ILPP5/4512-1-45/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych z tytułu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.
ILPP5/4512-1-45/15-4/PGinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. podatek od towarów i usług
 5. podatnik
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały, w formie zakładu budżetowego, powołanym w celu świadczenia usług w zakresie gospodarki zasobami lokalowymi na terenie miasta, z późniejszymi zmianami, zgodnie z którymi przedmiotem działalności ZGM jest:

 1. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym:
  1. zasobem mieszkaniowym,
  2. lokalami użytkowymi,
  3. drogami wewnętrznymi, parkingami i placami,
  4. cmentarzami komunalnymi,
  5. szaletami miejskimi,
  6. targowiskami,
  7. terenami zielonymi,
  8. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi;
 2. prowadzenie inwestycji na nieruchomościach, którymi ZGM zarządza.

Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:

 1. najmu i dzierżawy,
 2. sprzedaży usług z działalności podstawowej,
 3. dotacji budżetowych,
 4. innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami.

Na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego, ustanowiono Zainteresowanego zarządcą budynku usługowo-mieszkalnego, budynku szaletu, budynku magazynowego, zlokalizowanych na Placu w W.

W dniu 30 września 2013 r., Gmina Miejska zawarła z Wnioskodawcą Umowę o udzielenie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Zgodnie ze Studium Wykonalności Projektu obszar rewitalizacji objęty niniejszym zadaniem obejmuje działki położone przy Placu w A. W budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Placu, ZGM nie poniósł nakładów związanych z realizowaną inwestycją.

Realizacja zadania inwestycyjnego ma obejmować:

 1. Opracowanie dokumentacji.
 2. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.
 3. Przeprowadzenie przetargów.
 4. Roboty rozbiórkowe.
 5. Renowacja i adaptacja budynku dworca.
 6. Dobudowa budynku kawiarni.
 7. Łącznik – zejście na perony.
 8. Perony.
 9. Wyposażenie wnętrz.
 10. Roboty drogowe.
 11. Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – zewnętrzna.
 12. Roboty elektryczne.
 13. Roboty niskoprądowe.
 14. Instalacje sanitarne.
 15. Elementy małej architektury i ogrodzenia.
 16. Nasadzenia zieleni.
 17. Wiaty rowerowe.

Optymalny wariant realizacji projektu zakłada rewitalizację zdegradowanego obszaru poprzez rozbudowę istniejącego budynku i rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na działkach obok oraz organizację terenu wokół. Efektami projektu mają być:

 1. rozbudowa budynku dworca jako zintegrowanego centrum komunikacji zrzeszającego wszystkich przewoźników zbiorowych, przewoźnicy lokalni. Parter budynku dworca w całości zostanie przeznaczony pod funkcje obsługi mieszkańców miasta i podróżnych. Znajdować się tam będą: punkty handlowo-usługowe, poczekalnie, toalety, kasy, przechowalnie bagażu oraz na pierwszym piętrze noclegownia dla pracowników obsługujących ruch kolejowy. W kondygnacji piwnicznej znajdować się będą pomieszczenia techniczno-magazynowe,
 2. utworzenie zadaszonych peronów autobusowych przy dworcu, umożliwiających podróżnym wygodny i szybki dostęp do komunikacji autobusowej i kolejowej,
 3. dostęp do strefy dworca dla ruchu samochodowego od strony nowo projektowanej ulicy prowadzonej wzdłuż torów, gdzie zlokalizowany będzie zespół parkingów park+ride, miejsca postoju do 15 minut (czas na wypakowanie bagażu, kupienie biletu) oraz miejsca postoju krótkotrwałego kiss+ride,
 4. parkingi na około 160 miejsc parkingowych typu park+ride oraz parkingi na kilkanaście autobusów,
 5. zieleń miejska i mała architektura w obszarze objętym rewitalizacją.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plan zagospodarowania terenu prezentujący obszar objęty rewitalizacją budynku dworca i jego otoczenia oraz budowę parkingów.

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów komercyjnych:

 1. miejsca parkingowe w systemie „park+ride” – płatne,
 2. najem miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej,
 3. najem powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością,
 4. najem powierzchni lokalu gastronomicznego,
 5. najem powierzchni kiosku w budynku dworca.

Nie przewiduje się prowadzenia działalności polegającej na najmie lokali mieszkalnych na obszarze, na którym ponoszone są nakłady inwestycyjne do zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Po wykonaniu powyższego zadania, powstałą infrastrukturą zarządzać będzie Zainteresowany, z wyjątkiem drogi publicznej.

