IPPP1/443-1042/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Projekt – prawo do odliczenia
IPPP1/443-1042/14-2/ASinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, poniesionych ze środków otrzymanych z pomocy de minimis – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, poniesionych ze środków otrzymanych z pomocy de minimis.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Na podstawie:

  • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15-12-2006 r. w sprawie stosowania ad. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28-12-2006 str. 5-10)
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

Spółka uzyskała w dniu 26 marca 2014 roku pomoc de minimis o wartości 830.000 zł stanowiącą równowartość euro 198.398,47, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5), potwierdzoną zaświadczeniem pomocy de minimis udzielonym przez Fundację.

Pomoc de minimis została udzielona w związku z uczestnictwem w konkursie zorganizowanym przez Fundację ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego-Innowacyjna Gospodarka (program 8.1 wdrażany przez Polską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości). Otrzymane środki są pomocą bezzwrotną, przekazaną na założenie firmy i stworzenie innowacyjnego produktu klasy światowej. Pomoc została przekazana w formie pieniężnej: 24.900,00 zł - wpłata na kapitał podstawowy, 805.100,00 zł - wpłata na kapitał zapasowy.

Fundacja jest mniejszościowym wspólnikiem Spółki. Spółka nie realizuje wraz z Fundacją żadnych przedsięwzięć związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Udzielona pomoc de minimis nie jest przeznaczona na działalność w sektorze transportu drogowego.

Przykład: Spółka poniosła koszty związane z usługami księgowymi. Kwota netto: 500,00 zł, VAT: 115,00 zł, kwota brutto: 615,00 zł. Spółka zaksięgowała usługę na: koncie rozrachunkowym z kontrahentem w kwocie brutto 615,00 zł, odliczyła VAT naliczony w deklaracji VAT-7 w pełnej kwocie 115,00, ponieważ może odliczyć podatek od towarów i usług od zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, niezależnie od tego z jakich środków zakupy te zostały poniesione. Kwotę netto umieściła w kosztach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w tym przypadku zakup został poniesiony ze środków uzyskanych z pomocy de minimis.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, poniesionych ze środków otrzymanych z pomocy de minimis. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ma prawo w pełni do odliczania podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, niezależnie od tego z jakich środków zakupy te zostały poniesione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, poniesionych ze środków otrzymanych z pomocy de minimis.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak wskazał Wnioskodawca, jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towary i usług, objęte pytaniem będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 88 ustawy.

Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na pochodzenie środków, z jakich te zakupy zostały poniesione. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii prawidłowości wykorzystania ww. środków pochodzących z pomocy de minimis. W związku z tym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego a szczególności wykorzystywania zakupionych towarów i usług do czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/443-857/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-32/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.