ILPP5/4512-1-184/16-2/PG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
ILPP5/4512-1-184/16-2/PGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. spółdzielnie mieszkaniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynku mieszkalnego „Prace (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynku mieszkalnego „Prace (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116, z późn. zm.). Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o SM fundusz na remonty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty wymienione wyżej są zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego lokali mieszkalnych będą ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86 ust. 1 (odliczenie podatku), ponieważ koszty remontu finansowane będą opłatami zwolnionymi z podatku od towarów i usług.

W 2016 roku Spółdzielnia będzie realizowała w ramach funduszu remontowego zadanie „Prace (...)”. Remonty polegać będą na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego (w budynku tym nie występują lokale użytkowe). Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynku mieszkalnego wystawiane będą na Wnioskodawcę, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową. Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Środki funduszu remontowego uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót ociepleniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynku mieszkalnego „Prace (...)”, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11...

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi, które będą nabywane w związku z dociepleniem budynku będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) tj. czynnościami za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wymieniają następujące rodzaje opłat pobieranych od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz od właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni:

 1. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (pobierane od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na ich lokale),
 2. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
 3. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni),
 4. na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
 5. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem własnych lokali (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni),
 6. na pokrycie wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
 7. wpłaty na fundusz remontowy.

Spółdzielnia nie będzie podwyższała opłat na eksploatację o podatek VAT wobec zwolnienia od tego podatku czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie więc do art. 86 ust. 1 tej ustawy nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania „Prace (...)”, tj. zadania finansowanego ze środków objętych opłatami, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż nabycie tych towarów i usług będzie związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn. zm.). Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o SM fundusz na remonty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty wymienione wyżej są zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego lokali mieszkalnych będą ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86 ust. 1 (odliczenie podatku), ponieważ koszty remontu finansowane będą opłatami zwolnionymi z podatku od towarów i usług.

W 2016 roku Spółdzielnia będzie realizowała w ramach funduszu remontowego zadanie „Prace (...)”. Remonty polegać będą na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego (w budynku tym nie występują lokale użytkowe). Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynku mieszkalnego wystawiane będą na Wnioskodawcę. Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług związanych z realizacją zadania docieplenia budynku mieszkalnego „Prace (...)”, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca co prawda jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednakże – jak wynika z wniosku – towary i usługi nabyte w związku z ociepleniem budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania docieplenia budynku mieszkalnego „Prace (...)”, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z jego realizacją nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (będą związane z czynnościami zwolnionymi od tego podatku).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.