IPPP1/443-1369/14-6/BS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem quadów.
IPPP1/443-1369/14-6/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi
 4. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 13 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem quadów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego, pozostałych wydatków (branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego) oraz wynajmu quadów i skuterów.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 lutego 2015 r., złożonym w dniu 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalnością Sp. z o.o. jest kompleksowa organizacja różnego rodzaju eventów, wydarzeń, koncertów na zlecenie klienta.

Firma otrzymała zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Jednym elementem imprezy będzie wystawa samochodów zorganizowana dla uczestników imprezy w celu zapoznania się z niespotykanymi samochodami i zrobieniu zdjęć. W związku z powyższym Firma zobligowana będzie wynająć samochody sportowe, wyścigowe, terenowe, militarne, ciężarowe, zabytkowe zarówno do części wystawowej jak i rajdowej. Firma wynajmie te samochody z kierowcami jako kompletną usługę z dojazdem. Niektóre samochody Firma musi dostosować, do pokazu według zaleceń klienta np. poprzez oklejanie, branding.

Firma nie będzie korzystać z wynajętych samochodów na własne potrzeby, lecz używać ich tylko w celach ekspozycyjnych i pokazowych na wyznaczonych do tego trasach do jazdy.

Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Podczas wspomnianego eventu Firma będzie wynajmować quady i skutery w celu obsługi logistycznej eventu, a koszty wynajmu również będą zawarte w kosztorysie dla klienta.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), Wnioskodawca wskazał, że Spółka będzie wynajmowała do obsługi eventu skutery, o których mowa we wniosku, zaopatrzone w silniki spalinowe o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 .

Opisane we wniosku quady i skutery będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy w celu obsługi eventu. Spółka wprowadzi zarządzenia, które wykluczą użytkowanie ww. pojazdów do celów osobistych. Dostawca, wynajmujący Spółce skutery i quady dostarczy je na teren imprezy i przekaże wszystkie kluczyki osobie specjalnie do tego wyznaczonej. Osoba ta nada wymienionym pojazdom wewnętrzne numery oraz założy dziennik wydawania i odbierania skuterów i quadów, gdzie będą podane dokładne godziny odbioru oraz zdania pojazdów, przez co na bieżąco Spółka będzie miała informację jaki pracownik w danej chwili użytkuje ww. pojazdy.

Na terenie obsługi eventu znajdować się będzie punkt administracyjny, gdzie po zakończeniu prac, każdy pracownik będzie musiał zdać klucze osobie specjalnie do tego wyznaczonej oraz złożyć podpis w dzienniku. Osoba taka będzie również sprawować nadzór, czy osoby użytkujące skutery wykorzystują je tylko do działalności gospodarczej. Skutery i quady poruszać się będą tylko na terenie imprezy i nie będą wyjeżdżały poza ten teren, co będzie kontrolowane przez ochronę. Jednym wyjątkiem będzie skuter z osobą (goniec), których zadaniem będzie m.in. dostarczenie przesyłek, zrobienie potrzebnych zakupów na cele imprezy.

Skutery i quady zarówno w czasie trwania imprezy jak i przed i po imprezie będą parkowane na miejscach specjalnie do tego wyznaczonych zabezpieczanych przez ochronę. Pracownicy po godzinach pracy będą zdawali pojazdy osobie wyznaczonej i nie będą mieli możliwości użytkować je na cele osobiste.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie złoży odpowiedniej informacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ww. pojazdach z racji tego, iż pojazdy wynajmowane są na bardzo krótki czas zazwyczaj około tygodnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firma może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od wynajmu quadów i skuterów opisanych w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy firma może odliczyć 100% podatku VAT z każdej faktury zakupu dotyczącej zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, Zdaniem firmy usługę taką należy potraktować analogicznie jak zakup towarów. Istotny jest fakt, iż firma wykonuje te czynności na zlecenie klienta i wszystkie koszty fakturuje klientowi zgodnie z kosztorysem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy zauważyć, że w art. 88 tej ustawy wskazane zostały sytuacje, w przypadku wystąpienia których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Należy wskazać, że konstrukcja pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony sprawia, że są one co do zasady wykorzystywane nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również na cele prywatne. Wobec tego przyjmuje się, że ww. pojazdy są wykorzystywane w celach „mieszanych” (tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością), co oznacza, że średnio są one wykorzystywane w 50% w działalności gospodarczej, a w pozostałej części są przeznaczone do celów użytku prywatnego. Przyjęte w art. 86a ust. 1 ustawy uproszczenie oznacza, że nie bada się realnego wykorzystywania tych pojazdów dla celów prywatnych, tylko uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany w 50% w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Zaznaczyć trzeba, że dla celów pełnego odliczenia VAT fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kategoriach obiektywnych, tj. badać możliwość użytku tego pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przede wszystkim prywatnych) – jeżeli taka możliwość istnieje, pojazd co do zasady nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd ten może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zatem, aby mieć prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, podatnik musi określić reguły zapewniające wyeliminowanie możliwości wykorzystania ich do celów prywatnych, a ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Na mocy art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Według art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy).

