IPPP1/443-1016/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia – związek pośrednictwem
IPPP1/443-1016/14-2/AWinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabywanymi towarami i usługami wykorzystywanymi do prowadzenia działań z zakresu corporate social responsibility - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabywanymi towarami i usługami wykorzystywanymi do prowadzenia działań z zakresu corporate social responsibility.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „X.”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do światowego koncernu, będącego liderem nowoczesnych technologii w tym w branży technologii cyfrowych oraz wiodącą firmą w branży elektronicznej, specjalizującą się w produkcji urządzeń elektronicznych i medialnych, sprzętu AGD, półprzewodników, pamięci i integracji systemów. W Polsce Spółka prowadzi w szczególności sprzedaż urządzeń koncernu X. Spółka posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, a sprzedaż produktów X. prowadzona przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT.

Spółka w ramach działań „Corporate Social Responsibility” (po polsku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, dalej „CSR”) wspiera i/lub prowadzi w Polsce różnego rodzaju akcje na rzecz społeczeństwa, kultury i zdrowia lub może podjąć takie akcje w przyszłości. Działania CSR wpisują się w przyjętą przez Spółkę strategię rozwoju w Polsce, która polega między innymi na uwzględnieniu w działalności komercyjnej X. potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych w otoczeniu firmy. Uwzględnienie tych potrzeb i wymagań odbywa się w szczególności poprzez podejmowanie przez X. dobrowolnych inicjatyw na rzecz obywateli mających na celu wzrost innowacyjności społecznej, cyfryzację społeczeństwa, wsparcie szkół i innych placówek edukacyjnych w procesie nauczania, promocję zdrowia i zdrowego trybu życia.

W celu prawidłowej realizacji działań CSR Spółka ponosi wydatki na zakupy towarów i usług. Wśród zakupywanych usług są również usługi gastronomiczne i noclegowe.

Spółka poprzez działania CSR liczy nie tylko na osiągnięcie celów prospołecznych. Spółka oczekuje również, że działania CSR posłużą:

  • budowaniu i umacnianiu pozytywnego wizerunku Spółki wśród klientów i potencjalnych klientów jako podmiotu angażującego się w projekty społeczne a także wzmacnianiu renomy Spółki;
  • popularyzacji i promocji produktów X. wśród konsumentów i klientów biznesowych. W ramach niektórych projektów CSR może odbywać się ekspozycja i/lub promocja produktów marki X.. Produkty X. (np. telefony X., tablety X.) mogą być przekazywane nieodpłatnie uczestnikom i partnerom projektów (w tym uczniom, nauczycielom, szkołom, organizacjom NGO). Logotyp X. może, ale nie musi, być eksponowany podczas działań CSR, w szczególności na plakatach, banerach, materiałach informacyjnych, tablicach pamiątkowych. Logotyp X. pojawi się gadżetach rozdawanych beneficjentom akcji CSR. Informacja o działaniach CSR X. może pojawić się w mediach (w Internecie, w prasie, w telewizji etc.).

W perspektywie długofalowej działania nakierowane na budowanie pozytywnego wizerunku firmy X. jako firmy odpowiedzialnej społecznie mogą istotnie przyczynić się nie tylko do utrzymania pozycji X. na polskim rynku, ale także do dalszego intensywnego rozwoju działalności gospodarczej X. w Polsce. W konsekwencji działania te mogą przyczynić się pośrednio do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów koncernu X. na polskim rynku. Wszystko to może przełożyć się na zwiększenie przychodów Spółki w przyszłości.

Wsparcie akcji CSR przez Spółkę może przybierać różnoraką formę. W szczególności w strategię CSR X. wpisują się kompleksowe projekty edukacyjne i naukowe propagujące nowe technologie, edukację cyfrową dzieci i młodzieży, wzrost innowacyjności. Innym ważnym obszarem działań CSR X. są kompleksowe projekty i akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia i wspierające placówki ochrony zdrowia i pacjentów. Jak wskazano, w swojej strategii CSR X. nie ogranicza się do realizacji jednego rodzaju projektów, dlatego „portfolio” projektów CSR wspieranych przez X. może się zmieniać. Akcje CSR X. mogą mieć charakter cykliczny i długofalowy, albo też stanowić działania doraźne (w sytuacji, gdy X. dostrzeże szczególną niezaspokojoną potrzebę społeczną i uzna, że jest w stanie ją zaspokoić).