W piśmie z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) – będącym uzupełnieniem wniosku – Wnioskodawca poinformował, że sprawowany przez niego zarząd nad nieruchomościami, o których mowa we wniosku a ustanowionym przez Gminę jest nieodpłatny. Cele komercyjne, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu będą sprzedażą Zainteresowanego i będą opodatkowane podatkiem VAT.

Na pytanie tut. Organu o treści „Czy wszystkie wydatki, które będą ponoszone w wyniku realizacji przedmiotowego projektu są/będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT... Jeśli tak, to do jakich konkretnie...” Zainteresowany wskazał, że wydatki, ponoszone w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wynikających ze sprzedaży:

 1. miejsc parkingowych w systemie „park+ride”,
 2. najmu miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej,
 3. najmu powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością,
 4. najmu powierzchni lokalu gastronomicznego,
 5. najmu powierzchni kiosku w budynku dworca,
 6. najmu pomieszczeń na inne rodzaje działalności gospodarczej,
 7. usług toalety publicznej,
 8. najmu powierzchni reklamowych,

usytuowanych na obszarze objętym projektem „Rewitalizacja budynku dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, wyremontowaną i nowopowstałą będą wykorzystywane do celów związanych z wyżej wymienionymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, wyremontowaną i nowopowstałą dotyczą:

 1. dróg dojazdowych, w tym ul. „a”, która jest drogą publiczną ale stanowi dojazd do parkingów i dworca. Jej wykonanie jest niezbędne do użytkowania i uzyskiwania przychodów z rewitalizowanych obiektów,
 2. miejsc postoju do 15 minut dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze (czas na wypakowanie bagażu, kupienie biletu),
 3. miejsc postoju krótkotrwałego kiss+ride, dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 4. zagospodarowania terenu zielenią miejską i małą architekturą na obszarze objętym rewitalizacją,
 5. pomieszczeń techniczno-magazynowych wykorzystywanych przy obsłudze zrewitalizowanego obszaru,
 6. łącznik – zejście na perony – dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 7. sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – zewnętrznej – obsługującej zrewitalizowany obszar,
 8. wiaty rowerowe dla korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 9. oświetlenie terenu – oświetlenie zrewitalizowanego obszaru.

Na pytanie tut. Organu o treści „Czy towary i usługi, które Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych będą służyły również do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych od podatku...” Zainteresowany odpowiedział, że towary i usługi, wykorzystywane do czynności opodatkowanych na Placu w A. będą służyły tylko czynnościom opodatkowanym na obszarze objętym projektem opisanym we wniosku. Nie będą one związane z żadną inną działalnością Wnioskodawcy.

Zainteresowany wskazał ponadto, że nakłady poniesione w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku będą stanowiły własność Zainteresowanego. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zostaną one zaliczone do środków trwałych Wnioskodawcy, który będzie również prowadził ich amortyzację.

Faktury związane z realizacją tego projektu wystawiane są na Zainteresowanego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony od wszystkich nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami): w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
 2. gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

Działalność prowadzona na obszarze na którym ponoszone są nakłady związane z wykonywanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja budynku dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów” służy w chwili obecnej wykonywaniu czynności opodatkowanych – najem pomieszczeń usługowych, gruntów. Po zakończeniu rewitalizacji, działalność wykonywana na obszarach, na których poniesione zostaną nakłady inwestycyjne, nadal będzie polegała na wykonywaniu czynności opodatkowanych:

 1. miejsca parkingowe w systemie „park+ride” – płatne,
 2. najem miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej,
 3. najem powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością,
 4. najem powierzchni lokalu gastronomicznego,
 5. najem powierzchni lokali użytkowych w budynku dworca.

Infrastruktura towarzysząca, wyremontowana i nowopowstała, którą stanowią:

 1. drogi dojazdowe, w tym ul. Dworcowa, która jest drogą publiczną ale stanowi dojazd do parkingów i dworca. Jej wykonanie jest niezbędne do użytkowania i uzyskiwania przychodów z rewitalizowanych obiektów,
 2. miejsca postoju do 15 minut (czas na wypakowanie bagażu, kupienie biletu),
 3. miejsca postoju krótkotrwałego kiss+ride,
 4. parkingi dla autobusów,
 5. zieleń miejska i mała architektura w obszarze objętym rewitalizacją,
 6. toalety,
 7. pomieszczenia techniczno-magazynowe.
 8. łącznik – zejście na perony,
 9. sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – zewnętrzna,
 10. wiaty rowerowe,
 11. oświetlenie terenu,

będzie wykorzystywana do celów związanych z wyżej wymienioną działalnością opodatkowaną.