Stosownie do regulacji ust. 13 tego artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Podczas wspomnianego eventu Firma będzie wynajmować quady i skutery w celu obsługi logistycznej eventu, a koszty wynajmu również będą zawarte w kosztorysie dla klienta.

Opisane we wniosku quady i skutery będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy w celu obsługi eventu. Spółka wprowadzi zarządzenia, które wykluczą użytkowanie ww. pojazdów do celów osobistych. Dostawca, wynajmujący Spółce skutery i quady dostarczy je na teren imprezy i przekaże wszystkie kluczyki osobie specjalnie do tego wyznaczonej. Osoba ta nada wymienionym pojazdom wewnętrzne numery oraz założy dziennik wydawania i odbierania skuterów i quadów, gdzie będą podane dokładne godziny odbioru oraz zdania pojazdów, przez co na bieżąco Spółka będzie miała informację jaki pracownik w danej chwili użytkuje ww. pojazdy.

Na terenie obsługi eventu znajdować się będzie punkt administracyjny, gdzie po zakończeniu prac, każdy pracownik będzie musiał zdać klucze osobie specjalnie do tego wyznaczonej oraz złożyć podpis w dzienniku. Osoba taka będzie również sprawować nadzór, czy osoby użytkujące skutery wykorzystują je tylko do działalności gospodarczej. Skutery i quady poruszać się będą tylko na terenie imprezy i nie będą wyjeżdżały poza ten teren, co będzie kontrolowane przez ochronę. Jednym wyjątkiem będzie skuter z osobą (goniec), których zadaniem będzie m.in. dostarczenie przesyłek, zrobienie potrzebnych zakupów na cele imprezy.

Skutery i quady zarówno w czasie trwania imprezy jak i przed i po imprezie będą parkowane na miejscach specjalnie do tego wyznaczonych zabezpieczanych przez ochronę. Pracownicy po godzinach pracy będą zdawali pojazdy osobie wyznaczonej i nie będą mieli możliwości użytkować je na cele osobiste.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie złoży odpowiedniej informacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ww. pojazdach z racji tego, iż pojazdy wynajmowane są na bardzo krótki czas zazwyczaj około tygodnia.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Spółka może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od wynajmu quadów opisanych w stanie faktycznym.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczących kwestii prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT od wynajmu quadów, o których mowa we wniosku, należy wyjaśnić czy w odniesieniu do tych pojazdów zastosowanie znajdą powołane powyżej przepisy art. 86a ustawy.

Wskazać należy, że ww. regulacje prawne mają zastosowanie do pojazdów samochodowych zdefiniowanych przepisem art. 2 pkt 34 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że definicja ta stanowiąca, że przez pojazdy samochodowe, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, odwołuje się jednocześnie do przepisów wskazanej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), gdzie z kolei, w art. 2 pkt 33 wskazano, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast pojazd silnikowy, w myśl art. 2 pkt 32 cyt. wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 42b powołanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, czterokołowiec oznacza pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

 1. w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
 2. w przypadku przewozu osób 400 kg.

W myśl art. 2 pkt 42b ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym czterokołowiec lekki, to czterokołowiec którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Z uwagi na powyższe przepisy, należy stwierdzić, że quady spełniają definicję pojazdu samochodowego zawartą w art. 2 pkt . 34 ustawy.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy zauważyć, że – jak wynika z powołanych wyżej przepisów - w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących tych pojazdów. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, od wynajmu quadów, o których mowa we wniosku, gdyż nie zostaną spełnione wymogi przewidziane w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przepisu tego wynika bowiem, że określony przez podatnika sposób wykorzystywania pojazdu, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu, ma wykluczać jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że quady poruszać się będą tylko na terenie imprezy i nie będą wyjeżdżały poza ten teren a Spółka wprowadzi zarządzenia, które wykluczą użycie ww. pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jednakże dla ww. quadów nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Zauważyć należy, że zgodnie z powołanym powyżej art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Powyższy przepis nie odnosi się do czasu/okresu używania pojazdów samochodowych, tym samym okoliczność, że Wnioskodawca wynajmuje ww. pojazdy na bardzo krótki czas - zazwyczaj około tygodnia, nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku prowadzenia ww. ewidencji w celu odliczenia 100% kwoty podatku VAT od wynajmu quadów.

W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z używaniem opisanych we wniosku quadów.

Zatem, w przedstawionej sprawie Wnioskodawca, aby mieć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wynajmu quadów, musi spełnić warunki, o których mowa w art . 86a ust. 4 pkt 1 Oznacza to, że Spółka zobowiązana będzie do prowadzenia dla tych pojazdów ewidencji przebiegu pojazdu oraz, w konsekwencji, do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach, stosownie do art. 86a ust. 12.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem quadów natomiast w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego oraz pozostałych wydatków: branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego oraz wynajmu skuterów wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.