IPPP1/443-282/14-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych (zwolnionych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

SPZOZ, jako podmiot leczniczy będzie w 2014 roku realizował projekt pn. „Podniesienie programu rehabilitacji leczniczej poprzez unowocześnienie i doposażenie Pracowni Fizjoterapii”.

Zakup sprzętu w 60% będzie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwemCentrum w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - obszar A.

Zakupiony sprzęt tj.:

  1. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej FISIOTEK 2000TS - bierna mobilizacja st. biodrowego i kolanowego w zakresie: 200-400. Regulacja prędkości w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu oraz przerwy,
  2. TU-100E Zestaw do trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa z siłownikiem - do trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego składający się z siłownika i kontrolowanej,
  3. US 13 z linii EVIO - urządzenie do terapii ultradźwiękowej z 1 głowicą dwuczęstotliwością 5cm/1 i 3 MHz. Bank gotowych programów terapeutycznych. Kartoteka danych pacjenta,
  4. Dwuczęściowa głowica ultradźwiękowa - głowica do aparatu US13EVO, będzie pozostawał własnością SPZOZ i będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Składając wniosek do Centrum, SPZOZ wnioskowało dofinansowanie w kwocie brutto.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, gdyż beneficjent będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem złożenia przez beneficjenta do realizatora, dokumentu X... w xpotwierdzającego to wyłączenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, będący podmiotem leczniczym, ma możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, tj.

  1. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej FISIOTEK 2000TS - bierna mobilizacja st. biodrowego i kolanowego w zakresie: 200-400. Regulacja prędkości w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu oraz przerwy,
  2. TU-100E Zestaw do trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa z siłownikiem - do trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego składający się z siłownika i kontrolowanej,
  3. US 13 z linii EVIO - urządzenie do terapii ultradźwiękowej z 1 głowicą dwuczęstotliwością 5cm/1 i 3 MHz. Bank gotowych programów terapeutycznych. Kartoteka danych pacjenta,
  4. Dwuczęściowa głowica ultradźwiękowa - głowica do aparatu US13EVO

- który będzie wykorzystywany do świadczeń medycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, SPZOZ pomimo, iż jest podatnikiem VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupionego sprzętu medycznego, ponieważ sprzęt ten będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie zaś, z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl obowiązującego od 1stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako podmiot leczniczy będzie w 2014 roku realizował projekt pn. „Podniesienie programu rehabilitacji leczniczej poprzez unowocześnienie i doposażenie Pracowni Fizjoterapii”. Zakup sprzętu w 60% będzie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Centrum Polityki Społecznej w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - obszar A. Zakupiony sprzęt będzie pozostawał własnością Wnioskodawcy i będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca podaje, że sprzęt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Jak wskazano w opisie sprawy nabyte towary będą służyły wyłącznie do udzielania świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tym samym więc zakupiony sprzęt nie będzie generował przychodów podlegających opodatkowaniu VAT - Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione, a zatem wydatki poniesione na realizację projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji Stronie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie programu rehabilitacji leczniczej poprzez unowocześnienie i doposażenie Pracowni Fizjoterapii”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.