IPPP1/443-1244/14-2/BS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacja projektu.
IPPP1/443-1244/14-2/BSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Towarzystwo od 100 lat prowadzi działalność na rzecz niewidomych i niedowidzących mając na celu otaczanie ich wszechstronną opieką i wychodzeniem naprzeciw ich potrzebom edukacyjno-wychowawczym, rehabilitacyjnym, socjalnym i religijnym. By móc te cele realizować, Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, urządza i prowadzi m.in. domy małego dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zakłady opieki zdrowotnej i domy pomocy społecznej dla niewidomych. Ww. placówki - tak już funkcjonujące, jak i nowo powstające w zależności od potrzeb środowiska osób niewidomych - realizują cele statutowe przez zajęcia edukacyjno-dydaktyczne lub opiekę zdrowotną i rehabilitację.

W dniu 6 czerwca 2014 r. do Lokalnej Grupy Działania Towarzystwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotyczący operacji pt „Rewitalizacja placu zabaw ...” na remont placu zabaw, na łączną kwotę brutto 121.410,77 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa.

Warunkiem rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski - oprócz przedłożenia oryginału faktur - jest dostarczenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej brak możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego wystawionej przez upoważniony organ, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji Podatkowej (Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji opisanego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku z transakcjami opodatkowanymi, gdyż wstęp na plac zabaw i korzystanie z urządzeń będzie bezpłatny. Zakupione w ramach ww. projektu towary i usługi służyć będą działalności statutowej obejmującej prowadzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawione są na Towarzystwo.

Towarzystwo jest podatnikiem podatku VAT - czynnym posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jej działalność statutowa jest wyłączona z podatku VAT na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18, 22 b, 26 a, 29, 30 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pt. „Rewitalizacja placu zabaw...” od zakupionych towarów i usług na remont placu zabaw będzie przysługiwało Towarzystwu prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Towarzystwo nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „Rewitalizacja placu zabaw...”.

Zakupione przez Towarzystwo w ramach projektu towary i usługi nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Towarzystwo jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale zakupione w ramach projektu towary i usługi służyć będą w zakresie prowadzonej działalności statutowej obejmującej prowadzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdyż wstęp na teren placu zabaw oraz korzystanie z urządzeń będzie bezpłatne.

W związku z powyższym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur.

Podsumowując, Towarzystwu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nabywane towary i usługi służyć będą nieodpłatnej działalności statutowej Towarzystwa i wykorzystywane będą do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 26 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w przypadki gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary

i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz niewidomych i niedowidzących mając na celu otaczanie ich wszechstronną opieką i wychodzeniem naprzeciw ich potrzebom edukacyjno-wychowawczym, rehabilitacyjnym, socjalnym i religijnym. By móc te cele realizować, Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, urządza i prowadzi m.in. domy małego dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zakłady opieki zdrowotnej i domy pomocy społecznej dla niewidomych. Ww. placówki - tak już funkcjonujące, jak i nowo powstające w zależności od potrzeb środowiska osób niewidomych - realizują cele statutowe przez zajęcia edukacyjno-dydaktyczne lub opiekę zdrowotną i rehabilitację.

W dniu 6 czerwca 2014 r. do Lokalnej Grupy Działania Towarzystwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotyczący operacji pt „Rewitalizacja placu zabaw ...” na remont placu zabaw, na łączną kwotę brutto 121.410,77 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji opisanego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku z transakcjami opodatkowanymi, gdyż wstęp na plac zabaw i korzystanie z urządzeń będzie bezpłatny. Zakupione w ramach ww. projektu towary i usługi służyć będą działalności statutowej obejmującej prowadzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu wystawione są na Towarzystwo.

Towarzystwo jest podatnikiem podatku VAT - czynnym posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jej działalność statutowa jest wyłączona z podatku VAT na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18, 22 b, 26 a, 29, 30 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji opisanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pt „Rewitalizacja placu ...”.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.