W ocenie Zainteresowanego, z przytoczonego przepisu wynika, że ma on prawo odliczyć podatek VAT naliczony od wszystkich nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na treść przepisów ww. Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Zainteresowany jest gminną jednostką organizacyjną w formie zakładu budżetowego, powołanym w celu świadczenia usług w zakresie gospodarki zasobami lokalowymi na terenie miasta, zgodnie z którymi przedmiotem działalności jest:

 1. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym:
  1. zasobem mieszkaniowym,
  2. lokalami użytkowymi,
  3. drogami wewnętrznymi, parkingami i placami,
  4. cmentarzami komunalnymi,
  5. szaletami miejskimi,
  6. targowiskami,
  7. terenami zielonymi,
  8. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.
 2. prowadzenie inwestycji na nieruchomościach, którymi ZGM zarządza.

Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:

 1. najmu i dzierżawy,
 2. sprzedaży usług z działalności podstawowej,
 3. dotacji budżetowych,
 4. innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami.

Na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego, ustanowiono Zainteresowanego zarządcą budynku usługowo-mieszkalnego, budynku szaletu, budynku magazynowego, zlokalizowanych na Placu w A. W dniu 30 września 2013 r., Gmina Miejska zawarła z Wnioskodawcą Umowę o udzielenie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Zgodnie ze Studium Wykonalności Projektu obszar rewitalizacji objęty niniejszym zadaniem obejmuje działki położone przy Placu w A. W budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Placu, ZGM nie poniósł nakładów związanych z realizowaną inwestycją.

Realizacja zadania inwestycyjnego ma obejmować:

 1. Opracowanie dokumentacji.
 2. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.
 3. Przeprowadzenie przetargów.
 4. Roboty rozbiórkowe.
 5. Renowacja i adaptacja budynku dworca.
 6. Dobudowa budynku kawiarni.
 7. Łącznik – zejście na perony.
 8. Perony.
 9. Wyposażenie wnętrz.
 10. Roboty drogowe.
 11. Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – zewnętrzna.
 12. Roboty elektryczne.
 13. Roboty niskoprądowe.
 14. Instalacje sanitarne.
 15. Elementy małej architektury i ogrodzenia.
 16. Nasadzenia zieleni.
 17. Wiaty rowerowe.

Optymalny wariant realizacji projektu zakłada rewitalizację zdegradowanego obszaru poprzez rozbudowę istniejącego budynku i rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na działkach obok oraz organizację terenu wokół. Efektami projektu mają być:

 1. rozbudowa budynku dworca jako zintegrowanego centrum komunikacji zrzeszającego wszystkich przewoźników zbiorowych, przewoźnicy lokalni. Parter budynku dworca w całości zostanie przeznaczony pod funkcje obsługi mieszkańców miasta i podróżnych. Znajdować się tam będą: punkty handlowo-usługowe, poczekalnie, toalety, kasy, przechowalnie bagażu oraz na pierwszym piętrze noclegownia dla pracowników obsługujących ruch kolejowy. W kondygnacji piwnicznej znajdować się będą pomieszczenia techniczno-magazynowe,
 2. utworzenie zadaszonych peronów autobusowych przy dworcu, umożliwiających podróżnym wygodny i szybki dostęp do komunikacji autobusowej i kolejowej,
 3. dostęp do strefy dworca dla ruchu samochodowego od strony nowo projektowanej ulicy prowadzonej wzdłuż torów, gdzie zlokalizowany będzie zespół parkingów park+ride, miejsca postoju do 15 minut (czas na wypakowanie bagażu, kupienie biletu) oraz miejsca postoju krótkotrwałego kiss+ride,
 4. parkingi na około 160 miejsc parkingowych typu park+ride oraz parkingi na kilkanaście autobusów,
 5. zieleń miejska i mała architektura w obszarze objętym rewitalizacją.

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów komercyjnych:

 1. miejsca parkingowe w systemie „park+ride” – płatne,
 2. najem miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej,
 3. najem powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością,
 4. najem powierzchni lokalu gastronomicznego,
 5. najem powierzchni kiosku w budynku dworca.

Nie przewiduje się prowadzenia działalności polegającej na najmie lokali mieszkalnych na obszarze, na którym ponoszone są nakłady inwestycyjne do zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Po wykonaniu powyższego zadania, powstałą infrastrukturą zarządzać będzie Zainteresowany, z wyjątkiem drogi publicznej.

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że sprawowany przez niego zarząd nad nieruchomościami, o których mowa we wniosku a ustanowionym przez Gminę jest nieodpłatny. Cele komercyjne, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu będą sprzedażą Zainteresowanego i będą opodatkowane podatkiem VAT.

