ILPP4/443-733/11-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych, które zapłaciła ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X” realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 3 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego z tytułu zakupu w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego z tytułu zakupu w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. W 2011 r. Zainteresowany realizował projekt z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X”. W ramach realizacji projektu zakupiono patelnię elektryczną oraz profesjonalny robot kuchenny wraz z osprzętem, który wykorzystywany jest do przygotowywania kotletów oraz mielenia mięsa. Dodatkowo zakupiono wysokie garnki ze stali nierdzewnej o różnej pojemności. Sprzęt ten Wnioskodawca wykorzystuje do czynności, które nie są opodatkowane, ani nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie czynności określone w Statucie organizacji, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz zał. nr 4 poz. 10 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku. Właścicielem zakupionego sprzętu jest Zainteresowany. Sprzęt Wnioskodawca udostępnił nieodpłatnie innym organizacjom społecznym działającym na terenie gminy X. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innej działalności zarobkowej. Nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Nie jest zarejestrowanym, ani czynnym podatnikiem VAT. Realizując projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Wnioskodawca ponosi różnego rodzaju koszty, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza naliczony podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych czyli refundowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych, które zapłacił ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X” realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X” finansowanego ze środków Unii Europejskiej ponosi on różnego rodzaju koszty kwalifikowalne. Nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć naliczonego podatku, a w związku z tym kwota podatku VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

Zainteresowany nie uzyskuje innych dochodów niż statutowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie realizuje wyłącznie czynności określone w Statucie, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz zał. nr 4 poz. 10 wyżej wymienionej ustawy są zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

   - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest on zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W 2011 r. Zainteresowany realizował projekt z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X”. W ramach realizacji projektu zakupiono patelnię elektryczną oraz profesjonalny robot kuchenny wraz z osprzętem, który wykorzystywany jest do przygotowywania kotletów oraz mielenia mięsa. Dodatkowo zakupiono wysokie garnki ze stali nierdzewnej o różnej pojemności. Sprzęt ten Wnioskodawca wykorzystuje do czynności, które nie są opodatkowane, ani nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Właścicielem zakupionego sprzętu jest Zainteresowany, który udostępnił go nieodpłatnie innym organizacjom społecznym działającym na terenie gminy.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przypadku towarów nabywanych na potrzeby projektu będącego przedmiotem pytania, nie zostanie spełniona przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy, warunkująca prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Ponadto, nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z nabyciem ww. towarów Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych, które zapłacił ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X” realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług a zakupione towary nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto wskazać należy, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do możliwości zwrotu podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów w ramach realizacji określonego projektu, a nie dokonano analizy, czy wykonywane przez Zainteresowanego czynności nie zobligują go do zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.