IPPP1/443-1489/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Art. 43 ust 1 pkt 22d ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku usługi pomocy społecznej. Zwolnienie to przysługuje domom pomocy społecznej na podstawie zezwolenia Wojewody. Zezwolenie to jest wydawane po wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej. Zatem po zakończeniu inwestycji.

W trakcie budowy domu pomocy społecznej Wnioskodawca ponosić będzie koszty materiałów i usług budowlanych, za które będzie płacił w wartości brutto wystawionych faktur.

W celu pełnego przedstawienia sytuacji Wnioskodawca dodaje, że:

  1. obecnie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje obecnie i będzie wykonywać wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo,
  2. wydatki będą ponoszone w związku z budową domu pomocy społecznej i będą związane tylko i wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną - kod PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  3. dom pomocy społecznej będzie prowadził osobiście jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  4. prowadzona działalność gospodarcza będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22d ustawy o podatku od towarów i usług,
  5. po zakończeniu inwestycji zostanie złożony wniosek do Wojewody o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po zakończeniu inwestycji i opłaceniu faktur Wnioskodawca będzie miał prawo ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług zawartego w tych fakturach ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22d oraz art. 86 ust. 1 nie przysługuje mu prawo do zwrotu podatku od towarów i usług, lecz bank, do którego zwrócił się o kredytowanie inwestycji stwierdza, że przysługuje mu zwrot podatku VAT i o jego wartość obniży udzielony kredyt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje obecnie i będzie wykonywać wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo. Wnioskodawca będzie ponosił wydatki w związku z budową domu pomocy społecznej, które będą związane tylko i wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną - kod PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Po zakończeniu inwestycji zostanie złożony wniosek do Wojewody o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej Wnioskodawca będzie prowadził osobiście jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadzona działalność gospodarcza będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22d ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług, a zakupione towary i usługi związane z budową domu pomocy społecznej, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, nie będzie on miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja nie rozstrzyga prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22d prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, ponieważ nie było to przedmiotem zadanego we wniosku pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.