania części podatku podlegającej odliczeniu. Z powyższego wynika, że zwrot „czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia” należy rozumieć jako czynności objęte zakresem przedmiotowym VAT. Skoro bowiem rzecz dotyczy odliczenia podatku, to pod uwagę można wziąć tylko takie transakcje, które są objęte zakresem przedmiotowym VAT. Sformułowanie to nie obejmuje swym zakresem zatem tych czynności, które nie podlegają w ogóle podatkowi VAT. Wynika stąd, że w przypadku podatku związanego tylko z czynnościami opodatkowanymi (ale nie zwolnionymi) oraz czynnościami niepodlegającymi podatkowi nie stosuje się odliczenia częściowego, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie jest bowiem włączona do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.

Ponieważ Stowarzyszenie wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi VAT, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego. W przypadku kosztów ogólnych (kosztów zarządu), w przypadku których Stowarzyszenie nie może wyodrębnić części kosztów przypadających na działalność opodatkowaną - może stosować odliczenie pełne podatku VAT.

Powyższe wynika również z uchwały 7 sędziów NSA nr I FPS 9/10 z dnia 24-10-2011, która w sentencji stanowi, że: w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy. I tak, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 art. 90 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli jednak nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

Prowadząc działalność Stowarzyszenie nabywa usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT. Wydatki te dotyczą nabywania usług i towarów, które są wykorzystywane zarówno w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem VAT (działalność w obszarze pośrednictwa w sprzedaży reklam w mediach drukowanych, elektronicznych i innych, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz dzierżawy własności intelektualnej - udzielania licencji dla produktów bezglutenowych) prowadzonej przez Stowarzyszenie, jak i szeroko pojętych działań statutowych, bez których działalność gospodarcza nie miałaby miejsca (prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, wydawanie publikacji dla osób chorych na celiakię, organizacja Międzynarodowego Dnia C, prowadzenie warsztatów kulinarnych dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat c i pomoc osobom chorym). Stowarzyszenie nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług zwolnionych z podatku VAT. Drugą grupę stanowią zakupy związane z działalnością nieodpłatną (np. zakup artykułów spożywczych do prowadzonych badań na zawartość glutenu w produktach, na prowadzone warsztaty kulinarne). Trzecią grupę stanowią zakupy, które związane są zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak również z działalnością nieodpłatną.

Stowarzyszenie nie jest w stanie dokonać wyodrębnienia jako zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną wydatków ponoszonych na: czynsz za wynajem biura służącego prowadzeniu zarówno nieodpłatnej działalności statutowej jak i działalności gospodarczej, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych z lokalu służącego prowadzonej działalności, opłaty telekomunikacyjne (telefony, łącza internetowe), zakup materiałów biurowych, naprawy, serwis i remonty urządzeń w lokalu, zakup wyposażenia lokalu (meble), zakup materiałów eksploatacyjnych i części do komputerów, drukarek, skanerów, zakup usług księgowych, informatycznych, prawnych, zakup licencji, utrzymanie domen internetowych, opłaty notarialne, sądowe i administracyjne.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych ww. kosztów.

Z cytowanych powyżej regulacji art. 90 wynika, iż proporcja ustalana jest w oparciu o obrót. Natomiast obrotem, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy, jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Przy obliczaniu proporcji istotne jest zatem ustalenie, czy analizowane czynności stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc czy w odniesieniu do nich istnieje obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. W sytuacji, gdy są to czynności niebędące sprzedażą (niestanowiące obrotu, tj. czynności niepodlegające opodatkowaniu) – wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

W konsekwencji, w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, których nie można jednoznacznie przypisać do jednego rodzaju działalności, nie stosuje się odliczenia częściowego wg proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.

Stanowisko to, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, znajduje potwierdzenie w uchwale 7 sędziów NSA z 24.10.2011 r. sygn. I FPS 9/10, gdzie Sąd wskazał: „(...) w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy”.

Zatem, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jest w stanie wydzielić z całości zakupów część związaną z działalnością opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie, wówczas zastosowanie będzie miała alokacja bezpośrednia, czyli przyporządkowanie zakupów do czynności dających i niedających prawa do odliczenia VAT.

Natomiast w sytuacji gdy, dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to wówczas Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wskazanych kosztów ogólnych (kosztów zarządu).

W związku z powyższym Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów zarządu w całości, tj. kiedy dane zakupy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu w sytuacji, kiedy nie ma ona możliwości przypisania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.