Reprezentatywnym projektem Spółki z kategorii edukacyjno-naukowej jest projekt edukacyjny. Spółka organizuje w tym roku jego drugą edycję (pierwsza zakończyła się w czerwcu 2014 r.). Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak zwanego trzeciego języka, za który już dziś uznawane jest programowanie. W ramach innowacyjnych zajęć szkolnych dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Partycypującym szkołom X. zapewnia między innymi udział w bezpłatnym szkoleniu dwóch nauczycieli ze szkoły, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, samouczki, filmy instruktażowe, wsparcie merytoryczne przez cały czas trwania programu, kontakt telefoniczny oraz mailowy, gdzie można uzyskać porady ekspertów, dostęp do forum przygotowanego specjalnie dla nauczycieli działających w programie. Wydatki na powyższe wsparcie ponosi X..

W ramach projektu X. może wyróżnić szkołę, która w szczególnie aktywny sposób uczestniczy w projekcie poprzez przyznanie tej szkole nieodpłatnie najnowocześniejszego sprzętu komputerowego marki X. dedykowanego edukacji. Sprzęt jest montowany i konfigurowany przez pracowników X. lub podmioty wynajęte przez X. w tym celu. Natomiast nauczyciele uczestniczący w projekcie mogą otrzymać od X. nieodpłatnie telefony lub tablety lub inne produkty marki.

Koordynacją projektu dla X. zajmuje się agencja reklamowa. Agencja reklamowa odpowiedzialna jest również za stworzenie i wprowadzenie strategii działań komunikacyjnych i PR dla programu, w tym za działania medialne i promocję projektu wśród potencjalnych uczestników. Agencja reklamowa pozyskuje też partnerów i patronów dla projektu. Obecnie partnerami projektu są Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Obecnie patronami są Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki. Koszty usługi agencji reklamowej pokrywa X. Dodatkowo X. zleca również podmiotom trzecim wykonanie filmów promujących projekt, które następnie umieszczane są w szczególności w Internecie, a także dba o zapewnienie obecności projektu w mediach, np. przez organizację konferencji prasowych, kontakty z prasą lokalną i ogólnopolską.

X celu popularyzacji projektu ponosi też wydatki na materiały promocyjne i gadżety takie jak plakaty, ulotki, t-shirty, torby, długopisy etc., które są dystrybuowane wśród uczestnikowi potencjalnych uczestników projektu.

W ramach projektu organizowane są liczne imprezy towarzyszące. Przykładowo X. samodzielnie lub za pomocą wynajętych podmiotów organizuje festiwal projektów, na którym uczniowie prezentują stworzone podczas trwania programu projekty (takie jak aplikacje komputerowe czy programy komputerowe), a nauczyciele mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w nauczaniu kodowania. Ponadto X. organizuje strefę Mistrzów Kodowania w Centrum popularyzującą kodowanie wśród szerszej rzeszy odbiorców. Strefy popularyzujące naukę kodowania zostaną w tym roku otwarte przez X. na festiwalu. Wydatki na imprezy towarzyszące projektowi ponosi X.

Ponadto działania CSR X. z kategorii naukowo-edukacyjnych mogą polegać w szczególności na organizacji i/lub sponsoringu konkursów dla młodych naukowców - uczniów i studentów i innych wydarzeń popularyzujących naukę. Przykładowo, X. pełni rolę partnera technologicznego w Konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi - uczniów gimnazjów i liceów - do rozwijania zainteresowań naukowych oraz rozpoczęcia kariery naukowej. Konkurs ma ułatwiać współpracę i wymianę myśli pomiędzy uczestnikami Konkursu oraz starszymi, bardziej doświadczonymi naukowcami. W konkursach naukowych organizowanych i/lub sponsorowanych przez X. wydawane są w szczególności produkty X. jako nagrody, np. za najlepszy projekt badawczy.

X wspiera też jako organizator lub sponsor różne inne formy popularyzacji nauki, takie jak coroczny piknik naukowy sponsoruje to wydarzenie, w zamian za co logo X. jest umieszczone w materiałach promocyjnych pikniku, w tym na banerach i plakatach wystawianych w czasie trwania pikniku.

Jak wskazano na wstępie ważnym elementem działań CSR X. są projekty i akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia oraz wspierające placówki ochrony zdrowia. Reprezentatywnym projektem CSR X. z tego zakresu jest bieg zorganizowany w czerwcu 2014 r. pod patronatem Pani Ireny Szewińskiej. X. był partnerem tytularnym (nazwa X. znajduje w oficjalnej nazwie biegu) i sponsorem tego projektu. Projekt ten miał na celu promocję aktywnego i zdrowego trybu życia wśród Polek i postaw prospołecznych. X. jako sponsor finansował wydatki administracyjne związane z organizacją biegu (pozwolenia, wydatki na oznaczenie trasy, zbudowanie sceny, koszty trenerów, koszulki z nazwą X., medale z nazwą X. etc.).

