ILPP3/4512-1-90/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
ILPP3/4512-1-90/15-2/JOinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest doradcą podatkowym. Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi polegające na sporządzaniu specjalistycznych publikacji o charakterze podatkowym. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zawiera umowy z jednym z największych polskich wydawnictw fachowych publikacji prawno – podatkowych. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na:

 • udzielaniu odpowiedzi na pytania podatkowe klientów wydawnictwa, zadawanych za pośrednictwem portalu internetowego, prowadzonego przez wydawnictwo;
 • sporządzaniu komentarzy, poradników oraz linii orzeczniczych w zakresie prawa podatkowego;
 • aktualizację powyższych publikacji w przypadku zmian w przepisach lub stanowiskach sądów administracyjnych oraz organów podatkowych.

Świadczone usługi mają charakter ciągły i permanentny. Wnioskodawca regularnie sporządza lub aktualizuje na zamówienie wydawnictwa odpowiedzi, komentarze, poradniki oraz linie orzecznicze. Wnioskodawca fakturuje świadczone usługi w trybie miesięcznym. W trakcie dotychczasowej współpracy (ok. rok czasu) z wydawnictwem Wnioskodawca w każdym miesiącu wykonywał i fakturował usługi na rzecz wydawnictwa. Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym VAT oraz nalicza i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego podatek VAT. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności zwolnionych z podatku VAT. Świadczenie ww. usług wymaga od Wnioskodawcy ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz korzystania z fachowych publikacji podatkowych. Dodatkowo prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami administracyjnymi.

Wnioskodawca nabył nowy samochód osobowy od podatnika czynnego VAT. Nabycie samochodu osobowego nastąpiło w ramach transakcji opodatkowanej VAT, a Wnioskodawca otrzymał od sprzedawcy prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyty samochód osobowy w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochodów będzie służył do:

 • wyjazdów do czytelni biblioteki uniwersytetu (...) w celu korzystania z publikacji podatkowych (komentarzy oraz prasy podatkowej);
 • wyjazdów na szkolenia podatkowe, m.in. organizowanych przez (...);
 • wyjazdów do księgarni celem nabywania fachowej literatury podatkowej, niedostępnej w czytelni uniwersytetu;
 • wyjazdów na pocztę celem nadawania korespondencji z wydawnictwem (sporządzenie każdego poradnika, komentarza lub linii orzeczniczej wymaga zawarcia odrębnej umowy z wydawnictwem, dokonywanej zawsze w drodze korespondencyjnej);
 • wyjazdów na pocztę celem nadawania miesięcznych deklaracji VAT-7;
 • wyjazdów do urzędu skarbowego lub ZUS w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. złożenie deklaracji rocznej PIT-36L w biurze podawczym urzędu).

Równocześnie samochód będzie wykorzystywany do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. celów osobistych Wnioskodawcy).

Wnioskodawca zamierza wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wykorzystywać w celu odbywania powyższych wyjazdów, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód nie będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego w przypadku wykorzystania samochodu osobowego do działalności gospodarczej w zakresie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego z uwagi na wykorzystanie samochodu osobowego do działalności gospodarczej w zakresie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi VAT nabywającemu niniejsze towary, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów.

W świetle powyższych przepisów ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje w odniesieniu do nabycia towarów i usług na cele działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie ograniczają prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do towarów usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej oraz innych celów niezwiązanych z tą działalnością (np. celów osobistych podatnika).

Tego rodzaju ograniczenie zawarte jest w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT lecz przepis ten znajduje zastosowanie jedynie do nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej. Art. 86 ust. 7b ustawy o VAT nie znajduje zastosowania do nabycia samochodów osobowych.

Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem samochodów osobowych zawarte są w art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Zgodnie natomiast z art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych. Powyższe przepisy nie mają zastosowania m.in. przy nabyciu samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, o ile podatnik spełni wymogi określone w przepisach ustawy o VAT (art. 86a ust. 3 ustawy o VAT). Z brzmienia powyższych przepisów można zatem wnioskować, że nabycie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i innych celów (np. celów osobistych podatnika) pozwala podatnikowi na odliczenie jedynie 50% podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu. Ustawa o VAT nie przewiduje proporcjonalnego odliczenia podatku VAT naliczonego, uzależnionego od stopnia wykorzystania samochodu do celów działalności gospodarczej podatnika. Przykładowo, zarówno podatnikowi, który wykorzystuje samochód w 99% do celów działalności gospodarczej, jak i podatnikowi, w którego przypadku wykorzystanie pojazdu do celów działalności gospodarczej następuje w 49%, przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu. W konsekwencji, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z tytułu użytkowania samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, w treści art. 88 ustawy, ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Od 1 kwietnia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane w art. 86a ustawy, w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Z informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę nabycie samochodu osobowego nastąpiło od podatnika VAT czynnego w ramach transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Natomiast Wnioskodawca otrzymał prawidłowo wystawioną fakturę VAT na zakup ww. samochodu. Podkreślić należy, że Wnioskodawca jest także czynnym podatnikiem VAT oraz nalicza i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego podatek VAT. Zainteresowany nie prowadzi żadnych czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zainteresowany w opisie zdarzenia przyszłego stwierdza, że ww. samochód nie będzie służył mu tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, także zamierza wykorzystywać go do celów osobistych.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z ww. regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Od zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 i 2 występują jednakże wyjątki.

W świetle art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na mocy art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ponadto należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje art. 2 pkt 34 ustawy, który stanowi, że przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W powołanych wyżej przepisach art. 86a ustawy ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w art. 86a ust. 1 ustawy, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajdzie zastosowania (vide: art. 86a ust. 3 ustawy), wówczas znajdą zastosowanie ogólne uregulowania zawarte w art. 86 ustawy.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Samochód będzie wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej jak również do celów innych niż działalność gospodarcza – tj. do tzw. celów „mieszanych”. W konsekwencji, na podstawie art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.