IPPP1/443-1297/14-5/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy Nieruchomości zabudowanej, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości;
IPPP1/443-1297/14-5/MPinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. odliczenie podatku
 3. opodatkowanie
 4. prawo do odliczenia
 5. sprzedaż
 6. zwolnienia podatkowe
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r. ) na wezwanie Organu z dnia 11 grudnia 2014 r. (doręczone w dniu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawy całej Nieruchomości - jest nieprawidłowe;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości oraz prawa do uzyskania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia i uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości.

Wniosek uzupełniono w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 11 grudnia 2014 r. (doręczone w dniu 15 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego działki gruntu (dalej: Grunt), dla której sposób korzystania oznaczono jako „Bi- inne tereny zabudowane”, której właścicielem jest Skarb Państwa, wraz z posadowionym na nim i w jego granicach budynkiem biurowym (dalej: Budynek), stanowiącym odrębną od Gruntu nieruchomość o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 2060 m2 wraz z wszelkimi naniesieniami, budowlami, urządzeniami, infrastrukturą i wyposażeniem, zainstalowanym lub wybudowanym na Gruncie (dalej: Nieruchomość).

Grunt został nabyty przez Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 grudnia 2010 r. Nieruchomość została wybudowana przez Sprzedającego. Sprzedający jest wyłącznym użytkownikiem wieczystym Gruntu i wyłącznym właścicielem Budynku.

Nieruchomość stanowi składnik majątku Sprzedającego, wykorzystywany w szczególności dla celów świadczenia opodatkowanych podatkiem VAT odpłatnych usług najmu. Tym samym, Sprzedający ma co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie Budynku i pozostałych naniesień.

Sprzedający nie zatrudnia pracowników, w szczególności pracowników, dla których Nieruchomość stanowiłaby zakład pracy, który z chwilą nabycia przez Wnioskodawcę praw do Nieruchomości z mocy prawa przeszedłby na Wnioskodawcę zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 ze zm.; dalej: Kodeks pracy).

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w chwili obecnej część powierzchni Budynku nie jest wynajmowana najemcom, ponadto, Sprzedający jest w trakcie procesu pozyskiwania nowych najemców. Warunki niektórych umów najmu przewidują finansowanie przez Sprzedającego części kosztów dostosowania wynajmowanej powierzchni do potrzeb najemców. Zatem, nie można wykluczyć, iż prace dostosowawcze będą stanowiły ulepszenia o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej budynków. Co istotne, z uwagi na świadczenie opodatkowanych VAT usług najmu, Sprzedający miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z pracami dostosowawczymi.

Pierwsze umowy najmu zostały zawarte przez Sprzedającego w sierpniu 2012 r. W konsekwencji, planowane nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiłoby po okresie dłuższym niż 2 lata od wydania przedmiotu najmu pierwszym najemcom, tj. po okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy jest planowana po sierpniu 2014 r.).

Sprzedający i Wnioskodawca zamierzają skorzystać z opcji wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Sprzedający i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi na dzień dostawy Nieruchomości. Przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości Wnioskodawca i Sprzedający złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT sprzedaży Nieruchomości. Oświadczenie to będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

W efekcie nabycia Nieruchomości, na podstawie przepisu art. 678 par. 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 - tekst jednolity ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), Wnioskodawca wstąpi w miejsce Sprzedającego w umowy najmu powierzchni biurowej Budynku, będącej elementem Nieruchomości.

W odniesieniu do umów najmu, których przedmiot na dzień sprzedaży nieruchomości nie został jeszcze wydany najemcy, Wnioskodawca zauważa, że w doktrynie prawa cywilnego podnoszone są nieliczne głosy, że prawa i obowiązki z takich umów najmu nie przechodzą na nabywcę automatycznie na mocy art. 678 par. 1 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca wprawdzie nie podziela tego podejścia, jednakże dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku umów najmu, gdzie na dzień sprzedaży Nieruchomości nie nastąpi wydanie przedmiotu najmu najemcy, dodatkowo zawarte zostaną przez Sprzedającego i Wnioskodawcę umowy cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów.

W dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości zostanie również zawarta odrębna umowa przelewu praw, na której podstawie Wnioskodawca nabędzie od Sprzedającego m. in.:

(i) prawa autorskie (wszystkie prawa do projektów Budynku, a także uprawnienia i upoważnienia dotyczące takich projektów, nabyte kiedykolwiek przez Sprzedawcę);

(ii) zabezpieczenia (wszelkie instrumenty zabezpieczenia wykonania zobowiązań najemców z umów najmu, które zostały ustanowione przez najemców na rzecz Sprzedającego jako wynajmującego na podstawie umów najmu, na przykład w formie gwarancji bankowych, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz kaucji gotówkowych, jak również wszelkie przyszłe zabezpieczenia udzielone Sprzedającemu w związku z umowami najmu po dacie zawarcia umowy przedwstępnej, ale przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy);

(iii) gwarancje budowlane (wszelkie gwarancje jakości udzielone Sprzedającemu lub nabyte przez Sprzedającego, dotyczące robót budowlanych, a także wszelkie umowne oraz ustawowe prawa i roszczenia Sprzedającego względem wykonawców i podwykonawców robót na terenie Nieruchomości (w tym robót wykończeniowych), a także wszelkie zabezpieczenia ustanowione w związku z nimi, jak również wszelkie przyszłe gwarancje jakości udzielone Sprzedającemu w związku z robotami wykonywanymi na terenie Nieruchomości po dacie zawarcia umowy przedwstępnej, ale przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy);

(iv) prawa z rejestracji stron internetowych;

- w zakresie, w jakim każde z nich będzie przenoszalne.

Planowanej sprzedaży Nieruchomości nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego, w szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży Nieruchomości nie będą m. in.:

(i) Umowa z zarządcą Nieruchomości;

(ii) Umowy z dostawcami mediów do Nieruchomości;

(iii) Umowy na wywóz odpadów, konserwację wind i ochronę Nieruchomości;

(iv) Umowy dotyczące bieżącej obsługi Sprzedającego (np. umowa o usługi księgowe);

(v) należności - w tym wynikające z umów najmu;

(vi) zobowiązania kredytowe i wobec dostawców mediów do Nieruchomości;

(vii) środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w kasie;

(viii) księgi;

(ix) umowa najmu siedziby Sprzedającego.

Ponadto, planowana sprzedaż Nieruchomości nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Sprzedającego do Wnioskodawcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 23(1) Kodeksu pracy) z uwagi na fakt, że Sprzedający nie zatrudnia pracowników.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże wskazane wyżej umowy zawarte z różnymi podmiotami, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości, dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Po planowanej transakcji na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Wnioskodawca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Wnioskodawcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego.

Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji, (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Wnioskodawcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży, nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej sprzedaży Nieruchomość ta nie będzie również stanowiła formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę,

W rezultacie planowanej transakcji, właścicielem Nieruchomości stanie się Wnioskodawca, który będzie wykorzystywał Nieruchomość dla celów wynajmu, tj. w działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. Spółka wyjaśnia, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedającego, na Nieruchomości, która ma być przedmiotem nabycia opisanego w ramach Wniosku, znajdują się następujące naniesienia, urządzenia, infrastruktura i wyposażenie: budynek, plac przed budynkiem, sieci przesyłowe, agregat prądotwórczy, tablica wolnostojąca, centrala telefoniczna, maszty flagowe i wyposażenie ruchome, przykładowo krzesła, biurka, szafki, komputer i typowe wyposażenie lokalu kantyny, tj. stół mroźniczy, piec, okapy, szafy chłodnicze itp.

Przynajmniej niektóre budowle wchodzące w skład Nieruchomości mogły być przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - były przedmiotem opodatkowanego podatkiem VAT najmu w ramach umów najmu powierzchni biurowej zawartych przez Sprzedającego (były wprost wskazane w tych umowach najmu jako przedmiot najmu lub wynagrodzenie z tytułu najmu obejmowało korzystanie z nich), a ponadto, zasadniczo, najemcy powierzchni biurowej w budynku wchodzącym w skład Nieruchomości mogą korzystać, z tzw. części wspólnych Nieruchomości, np. miejsc parkingowych dla rowerów, lobby-wejściowego, wejść itp.

Sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej budowli wchodzących w skład Nieruchomości. Budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były przedmiotem umów najmu odrębnych względem umów najmu lokali w budynku biurowym wchodzącym w skład Nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu najmu niektórych lokali w budynku obejmowało również wynagrodzenie z tytułu najmu innych naniesień znajdujących się na Nieruchomości, przykładowo masztów flagowych. Dodatkowo - niektórym najemcom lokali w budynku wchodzącym w skład Nieruchomości w ramach czynszu z tytułu najmu tych lokali przysługuje prawo do korzystania z innych elementów budowlanych, np. miejsc reklamowych znajdujących się na dachu budynku biurowego wchodzącego w skład Nieruchomości. Spółka wyjaśnia, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedającego, że nie przeprowadzono ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej budynku biurowego wchodzącego w skład Nieruchomości.

Aktualnie nie wszystkie lokale w budynku biurowym wchodzącym w skład Nieruchomości zostały oddane w najem, jakkolwiek lokale nieoddane w najem stanowią mniejszość. Celem Sprzedającego, jak każdego właściciela nieruchomości komercyjnej, jest maksymalizacja powierzchni oddanej w odpłatne używanie. Jednocześnie, oddawanie powierzchni budynku biurowego w najem w założeniu jest procesem, który trwa. Nie jest możliwe określenie w dzisiejszej dacie, czy do momentu sprzedaży Nieruchomości Sprzedającemu uda się wynająć wszystkie powierzchnie budynku biurowego i tym samym, czy w momencie sprzedaży Nieruchomości nie pozostaną powierzchnie w ogóle nie wynajmowane.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że spełnia warunki ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku VAT należnego nad podatkiem VAT naliczonym określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, w szczególności dokona wskazanych wyżej czynności:

(i) zapłaty za wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7 składanej za okres, w którym będzie on rozliczał transakcję nabycia opisanej Nieruchomości;

(ii) dokona zapłaty za fakturę (faktury) bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania oznaczone we wniosku nr 2, 3 i 4:

 1. Czy Sprzedający i Wnioskodawca będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT ...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z przedmiotową sprzedażą ...
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego w terminie 25 dni ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi zatem dojść do wydania budynku (budowli lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Językowa wykładnia analizowanego art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje przy tym, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności opodatkowanej, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Spośród czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ustawy o VAT może to być zatem zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Z kolei, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 • złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Należy także w analizowanej sprawie uwzględnić art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, planowana dostawa Nieruchomości nastąpi po upływie dwóch lat od wydania przedmiotu najmu przez Sprzedającego pierwszemu najemcy. Oznacza to, że planowana dostawa Nieruchomości nastąpi po okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli jednak Wnioskodawca i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania planowanej sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, przedmiotowa planowana sprzedaż objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie podlegać opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej.

Konkludując, w ocenie Wnioskodawcy, Sprzedający i Wnioskodawca będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie także zaznaczyć, że warunki niektórych umów najmu przewidują finansowanie przez Sprzedającego części kosztów dostosowania wynajmowanej powierzchni do potrzeb najemców. Zatem, nie można wykluczyć, iż prace dostosowawcze będą stanowiły ulepszenia o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej Nieruchomości. Oznacza to, że potencjalnie prace dostosowawcze mogłyby stanowić pierwsze zasiedlenie dla celów podatku VAT. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, nawet jeśli pomiędzy dniem sprzedaży Nieruchomości a wynikającym z prac dostosowawczych pierwszym zasiedleniem upłynie okres krótszy niż 2 lata, z uwagi na fakt, że Sprzedający miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z pracami dostosowawczymi, nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W takim przypadku zatem, zdaniem Wnioskodawcy, planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pytanie nr 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabytą Nieruchomość do wynajmowania podmiotom trzecim. Czynności te (tj. wynajem) będą podlegały opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej zakup Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast zgodnie z ust. 11 tego artykułu jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Wnioskodawca nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma fakturę VAT dokumentującą ten zakup, lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych miesięcy.