Przykładami doraźnych akcji X. jest akcja polegająca na wyremontowaniu świetlicy w Centrum Onkologii i wyposażeniu jej w sprzęt marki X., na którym widnieje również logo X. Innym przykładem jednorazowego działania X. z zakresu CSR jest wyposażanie Muzeum w komputery obsługujące monitory, na których prezentowana są informacje turystyczne o Muzeum.

Końcowo, Spółka pragnie podkreślić, że działania CSR nie przekładają się bezpośrednio na określony wzrost sprzedaży produktów X. Działania CSR przyczynią się jednak do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy X. jako spółki odpowiedzialnej społecznie i wypromowania produktów marki X., a w konsekwencji powinny prowadzić pośrednio do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów X. na polskim rynku. Opierając się na doświadczeniach X. i innych przedsiębiorców zebranych poza Polską, Spółka ma uzasadnione podstawy, aby realnie zakładać, że działania CSR mogą przyczynić się do wsparcia i rozwoju działalności gospodarczej X. w Polsce poprzez poprawę wizerunku X. i promocję produktów X.. Stąd Spółka uważa, iż wydatki na działania CSR są uzasadnione i mają charakter celowy w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Wydatki na działania CSR są odpowiednio dokumentowane. Spółka otrzymuje faktury za zakupione na potrzeby działań CSR produkty i usługi. Faktury są opłacane przez X. przelewem. Ponadto z działań CSR Spółka lub podwykonawcy Spółki sporządzają dokumentację zdjęciową. Istnieje również bogata korespondencja e-mailowa dotyczącą działań CSR, a także oficjalne dokumenty dokumentujące takie działania takie jak: regulaminy akcji i programów CSR, regulaminy przyznawania nagród uczestnikom działań CSR w postaci produktów X. etc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, innych niż usługi gastronomiczne i noclegowe, wykorzystywanych do prowadzenia działań z zakresu corporate social responsibility...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, innych niż usługi gastronomiczne i noclegowe, wykorzystywanych do prowadzenia działań z zakresu CSR...

Wyjściowym przepisem, na podstawie którego należy dokonać oceny, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działań CSR jest art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (wymienionych w art. 5 Ustawy o VAT - np. sprzedaż na terytorium kraju). Zgodnie z ugruntowaną praktyką władz skarbowych i sądów administracyjnych, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić w szczególności wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem odpłatnej dostawy.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone wydatki mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć powinien związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Zatem pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz pośrednio - poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Jeżeli więc istnieje chociażby pośredni związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów.

Dodatkowo skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 Ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W szczególności, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego, jak wskazał Wnioskodawca, zakupy usług i towarów służących realizacji działań CSR nie są zakupami, które można bezpośrednio powiązać z konkretną sprzedażą opodatkowaną produktów X. Są one jednak związane z budowaniem pozytywnego wizerunku Spółki wśród klientów i potencjalnych klientów jako firmy odpowiedzialnej społecznie oraz wzmacnianiem renomy Spółki. Działania takie niewątpliwe więc wpływają pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki jako całości. To z kolei może przełożyć się na wzrost sprzedaży produktów X. Tym samym, uzasadnione jest twierdzenie, że zakupywane przez Spółkę towary i usługi przeznaczone na działalność CSR są pośrednio związane z wykonywaniem przez Spółkę czynności opodatkowanych w postaci sprzedaży produktów X. i mogą wpłynąć na zwiększenie tej sprzedaży.

Reasumując, z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów na działania CSR z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do działań CSR zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółka będzie musiała przy tym uwzględnić jednak ograniczenia odnośnie prawa odliczenia wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT,

Stanowisko Spółki co do prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do działań CSR potwierdzają również władze skarbowe. Przykładowo w interpretacji z dnia 18 grudnia 2012 r. o sygn. ILPP2/443-1002/12-2/MR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdzając stanowisko podatnika wskazał, że podatnikowi prowadzącemu m. in. działalność w zakresie kopalnictwa i przetwarzania rud miedzi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupach usług i towarów wykorzystanych do uruchomienia Poradni Promocji Zdrowia w ramach działań Corporate Social Responsibility.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części odnoszącej się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.