IPPP1/443-1369/14-5/BS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem skuterów.
IPPP1/443-1369/14-5/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi
 4. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 13 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem skuterów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego, pozostałych wydatków (branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego) oraz wynajmu quadów i skuterów.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 lutego 2015 r., złożonym w dniu 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalnością Sp. z o.o. jest kompleksowa organizacja różnego rodzaju eventów, wydarzeń, koncertów na zlecenie klienta.

Firma otrzymała zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Jednym elementem imprezy będzie wystawa samochodów zorganizowana dla uczestników imprezy w celu zapoznania się z niespotykanymi samochodami i zrobieniu zdjęć. W związku z powyższym Firma zobligowana będzie wynająć samochody sportowe, wyścigowe, terenowe, militarne, ciężarowe, zabytkowe zarówno do części wystawowej jak i rajdowej. Firma wynajmie te samochody z kierowcami jako kompletną usługę z dojazdem. Niektóre samochody Firma musi dostosować, do pokazu według zaleceń klienta np. poprzez oklejanie, branding.

Firma nie będzie korzystać z wynajętych samochodów na własne potrzeby, lecz używać ich tylko w celach ekspozycyjnych i pokazowych na wyznaczonych do tego trasach do jazdy.

Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Podczas wspomnianego eventu Firma będzie wynajmować quady i skutery w celu obsługi logistycznej eventu, a koszty wynajmu również będą zawarte w kosztorysie dla klienta.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), Wnioskodawca wskazał, że Spółka będzie wynajmowała do obsługi eventu skutery, o których mowa we wniosku, zaopatrzone w silniki spalinowe o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 .

Opisane we wniosku quady i skutery będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy w celu obsługi eventu. Spółka wprowadzi zarządzenia, które wykluczą użytkowanie ww. pojazdów do celów osobistych. Dostawca, wynajmujący Spółce skutery i quady dostarczy je na teren imprezy i przekaże wszystkie kluczyki osobie specjalnie do tego wyznaczonej. Osoba ta nada wymienionym pojazdom wewnętrzne numery oraz założy dziennik wydawania i odbierania skuterów i quadów, gdzie będą podane dokładne godziny odbioru oraz zdania pojazdów, przez co na bieżąco Spółka będzie miała informację jaki pracownik w danej chwili użytkuje ww. pojazdy.

Na terenie obsługi eventu znajdować się będzie punkt administracyjny, gdzie po zakończeniu prac, każdy pracownik będzie musiał zdać klucze osobie specjalnie do tego wyznaczonej oraz złożyć podpis w dzienniku. Osoba taka będzie również sprawować nadzór, czy osoby użytkujące skutery wykorzystują je tylko do działalności gospodarczej. Skutery i quady poruszać się będą tylko na terenie imprezy i nie będą wyjeżdżały poza ten teren, co będzie kontrolowane przez ochronę. Jednym wyjątkiem będzie skuter z osobą (goniec), których zadaniem będzie m.in. dostarczenie przesyłek, zrobienie potrzebnych zakupów na cele imprezy.

Skutery i quady zarówno w czasie trwania imprezy jak i przed i po imprezie będą parkowane na miejscach specjalnie do tego wyznaczonych zabezpieczanych przez ochronę. Pracownicy po godzinach pracy będą zdawali pojazdy osobie wyznaczonej i nie będą mieli możliwości użytkować je na cele osobiste.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie złoży odpowiedniej informacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ww. pojazdach z racji tego, iż pojazdy wynajmowane są na bardzo krótki czas zazwyczaj około tygodnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firma może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od wynajmu quadów i skuterów opisanych w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy firma może odliczyć 100% podatku VAT z każdej faktury zakupu dotyczącej zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, Zdaniem firmy usługę taką należy potraktować analogicznie jak zakup towarów. Istotny jest fakt, iż firma wykonuje te czynności na zlecenie klienta i wszystkie koszty fakturuje klientowi zgodnie z kosztorysem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy zauważyć, że w art. 88 tej ustawy wskazane zostały sytuacje, w przypadku wystąpienia których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na mocy art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ww. przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków, m.in. nabycia pojazdów, paliw do ich napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Podczas wspomnianego eventu Firma będzie wynajmować quady i skutery w celu obsługi logistycznej eventu, a koszty wynajmu również będą zawarte w kosztorysie dla klienta.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika ponadto, że wynajmowane przez Spółkę do obsługi eventu skutery, zaopatrzone będą w silniki spalinowe o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 .

Opisane we wniosku quady i skutery będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy w celu obsługi eventu. Spółka wprowadzi zarządzenia, które wykluczą użytkowanie ww. pojazdów do celów osobistych. Dostawca, wynajmujący Spółce skutery i quady dostarczy je na teren imprezy i przekaże wszystkie kluczyki osobie specjalnie do tego wyznaczonej. Osoba ta nada wymienionym pojazdom wewnętrzne numery oraz założy dziennik wydawania i odbierania skuterów i quadów, gdzie będą podane dokładne godziny odbioru oraz zdania pojazdów, przez co na bieżąco Spółka będzie miała informację jaki pracownik w danej chwili użytkuje ww. pojazdy.

Na terenie obsługi eventu znajdować się będzie punkt administracyjny, gdzie po zakończeniu prac, każdy pracownik będzie musiał zdać klucze osobie specjalnie do tego wyznaczonej oraz złożyć podpis w dzienniku. Osoba taka będzie również sprawować nadzór, czy osoby użytkujące skutery wykorzystują je tylko do działalności gospodarczej. Skutery i quady poruszać się będą tylko na terenie imprezy i nie będą wyjeżdżały poza ten teren, co będzie kontrolowane przez ochronę. Jednym wyjątkiem będzie skuter z osobą (goniec), których zadaniem będzie m.in. dostarczenie przesyłek, zrobienie potrzebnych zakupów na cele imprezy.

Skutery i quady zarówno w czasie trwania imprezy jak i przed i po imprezie będą parkowane na miejscach specjalnie do tego wyznaczonych zabezpieczanych przez ochronę. Pracownicy po godzinach pracy będą zdawali pojazdy osobie wyznaczonej i nie będą mieli możliwości użytkować je na cele osobiste.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie złoży odpowiedniej informacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ww. pojazdach z racji tego, iż pojazdy wynajmowane są na bardzo krótki czas zazwyczaj około tygodnia.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Spółka może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od wynajmu skuterów opisanych w stanie faktycznym.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy, wskazać należy, że przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Pojazd silnikowy, w myśl art. 2 pkt 32 cyt. wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje motorower jako pojazd dwu- lub trójkołowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h (art. 2 pkt 46).

Motorower nie jest pojazdem silnikowym. Tym samym nie jest pojazdem samochodowym. W związku z tym ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego, o których mowa w art. 86a ustawy, nie mają zastosowania w przypadku używania motoroweru.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że pojazdy o wskazanych we wniosku parametrach, określone przez Wnioskodawcę jako „skutery”, spełniają definicję motoroweru zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ ww. skutery nie są pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, to nie znajdą do nich zastosowania ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy.

Jednocześnie art. 86 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie ma wątpliwości, że wynajmowane przez Spółkę ww. skutery są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – odpłatnego świadczenia usługi zorganizowania, na zlecenie klienta, imprezy motoryzacyjnej.

Oznacza to, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wynajem ww. skuterów do obsługi eventu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem skuterów natomiast w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego oraz pozostałych wydatków: branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego oraz wynajmu quadów wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.