Pytanie nr 4

W związku z planowanym nabyciem Nieruchomości, po stronie Wnioskodawcy może wystąpić nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego. Stosownie do art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.; dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, powinien on być uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przyspieszony, 25-dniowy zwrot podatku VAT, jeżeli wszystkie faktury, z których wynika VAT naliczony do odliczenia w danej deklaracji VAT (w tym faktura VAT wystawiona na jego rzecz w związku z nabyciem Nieruchomości) zostaną przez Wnioskodawcę zapłacone w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest :
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy całej Nieruchomości;
 • prawidłowe – prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości oraz prawa do uzyskania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje sie do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Na potrzeby definicji pierwszego zasiedlenia należy przyjąć, że oddanie do użytkowania jest sformułowaniem odnoszącym się do faktycznej czynności przekazania pierwszemu użytkownikowi budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu. Czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie co do zasady odpłatna dostawa towaru, jak również najem bądź dzierżawa.

Definicja pierwszego zasiedlenia odnosi się także do pojęcia ulepszenia budynku, budowli lub ich części. Pojęcie ulepszenia – zgodnie z wytyczną ustawodawcy wskazaną w przepisie – należy odnieść do znaczenia nadanego w ustawach o podatkach dochodowych. Zawarte wprost w ustawie o VAT (art. 2 pkt 14 ustawy) odniesienie do przepisów o podatku dochodowym wskazuje, że spełnienie warunku utraty statusu pierwszego zasiedlenia w wyniku ulepszenia budynku ma miejsce, jeśli :

 • obiekt został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej środka trwałego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że;

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.) – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z posadowionym na nim i w jego granicach budynkiem biurowym o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 2060 m2 wraz z wszelkimi naniesieniami, budowlami, urządzeniami, infrastrukturą i wyposażeniem, zainstalowanym lub wybudowanym na Gruncie.

Grunt został nabyty przez Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży a Budynek został wybudowany przez Sprzedającego. Na Nieruchomości, która ma być przedmiotem nabycia znajdują się następujące naniesienia, urządzenia, infrastruktura i wyposażenie: budynek, plac przed budynkiem, sieci przesyłowe, agregat, prądotwórczy, tablica wolnostojąca, centrala telefoniczna, maszty flagowe i wyposażenie ruchome, przykładowo krzesła, biurka, szafki, komputer i typowe wyposażenie lokalu kantyny, tj. stół mroźniczy, piec, okapy, szafy chłodnicze itp.

Nieruchomość stanowi składnik majątku Sprzedającego, wykorzystywany w szczególności dla celów świadczenia opodatkowanych podatkiem VAT odpłatnych usług najmu. Tym samym, Sprzedający ma co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie Budynku i pozostałych naniesień.

W rezultacie planowanej transakcji, właścicielem Nieruchomości stanie się Wnioskodawca, który będzie wykorzystywał Nieruchomość dla celów wynajmu, tj. w działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Jak wskazano w interpretacji indywidulanej nr IPPP1/443-1297/14-4/MP ( odpowiedź na pytanie nr 1 analizowanego wniosku), Nieruchomość stanowiąca przedmiot planowanej transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, dlatego też, nie znajdzie tu zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy.

Nieruchomość była wykorzystywana przez Zbywcę i będzie nadal wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej (najem) a z tytułu wybudowania naniesień znajdujących się na Nieruchomości przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do planowanej transakcji zbycia Nieruchomości nie znajdzie zatem również zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, pierwsze umowy najmu powierzchni budynku biurowego zostały zawarte przez Sprzedającego w sierpniu 2012 r.

