ILPP4/4512-1-76/15-2/BA | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
ILPP4/4512-1-76/15-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. inwestycje
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni zrezygnowała z rolnika ryczałtowego i na druku VAT-R od dnia 31 grudnia 2007 r. zgłosiła się do VAT na zasadach ogólnych. W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego Zainteresowana poczyniła zamiar przeprowadzenia inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu w zabudowie zagrodowej. Na dzień złożenia wniosku jest ona w trakcie uzgadniania warunków przeprowadzenia inwestycji z wykonawcą. Utwardzenie terenu kostką ma obejmować teren w obrębie:

 1. obora-spichlerz,
 2. obora-bykownia,
 3. stodoła,
 4. budynek garażowy na maszyny rolnicze – część warsztatowa,
 5. budynek garażowy na maszyny rolnicze/warsztat napraw maszyn rolniczych,
 6. wiata na maszyny rolnicze,
 7. silos na kiszonkę,
 8. płyty obornikowe,
 9. obora-cielętnik,
 10. osobny dojazd do gospodarstwa.

Inwestycja nie obejmuje części przy budynku mieszkalnym oraz odrębnego dojścia i wjazdu do części mieszkalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy inwestycja polegająca na utwardzeniu terenu gospodarstwa rolnego daje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenach materiału i usługi ww. inwestycji...
 2. Czy prawidłowo Zainteresowana ocenia, że ww. inwestycja daje prawo w 100% do odliczenia podatku VAT...
 3. Jeżeli Wnioskodawczyni nie ma prawa do 100% odliczenia podatku VAT, to w jaki sposób należy ustalić udział dający takie prawo...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu gospodarstwa przysługuje pod warunkiem:

 • zgłoszenia się jako czynny podatnik podatku VAT,
 • zakup musi służyć czynnościom opodatkowanym.

Powyższe warunki zostały spełnione, wobec czego Zainteresowana uważa, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w cenie zakupu materiałów i usługi wykorzystanych do ww. inwestycji.

Ad. 2 i 3

W przypadku wydatków, które mogą być jednoznacznie przypisane do utwardzenia terenu który będzie wykorzystywany do działalności rolniczej, przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100%. Teren utwardzony dotyczy obrębu budynków związanych z działalnością rolniczą, teren przy budynku mieszkalnym wraz z dojściem i wjazdem nie są objęte inwestycją. W takim przypadku Wnioskodawczyni nie musi ustalać odrębnego udziału procentowego w jakim nieruchomość została wykorzystana do celów prowadzonej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni zrezygnowała z rolnika ryczałtowego i na druku VAT-R od dnia 31 grudnia 2007 r. zgłosiła się do VAT na zasadach ogólnych. Zainteresowana poczyniła zamiar przeprowadzenia inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu w zabudowie zagrodowej. Utwardzenie terenu kostką ma obejmować teren w obrębie:

 1. obora-spichlerz,
 2. obora-bykownia,
 3. stodoła,
 4. budynek garażowy na maszyny rolnicze – część warsztatowa,
 5. budynek garażowy na maszyny rolnicze/warsztat napraw maszyn rolniczych,
 6. wiata na maszyny rolnicze,
 7. silos na kiszonkę,
 8. płyty obornikowe,
 9. obora-cielętnik,
 10. osobny dojazd do gospodarstwa.

Inwestycja nie obejmuje części przy budynku mieszkalnym oraz odrębnego dojścia i wjazdu do części mieszkalnej. Jak wskazała Wnioskodawczyni, teren utwardzony dotyczy obrębu budynków związanych z działalnością rolniczą, teren przy budynku mieszkalnym wraz z dojściem i wjazdem nie są objęte inwestycją.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia będą spełnione, gdyż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a materiały i usługa nabyta w ramach realizowanej inwestycji, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, inwestycja polegająca na utwardzeniu terenu gospodarstwa rolnego będzie dawała Zainteresowanej pełne prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenach materiału i usługi od ww. inwestycji. Tym samym Wnioskodawczyni prawidłowo ocenia, że ww. inwestycja będzie dawała jej prawo w 100% do odliczenia podatku VAT.

W związku z tym, że Zainteresowana będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT, pytanie nr 3, stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawczynię.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.