IPPP1/443-1450/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Termin nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego
IPPP1/443-1450/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. termin
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

XXX (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT domem mediowym specjalizującym się w planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług mediowych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych, itp.) na rzecz swoich klientów.

Spółka nabywa towary i usługi, co zasadniczo jest dokumentowane przez sprzedawców fakturami. Spółka zwykłe otrzymuje faktury w tym samym lub też następnym okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek podatkowy. Zdarza się jednak, że faktury te Spółka otrzymuje po upływie kilku następnych okresów rozliczeniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy liczyć od okresu, w którym Spółka otrzymała fakturę a nie od okresu, w którym np. u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy rozumiany jako dzień wykonania usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Termin dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy liczyć od okresu, w którym Spółka otrzymała fakturę, a nie od okresu w którym np: u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy rozumiany jako dzień wykonania usługi. W związku z powyższym Spółka może wykonać prawo do odliczenia:

 1. w miesiącu otrzymania faktury lub duplikatu faktury, albo
 2. w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych miesięcy licząc od miesiąca otrzymania faktury.

Przykładowo: faktura otrzymana we wrześniu 2014 r. dotycząca usługi wykonanej w maju (wystawionej w maju 2014 r., dla której obowiązek podatkowy w VAT powstał w maju 2014 r.) może być ujęta w rejestrze zakupów września 2014 r. lub w jednym z dwóch następnych miesięcy.

Stosownie do art. 86 ust. 10 tej ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Artykuł ten należy interpretować łącznie z art. 86 ust. 10b pkt 1) ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów. Prawo to może zostać zrealizowane w rozliczeniu deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po momencie powstania prawa do odliczenia, przy założeniu, że podatnik (nabywca), dysponuje fakturą VAT lub dokumentem celnym. Zgodnie z tym - prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymuje stosowny dokument (fakturę lub dokument celny), który pozwala mu skorzystanie z tego prawa.

Nabywca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia musi więc monitorować dwa terminy – termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz termin otrzymania dokumentu. Konieczne jest określenie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez wyznaczenie okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy po stronie dokonującego czynności – zarazem termin ten wyznacza dwa kolejne okresy, w których prawo do odliczenia może być zrealizowane, przy założeniu, że odliczenie może nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.

Oznacza to, że powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy/usługodawcy,
 2. posiadania przez Spółkę faktury, która dokumentuje nabycie towaru i usługi.

Nie jest zatem wystarczające wyłącznie otrzymanie faktury dla powstania prawa do odliczenia, w przypadku, gdy obowiązek podatkowy u dostawcy jeszcze nie powstał. Zarazem nie jest również wystarczające powstanie obowiązku podatkowego w przypadku braku otrzymania przez Spółkę faktury, ponieważ aż do momentu jej otrzymania Spółka nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 10b ustawy o VAT podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie wcześniej niż w okresie, w którym to prawo powstaje - czyli nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymuje fakturę. Stosownie jednak do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, co oznacza, że prawo, które już powstało, może być wykonane w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, art. 86 ust. 11 ustawy o VAT nie odwołuje się wprost do art. 86 ust. 10b pkt 1 tej ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPP2/443-562/14-2/RR) stwierdził, że „Owe dwa następne okresy rozliczeniowe należy liczyć od okresu, w którym powstało prawo do odliczenia, a to będzie miało miejsce w okresie rozliczeniowym, w którym faktura zostanie otrzymana”. W tej samej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył, że „ art. 86 ust. 10b stanowi lex specialis do art. 86 ust. 10, który przesuwa powstanie prawa do odliczenia na moment otrzymania faktury, jeżeli faktura wpływa do nabywcy/usługobiorcy po okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy u wystawcy tego dokumentu”.

Potwierdzenie niniejszego stanowiska znajduje się również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 września 2014 r., sygn. IPPP1/443-789/14-2/MP - „w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem w stosunku do daty powstania obowiązku podatkowego dla czynności, którą dokumentuje, odliczenie podatku w niej zawartego będzie możliwe dopiero po otrzymaniu tej faktury, nawet wtedy, gdy pomiędzy datą obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury minęło więcej niż trzy miesiące”.

Powyższe stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej ILPP2/443-1189/13-3/JK z dnia 10 marca 2014 roku - „Przy czym, o ile podstawą odliczenia podatku będzie data powstania obowiązku podatkowego u dokonującego dostawy lub świadczącego usługi, to jednak dopiero w okresie otrzymania przez Wnioskodawcę faktury, bądź odpowiednio dokumentu celnego nastąpi możliwość zrealizowania prawa do odliczenia. Zgodnie z powołanym powyżej art. 86 ust. 11 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. brak odliczenia podatku naliczonego w terminach wskazanych w przepisie ust. 10, 10d i 10e art. 86 ustawy pozwala podatnikowi na odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy podatnik nie dokona odliczenia to ma prawo dokonania takiej czynności poprzez skorygowanie deklaracji za okres w którym to prawo powstało jednak nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy)”.

W tej samej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że „w przypadku nabycia towarów i usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał przed momentem otrzymania faktury przez nabywcę na zasadach określonych w art. 19a ustawy, nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy) w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 86 ust. 10b, ust. 11 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę oraz w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po dacie otrzymania faktury.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-114/14-3/EK wyraził pogląd, że „obliczając dwa kolejne okresy rozliczeniowe, w których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, nie można ich liczyć od okresu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 Ustawy VAT), ale należy je liczyć od okresu, w którym nabywca otrzymał fakturę (jeśli miało to miejsce w okresie późniejszym). Należy bowiem uwzględnić - mimo braku wymienienia w ust. 11 - „czasowe” ograniczenia prawa do odliczenia, zawarte w art. 86 ust. 10b Ustawy VAT”. Taką samą tezę przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej sygn. ITPP1443-124/14//MS z 28 kwietnia 2014 r.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-1275/13-2/AS potwierdził powyższe stanowisko - „w przypadku, gdy Spółka otrzyma fakturę, dokumentującą świadczenie przez podwykonawców usług budowlanych realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC po upływie dwóch okresów rozliczeniowych od okresu w którym powstał obowiązek podatkowy, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86 ust. 10b oraz w zw. z ust. 11”.

Zdanie takie wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 września 2013 r. (sygn. IPPP3/443-538/13-2/LK), w której uznał, że „w sytuacji, gdy moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu natomiast Spółka fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokumentującej nabycie usług otrzyma w czerwcu 2014 r. to prawo do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych usług powstanie z chwilą otrzymania faktury tj. w czerwcu. Zatem Spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia w miesiącu otrzymania faktury czyli w czerwcu, lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych tj. w lipcu bądź w sierpniu 2014 r.”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-529/14-2/AS) stwierdził, że „w sytuacji gdy Spółka otrzyma fakturę dokumentującą wykonanie usługi / dostawę towarów po okresie powstania prawa do odliczenia VAT wyznaczonym przez obowiązek podatkowy oraz po upływie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych - to Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b, 10c oraz ust. 11 ustawy, odpowiednio w okresie, w którym otrzymano fakturę lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych”.

Na koniec przytoczyć można jeszcze interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP1/443-395/14-2/JL z dnia 5 czerwca 2014 r. - „Spółka postępować będzie prawidłowo dokonując odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzyma fakturę dokumentującą wcześniej zrealizowaną dostawę towarów”.

Reasumując - za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy liczyć od okresu, w którym Spółka otrzymała fakturę. W związku z powyższym Spółka może wykonywać prawo do odliczenia w miesiącu otrzymania faktury lub duplikatu faktury, albo w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych miesięcy licząc od miesiąca otrzymania faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.