ILPP5/4512-1-160/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT.
ILPP5/4512-1-160/15-4/WBinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. sprzedaż opodatkowana
  5. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu do: Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim 21 lipca 2015 r., Biura KIP w Lesznie 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Wniosek uzupełniono w dniu 19 października 2015 r. o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej pod wnioskiem do samodzielnego występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Muzeum (dalej: Muzeum, Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Muzeum wraz z Województwem i innymi partnerami ubiegają się o dofinansowanie projektu pn. (...) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w okresie 2014-2020.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Program będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu będą: Województwo, Teatr oraz Filharmonia. Liderem projektu będzie Filharmonia. Wnioskodawca oraz partnerzy realizują projekt wg wyznaczonych zadań w latach IX. 2015-XII. 2017.

Każdy z partnerów jak i Wnioskodawca realizują operacje w swojej części i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami, w których widnieje jako nabywca. Faktury są składane do lidera i zwrot z projektu jest całościowy za zadanie i rozliczany według poniesionych wydatków odpowiednio do partnerów w projekcie.

Zadania Muzeum jako partnera:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Partnerzy nie będą przekazywać własnych środków na rzecz lidera projektu. Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać bezpośrednio na konta bankowe lidera i partnerów projektu. Środki finansowane z projektu będą w 85%, natomiast 15% będzie z wkładu własnego.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT i innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Muzeum. Wyżej wymieniony projekt jest związany z działalnością bieżącą Muzeum. Muzeum jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wstęp do Muzeum jest płatny natomiast zwiedzający Muzeum będą korzystać z efektów realizowanych zadań projektu nieodpłatnie.

Po zakończeniu zadania inwestycyjnego mienie, które powstanie ze środków projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej VAT ani obrotu opodatkowanego VAT.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane przez Muzeum z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT.

Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu: Muzeum będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących poniesienie kosztów na rzecz ww. projektu w całości bądź proporcjonalnie zgodnie z wyliczoną proporcją odliczenia za dany rok kalendarzowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on możliwość odliczenia i odzyskania części lub w całości podatku w związku z realizacją projektu ”(...) ”.

Wynika to z faktu, że Muzeum jako samorządowa jednostka kultury świadcząca usługi kulturalne jest zwolniona z podatku VAT. Natomiast bilety wstępu są opodatkowane zgodnie z poz. 182 – załącznik nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, należy rozumieć wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 i art. 91 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to – na mocy art. 90 ust. 2 ustawy – podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepisy zawarte w art. 90 ustawy regulują kwestię związaną z prawem do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy podatnik nabyte towary i usługi wykorzystuje zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Z tym, że przez „czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego” należy rozumieć czynności zwolnione od podatku.

Z kolei przepisy zawarte w art. 91 ustawy – co do zasady – dotyczą sytuacji, gdy uprzednio odliczona kwota podatku naliczonego z różnych przyczyn musi zostać skorygowana lub przypadku, gdy podatek naliczony nie został odliczony, bo na moment realizacji prawa do odliczenia nabyty towar lub usługa nie miały służyć działalności opodatkowanej ale sytuacja ta uległa zmianie.

Z opisu sprawy wynika, że Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Muzeum wraz z Województwem i innymi partnerami ubiegają się o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w latach 2014-2020. Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Program będzie realizowany w partnerstwie. Wnioskodawca oraz partnerzy realizują projekt wg wyznaczonych zadań w okresie od września 2015 r. do grudnia 2017 r. Każdy z partnerów jak i Wnioskodawca realizują operacje w swojej części, i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami, w których widnieje jako nabywca. Faktury są składane do lidera i zwrot z projektu jest całościowy za zadanie i rozliczany według poniesionych wydatków odpowiednio do partnerów w projekcie. Zadaniami Muzeum jako partnera są: budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Partnerzy nie będą przekazywać własnych środków na rzecz lidera projektu. Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać bezpośrednio na konta bankowe lidera i partnerów projektu. Środki finansowane z projektu będą w 85%, natomiast 15% będzie z wkładu własnego. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT i innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Muzeum. Wymieniony projekt jest związany z działalnością bieżącą Muzeum. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wstęp do Muzeum jest płatny natomiast zwiedzający będą korzystać z efektów realizowanych zadań projektu nieodpłatnie. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego mienie, które powstanie ze środków projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej VAT ani obrotu opodatkowanego VAT. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane przez Muzeum do czynności niepodlegających podatkowi VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z realizacją projektu Muzeum będzie miało możliwość odliczenia w całości lub w części (zgodnie z wyliczoną proporcją odliczenia za dany rok kalendarzowy) podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, jednakże nakłady, które poniesie na realizację opisanego projektu nie zostaną wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca mienie, które powstanie w ramach ww. projektu, nie będzie generowało sprzedaży opodatkowanej, gdyż będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. A zatem w przedmiotowej sprawie nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki uprawniające do pełnego odliczenia podatku naliczonego. W badanym przypadku nie wystąpią też okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania częściowego odliczenia podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 90 ustawy. Jak wyjaśniono bowiem wyżej częściowe odliczenie podatku naliczonego w oparciu o przepis art. 90 ust. 3 ustawy, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wydatki, z którymi podatek został naliczony, zostaną przez podatnika wykorzystane zarówno do wykonania czynności opodatkowanych VAT i zwolnionych od VAT oraz podatnik nie ma możliwości przypisania wydatków do poszczególnego rodzaju działalności. Tymczasem w odniesieniu do wydatków związanych z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem okoliczności takie nie nastąpią.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Muzeum nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ani w całości ani w części) z faktur dokumentujących zakup towarów i usług wykorzystanych do realizacji projektu pn. ...

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisanego zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
IPPP1/4512-963/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-358/14/ASz | Interpretacja indywidualna

sprzedaż opodatkowana
IPTPP1/443-815/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
ILPP5/4512-1-202/15-2/WB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.