IPPP1-443-2217/08-4/JB | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.
IPPP1-443-2217/08-4/JBinterpretacja indywidualna
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. dofinansowanie
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. uczelnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uczelnia wyższa należy do beneficjentów, którzy realizują projekty europejskie w ramach ZPORR. W okresie wrzesień 2005 – grudzień 2007 Uczelnia zrealizowała cztery projekty tzw. miękkie – priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.6 – „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”.

Zrealizowane projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR:

 1. Projekt p.n. „RSI EVAL...”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19.12.2005r.
 2. Projekt p.n. „Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 01.07.2005r.
 3. Projekt „Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich”, Umowa z dnia 28.12.2004r.
 4. Projekt „Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Uczelni w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu”, Umowa z dnia 20.12.2004r.

Realizacja wyżej wymienionych projektów obejmowała koszty kwalifikowane wraz z podatkiem VAT finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz koszty niekwalifikowane finansowane w całości przez Uczelnię. Podatek VAT podlegał współfinansowaniu na takich samych warunkach jak pozostałe koszty zapisane i zatwierdzone we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych projektów. Założone cele projektów zostały w pełni zrealizowane.

W projekcie „RSI EVAL...”:

 • przeprowadzono monitoring wdrażania regionalnej strategii innowacji województwa oraz ewaluację RSI poprzez realizację poszczególnych zadań
 • opracowano metody monitoringu i ewaluacji RSI
 • przeprowadzono badania i analizy ankiet podaży i popytu na innowację w województwie.

W projektach: „Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie”, „Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich”:

 • stworzono korzystne warunki finansowe uczestnikom studiów doktoranckich
 • zakupiono i uzupełniono niezbędną aparaturę do przeprowadzania badań naukowych i realizacji zadań dydaktycznych
 • podniesiono poziom edukacji na studiach doktoranckich poprzez możliwość udziału w konferencjach edukacyjnych.

W projekcie „Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Uczelni w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu”:

 • zdobycie przez studentów cennych doświadczeń zawodowych
 • wykorzystanie wiedzy nabytej na Uczelni w wykonywaniu określonej pracy.

Zrealizowane projekty służą i będą służyły działalności dydaktycznej, tj. edukacyjnej Uczelni w celu realizacji jej zadań statutowych. Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna prowadzi działalność edukacyjną i naukową. Zrealizowane projekty służą celom statutowym Uczelni. W związku z powyższym w odniesieniu do omówionych projektów Uczelnia realizuje i będzie realizowała działalność edukacyjną, której czynności są zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów: „RSI EVAL...”, „Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie”, „Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich”, „Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Uczelni w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części, który był kosztem kwalifikowanym na tych samych zasadach jak pozostałe koszty kwalifikowane...

Zdaniem wnioskodawcy zrealizowane projekty przez Uczelnię służą i będą służyć działalności edukacyjnej Uczelni. Zgodnie z art. 43 ust. 1 usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię są zwolnione od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia przysługuje tylko wówczas, gdy zakup towarów i usług związany jest z czynnościami opodatkowanymi. W odniesieniu do omawianych projektów Uczelnia wykonuje i będzie wykonywała tylko czynności zwolnione od podatku VAT. W związku z powyższym Uczelnia nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub części z faktur zakupowych dokumentujących poniesione koszty na realizację projektów: „RSI EVAL...”, „Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie”, „Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich”, „Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Uczelni w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów, co do zasady, rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1, generalnie rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odliczeniu zatem podlega w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w poz. 7 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 80 – „Usługi w zakresie edukacji”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jako Uczelnia prowadzi działalność edukacyjną i naukową. Wnioskodawca zrealizowała cztery projekty: „RSI EVAL....”, „Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie”, „Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich”, „Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Wnioskodawcy w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zrealizowane projekty służą i będą służyły realizowanej przez Uczelnię działalności edukacyjnej, której czynności są zwolnione od podatku VAT.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, jakie otrzymała realizując przedmiotowe projekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.