ILPP5/4512-1-52/15-4/KG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz możliwości odzyskania podatku VAT.
ILPP5/4512-1-52/15-4/KGinterpretacja indywidualna
  1. podatnik
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. wspólnota mieszkaniowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz możliwości odzyskania podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz możliwości odzyskania podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 maja 2015 r. o podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, doprecyzowanie opisu sprawy, własne stanowisko do pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 oraz wyjaśnienie kwestii pełnomocnika do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany pismem z dnia 20 maja 2015 r.).

Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Wspólnota realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich podpisaną z Samorządem Województwa.

Projekt polega na stworzeniu miejsca biesiadnego (zakup stołu z ławkami) oraz stworzenie miejsca rekreacji (zakup sprzętu siłowego) dla mieszkańców wspólnoty i okolic. Zakupiono towary i usługi potrzebne do realizacji projektu. Podstawą wydatków poniesionych na zakup towarów i usług są faktury VAT, na których wyodrębniony został podatek VAT. Zakupione rzeczy będą nieodpłatnie bez żadnych ograniczeń udostępniane dla wszystkich osób pragnących z nich korzystać, czynności te nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie złożone zostało oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Władza wdrażająca projekt wymaga przedstawienia interpretacji indywidualnej o kwalifikowalności VAT, dzięki któremu potwierdzona zostanie słuszność uznania podatku VAT, wyodrębnionego na fakturach zakupowych, za kwalifikowalny. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupem sprzętu, wyposażenia czy usług...
  2. Czy Wspólnota Mieszkaniowa realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
  3. Jaki jest powód dla którego Wspólnota Mieszkaniowa nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań...

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie odpowiedzi na pytania oznaczone nr 1 i 3 sformułowanym w piśmie z dnia 20 maja 2015 r.):

Ad. 1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Wspólnota nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za korzystanie z zakupionych rzeczy nie pobiera opłat.

Wspólnota nie może odliczyć naliczonego podatku VAT związanego z zakupem sprzętu, wyposażenia czy usług. Realizowana inwestycja jest zadaniem użyteczności publicznej służącej dobru wspólnemu. Wspólnota nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów, ponieważ korzystanie z zakupionych rzeczy będzie nieodpłatne i nieograniczone.

Ad. 2. Z uwagi na to, że planowane działania posiadają specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowania nie występują. Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją działań nie będzie wykorzystany do wykonania czynności opodatkowanych. Dlatego też, z powodu braku możliwości prawnych, Wspólnota Mieszkaniowa nie może, w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT.

Ad. 3. Wspólnota nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań, ponieważ nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie świadczy odpłatnych usług. Wspólnota nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, z tego też powodu nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług od realizowanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Aktualnie Wspólnota realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich podpisaną z Samorządem Województwa. Projekt polega na stworzeniu miejsca biesiadnego (zakup stołu z ławkami) oraz miejsca rekreacji (zakup sprzętu siłowego) dla mieszkańców wspólnoty i okolic. Zakupiono towary i usługi potrzebne do realizacji projektu. Podstawą wydatków poniesionych na zakup towarów i usług są faktury VAT, na których wyodrębniony został podatek VAT. Zakupione rzeczy będą nieodpłatnie bez żadnych ograniczeń udostępniane dla wszystkich osób pragnących z nich korzystać, czynności te nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma możliwość odliczenia lub odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami wyposażenia, sprzętu i usług z tytułu realizacji projektu polegającego na stworzeniu miejsca biesiadnego (zakup stołu z ławkami) oraz miejsca rekreacji (zakup sprzętu siłowego) dla mieszkańców wspólnoty i okolic. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując ww. projekt Wnioskodawca nie może również w jakikolwiek sposób odzyskać poniesionego wydatku podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie zasad kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.