Wszystkie wydatki, ponoszone w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wynikających ze sprzedaży:

 1. miejsc parkingowych w systemie „park+ride”,
 2. najmu miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej,
 3. najmu powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością,
 4. najmu powierzchni lokalu gastronomicznego,
 5. najmu powierzchni kiosku w budynku dworca,
 6. najmu pomieszczeń na inne rodzaje działalności gospodarczej,
 7. usług toalety publicznej,
 8. najmu powierzchni reklamowych,

usytuowanych na obszarze objętym projektem „Rewitalizacja budynku dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, wyremontowaną i nowopowstałą będą wykorzystywane do celów związanych z wyżej wymienionymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, wyremontowaną i nowopowstałą dotyczą:

 1. dróg dojazdowych, w tym ul. „a”, która jest drogą publiczną ale stanowi dojazd do parkingów i dworca. Jej wykonanie jest niezbędne do użytkowania i uzyskiwania przychodów z rewitalizowanych obiektów,
 2. miejsc postoju do 15 minut dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze (czas na wypakowanie bagażu, kupienie biletu),
 3. miejsc postoju krótkotrwałego kiss+ride, dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 4. zagospodarowania terenu zielenią miejską i małą architekturą na obszarze objętym rewitalizacją,
 5. pomieszczeń techniczno-magazynowych wykorzystywanych przy obsłudze zrewitalizowanego obszaru,
 6. łącznik – zejście na perony – dla podróżnych korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 7. sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – zewnętrznej – obsługującej zrewitalizowany obszar,
 8. wiaty rowerowe dla korzystających z usług oferowanych na zrewitalizowanym obszarze,
 9. oświetlenie terenu – oświetlenie zrewitalizowanego obszaru.

Na pytanie tut. Organu o treści „Czy towary i usługi, które Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych będą służyły również do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych od podatku...” Zainteresowany odpowiedział, że towary i usługi, wykorzystywane do czynności opodatkowanych na Placu w A. będą służyły tylko czynnościom opodatkowanym na obszarze objętym projektem opisanym we wniosku. Nie będą one związane z żadną inną działalnością Wnioskodawcy.

Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku będą stanowiły własność Zainteresowanego. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zostaną one zaliczone do środków trwałych Wnioskodawcy, który będzie również prowadził ich amortyzację. Faktury związane z realizacją tego projektu wystawiane są na Zainteresowanego.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jest zainteresowany, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dodatkowo należy podkreślić, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług określa, czy nabywane przez niego towary lub usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji, należy wskazać, że podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

W analizowanej sprawie – jak oświadczył Wnioskodawca – cele komercyjne, które zamierza on osiągnąć w wyniku realizacji projektu będą jego sprzedażą i będą one opodatkowane podatkiem VAT. Dodatkowo Zainteresowany wskazał, że wszystkie wydatki, ponoszone w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wynikających ze sprzedaży: miejsc parkingowych w systemie „park+ride”, najmu miejsc postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej i krajowej, najmu powierzchni na cele związane z prowadzoną działalnością , najmu powierzchni lokalu gastronomicznego, najmu powierzchni kiosku w budynku dworca, najmu pomieszczeń na inne rodzaje działalności gospodarczej, usług toalety publicznej, najmu powierzchni reklamowych, usytuowanych na obszarze objętym projektem. Ponadto – jak oświadczył Zainteresowany – wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, wyremontowaną i nowopowstałą będą wykorzystywane do celów związanych z wyżej wymienionymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca na pytanie tut. Organu w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o treści „Czy towary i usługi, które Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych będą służyły również do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych od podatku...” Zainteresowany odpowiedział, że towary i usługi, wykorzystywane do czynności opodatkowanych na Placu w A. będą służyły tylko czynnościom opodatkowanym na obszarze objętym projektem opisanym we wniosku. Nie będą one związane z żadną inną działalnością Wnioskodawcy.

Ponadto Wnioskodawca podkreślił, że nakłady poniesione w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku będą stanowiły jego własność. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym zostaną one zaliczone do środków trwałych Wnioskodawcy, który będzie również prowadził ich amortyzację. Faktury związane z realizacją tego projektu wystawiane są na Zainteresowanego.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją opisanego we wniosku zadania, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z realizacją tego zadania będą miały związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na związek ww. nakładów inwestycyjnych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Podsumowując, Zainteresowany będzie miał prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja dworca (...) i jego otoczenia oraz budowa parkingów”, o ile – tak jak wskazał Wnioskodawca – będą one wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych i pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacjach, że wydatki ponoszone w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będą one związane z żadną inną działalnością Zainteresowanego oraz, że stanowią one jego środki trwałe. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności w sytuacji wykorzystywania nakładów inwestycyjnych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ podkreśla, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku analiza załącznika dołączonego do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W konsekwencji Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.