Aktualnie nie wszystkie lokale w budynku biurowym wchodzącym w skład Nieruchomości zostały oddane w najem, jakkolwiek lokale nieoddane w najem stanowią mniejszość. Jednocześnie, oddawanie powierzchni budynku biurowego w najem w założeniu jest procesem, który trwa. Nie jest możliwe określenie, czy do momentu sprzedaży Nieruchomości Sprzedającemu uda się wynająć wszystkie powierzchnie budynku biurowego i tym samym, czy w momencie sprzedaży Nieruchomości nie pozostaną powierzchnie w ogóle nie wynajmowane.

Niektóre budowle wchodzące w skład Nieruchomości były przedmiotem opodatkowanego podatkiem VAT najmu w ramach umów najmu powierzchni biurowej zawartych przez Sprzedającego (były wprost wskazane w tych umowach najmu jako przedmiot najmu lub wynagrodzenie z tytułu najmu obejmowało korzystanie z nich), a ponadto, zasadniczo, najemcy powierzchni biurowej w budynku wchodzącym w skład Nieruchomości mogą korzystać, z tzw. części wspólnych Nieruchomości, np. miejsc parkingowych dla rowerów, lobby-wejściowego, wejść itp.

Sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej budowli wchodzących w skład Nieruchomości.

Warunki niektórych umów najmu przewidują finansowanie przez Sprzedającego części kosztów dostosowania wynajmowanej powierzchni do potrzeb najemców. Zatem, nie można wykluczyć, iż prace dostosowawcze będą stanowiły ulepszenia o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej budynków. Co istotne, z uwagi na świadczenie opodatkowanych VAT usług najmu, Sprzedający miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z pracami dostosowawczymi.

Wnioskodawca wskazał również, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedającego, nie przeprowadzono ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej budynku biurowego posadowionego na opisanej Nieruchomości.

W konsekwencji, planowana Transakcja dostawy Nieruchomości spełnia przesłanki zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT tylko w tej części, w której nastąpiło pierwsze zasiedlenie (powierzchnie oddane w najem) oraz dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od chwili wydania przedmiotu najmu pierwszemu najemcy.

W odniesieniu do tych powierzchni budynku biurowego oraz związanych z nim budowli i innych naniesień , dla których doszło do ich pierwszego zasiedlenia, lecz na moment dokonania dostawy nie upłyną jeszcze 2 lata od ich pierwszego zasiedlenia, jak również dla tych części budynku i budowli, dla których na moment dokonania dostawy nie dojdzie jeszcze do ich pierwszego zasiedlenia – dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej tj. 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W niniejszych okolicznościach nie ma możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, Sprzedającemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z wybudowaniem oraz pracami dostosowawczymi tych obiektów. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy przewiduje natomiast zwolnienie od podatku VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Dla zastosowania omawianego zwolnienia spełnione powinny być łącznie obie przesłanki.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W analizowanej sprawie, zarówno Wnioskodawca, jak i Sprzedający są zarejestrowanymi podatnikami VAT i będą zarejestrowanymi podatnikami na dzień dokonania dostawy Nieruchomości. Przed dniem dokonania dostawy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT sprzedaży Nieruchomości. Oświadczenie to będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Strony Transakcji będą więc uprawnione do wyboru opodatkowania tej części budynku i związanych z nim naniesień, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W konsekwencji, opisana transakcja dostawy Nieruchomości, w całości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 3 i 4

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczednościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jezeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (art. 87 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ww. ustawy na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano w opisie sprawy, nabyta przez Wnioskodawcę Nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajem powierzchni). Nie zachodzi także żadna okoliczność wyłączająca prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 88 Ustawy o VAT, w szczególności transakcja sprzedaży Nieruchomości ( jak wskazano powyżej), będzie podlegała opodatkowaniu VAT w przypadku wyboru opcji opodatkowania części nieruchomości, o której mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.

W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej zakup Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT. Tym samym, Wnioskodawca będzie miał prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, Spółka dokona :

 1. zapłaty za wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7 składanej za okres, w którym będzie on rozliczał transakcję nabycia opisanej Nieruchomości;
 2. dokona zapłaty za fakturę (faktury) bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej .

Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do ubiegania się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego w terminie 25 dni.

W zakresie pytania nr 1 dot. podatku VAT oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych sprawa została rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.