ILPP4/443-603/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)”.
ILPP4/443-603/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  8. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz o podpis drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną (szczególna forma prawna – stowarzyszenie) nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany w IV kwartale 2014 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwój” objętego PROW na lata 2007-2013. Dnia 15 lipca 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz bezpieczeństwa korzystania z turystyki, rekreacji i sportu w gminie poprzez organizację jednodniowego rajdu rowerowego. W ramach realizacji operacji poniesiono wydatki w kwocie 9724,08 zł. Poniesionym kosztem była promocja operacji w lokalnej gazecie oraz wykonanie materiałów reklamowych, tj.: plakaty, ulotki, kubki reklamowe, koszulki oraz opaski odblaskowe. Dodatkowo poniesiono koszt wynagrodzenia obsługi rajdu (opiekunów i ratownika medycznego). Kosztem było ubezpieczenie uczestników rajdu oraz całodniowe wyżywienie. Wykonawcy wystawili fakturę VAT, lub rachunki, które zostały uregulowane w wyznaczonym terminie. W ramach realizacji projektu korzystano ze wsparcia wolontariuszy. W wyniku realizacji ww. operacji nie osiągnie się żadnego dochodu.

Wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na fakturze VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy. Refundacja poniesionego, w związku z realizacją operacji, podatku VAT wymaga załączenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. W związku z realizacją operacji, nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)” w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwe odzyskanie podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)” w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z uwagi na fakt, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie, w którym wykonane w wyniku realizacji operacji mogłyby być wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, prawo do odzyskania poniesionego podatku VAT przysługuje podatnikowi VAT w sytuacji, gdy podatnik ten wykorzystuje towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższy stan prawny wyklucza możliwość odzyskania uiszczonego podatku VAT, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT. Operacja pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)”, w ramach której zostanie poniesiony podatek VAT, służyć będzie realizacji celów operacji, a przeprowadzony w jej wyniku rajd rowerowy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, w związku z tym, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na rowerze (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w IV kwartale 2014 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwój” objętego PROW na lata 2007-2013. Dnia 15 lipca 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz bezpieczeństwa korzystania z turystyki, rekreacji i sportu w gminie poprzez organizację jednodniowego rajdu rowerowego. W ramach realizacji operacji poniesiono wydatki. Poniesionym kosztem była promocja operacji w lokalnej gazecie oraz wykonanie materiałów reklamowych, tj.: plakaty, ulotki, kubki reklamowe, koszulki oraz opaski odblaskowe. Dodatkowo poniesiono koszt wynagrodzenia obsługi rajdu (opiekunów i ratownika medycznego). Kosztem było ubezpieczenie uczestników rajdu oraz całodniowe wyżywienie. Wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na fakturze VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT. W związku z realizacją operacji, nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Bezpiecznie na Rowerze (...)”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.