IPPP1/443-1375/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do Organu dnia 9 grudnia 2014 r., na wezwanie tut. Organu z dnia 2 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 2 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X działający przy Szkole Podstawowej w ... ukonstytuował się w formie prawnej stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 17 lipca 2013 r. W dniu 26 lipca stowarzyszenie uzyskało „Wpis z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty ...” pod numerem ... , na podstawie decyzji Starosty .... Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 • Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz ustawą o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną,
 • Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych,
 • Klub opiera swoją działalność na sekcji badmintona.

W klubie za zgodą Zarządu mogą być tworzone nowe sekcje.

X przy Szkole Podstawowej w ... powstał w sierpniu 2013 roku z inicjatywy sympatyków gry w badmintona. Jest to gra, która jako jedna z niewielu dyscyplin sportowych, znakomicie koordynuje nieprawidłowości w zachowaniu prawidłowej postawy ciała oraz koryguje wady postawy, powstałe np. w wyniku zbyt długiego przesiadywania przy komputerze. Dyscyplina ta jest możliwa do uprawiania przez wszystkich, od przedszkolaka do juniora, co umożliwia uprawiać ja całymi rodzinami. Rozwija wiele zdolności motorycznych a także szybkość i wytrzymałość, ma w sobie element rywalizacji.

Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

Klub realizuje cele poprzez:

 1. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 8. promowanie miasta ... i Powiatu ...,
 9. zapobieganie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 10. wyrównywanie szans dzieci z rodzin ubogich na zrównoważony rozwój,
 11. organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów sportowo wypoczynkowych dla członków klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami placówek oświatowych i sportowych, władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Do realizacji określonych celów statutowych decyzją Zarządu, Klub może zatrudnić pracowników.

Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wsparcia statutowej działalności stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2011 Nr 177 poz, 1054, z późn. zm.). Oznacza to, że nie jest możliwe dokonanie odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Majątek stowarzyszenia powstaje głównie ze składek członkowskich oraz ze środków pochodzących z dotacji dla organizacji pozarządowych Urzędu Miasta ... i Powiatu ... a także z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

W ramach planowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie podlegają refundacji na podstawie składanych przez Stowarzyszenie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 X ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem wnioskodawcy

X nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi wyłącznie działalność statusową i realizując działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie zostanie zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Strona realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach planowanego projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie podlegają refundacji na podstawie składanych przez Stowarzyszenie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim. Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja projektu, jak wskazał Wnioskodawca, nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.