ILPP2/4512-1-649/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-649/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. urząd
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono 17 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Projekt został zrealizowany w latach 2009/2012.

Projekt był realizowany w partnerstwie z jednostką organizacyjną powiatu. Liderem przedmiotowego projektu był Powiat.

Beneficjent zarazem Lider projektu był odpowiedzialny m.in. za: procesy przetargowe i podpisywanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację i odbiór robót. Lider był zobligowany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie i odpowiedzialny za wdrożenie projektu. Był jednocześnie zlecającym wszystkie prace zaplanowane w projekcie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny był Starosta oraz zespół ds. zarządzania projektem, składający się z pracowników Wydziału Starostwa Powiatowego Zespół ds. zarządzania projektem odpowiedzialny był m.in. za: przekazywanie raportów Marszałkowi Województwa, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu, w tym otwarcia oddzielnego rachunku bankowego dla projektu, dysponowaniem środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu, przeprowadzanie przetargów związanych z realizacją projektu, zawieranie umów z wykonawcą w czasie realizacji projektu, zapewnienie prawidłowej promocji projektu.

Udział Zarządu Dróg Powiatowych, jako Partnera projektu polegał jedynie na zapłacie faktur VAT wykonawcom ze środków otrzymanych z Powiatu. Zarząd Dróg nie przekazywał własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu.

Środki z dofinansowania unijnego wpłynęły na konto Powiatu. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wystawione były na Wnioskodawcę, czyli Zarząd Dróg Powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów usług.

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest możliwe określenie kwot podatku naliczonego w poszczególnych kategoriach czynności, tzn. odrębnie dla czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, w związku z realizacją ww. projektu.

W ramach projektu wykonano m.in.:

 1. roboty budowlane i instalacyjne związane z termomodernizacją całego budynku i odnowieniem instalacji;
 2. roboty wewnętrzne – adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze na schronisko młodzieżowe;
 3. montaż windy;
 4. zagospodarowanie terenu;
 5. monitoring obiektu;
 6. wyposażenie lokali III piętra;
 7. zapewnienie nadzoru inwestorskiego i promocji.

Ww. projekt zrealizowany został w ramach zadań własnych powiatu, tj. w zakresie ponad gimnazjalnej kultury fizycznej i turystyki oraz obiektów administracyjnych, zgodnie z art. 4 ust. 8 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych – jako jednostka organizacyjna powiatu – odpowiedzialny był za eksploatację obiektu po zakończeniu i odbiorze wszystkich zadań w ramach projektu. Zrewitalizowany budynek, będący przedmiotem projektu został oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r. Rzeczowe zakończenie projektu – 30 września 2012 r., finansowe zakończenie projektu 31 października 2012 r.

Budynek przekazany był w nieodpłatne użyczenie powiatowej jednostce organizacyjnej, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych (umowa użyczenia z dnia 1 kwietnia 2007 r. wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Część budynku była wynajmowana innym podmiotom.

Budynek będący przedmiotem projektu oddany był w najem:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od kwietnia 2007 r.;
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - od kwietnie 2007 r.;
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - od października 2007 r.;
 4. Kuratorium Oświaty w Yu - od listopada 2007 r.;
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Z - od listopada 2007 r.;
 6. mieszkanie - osoba fizyczna - kwiecień 2007 r.

Na rzecz podmiotów trzecich Zarząd Dróg Powiatowych wynajmował 3/4 budynku, głównie jako administracyjny obiekt użyteczności publicznej (art. 43 pkt 6). Świadczenie usług z tyt. najmu i dzierżawy (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Świadczenie usług Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (art. 43 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Umowy z najemcami części budynku byłego internatu zawierane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Z, który był Zarządcą budynku.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Zarząd Dróg Powiatu rozwiązał umowę użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Z (porozumienie w sprawnie rozwiązania umowy użyczenia z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Jednocześnie Decyzją z dnia 10 grudnia 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał prawo trwałego zarządu na czas nieokreślony 0,083% części budynku byłego internatu na działalność statutową. Pozostała część budynku przekazana została w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym powiatu, m.in. Zespołowi Szkół na Schronisko Młodzieżowe, jak również jest wynajmowana innym podmiotom. Umowy z najemcami części budynku byłego internatu zawierane są przez Powiat.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że faktury zostały wystawione na Wnioskodawcę – Zarząd zgodnie z zawartą Umową z dnia 6 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, zawartą pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem, , zwanym dalej „Beneficjentem”, w której mowa, że dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów Wniosku o dofinansowanie, wskazujących jednostkę lub partnera, który uczestniczy w realizacji projektu.

We wniosku o dofinansowanie Zarząd wskazany jest jako partner, którego rolą jest wyłącznie zapłata wykonawcom projektu za faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrot podatku o kwotę podatku naliczonego dotyczących ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umożliwia „obniżenie kwoty podatku lub zwrotu podatku należnego” w przypadku związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zarząd Dróg Powiatowych nabył towary i usługi lecz nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał dochodów z tyt. sprzedaży opodatkowanej związanej ze zrealizowanym zadaniem, ponieważ wykonana inwestycja nie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zarząd Dróg Powiatowych nie czerpie i nie będzie czerpał dochodów z tyt. powstałej infrastruktury, ponieważ nie jest administratorem budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że wniosek dotyczy stanu faktycznego oraz – jak wskazał Wnioskodawca – projekt został zrealizowany w latach 2009-2012, tym samym niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy, wynika, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia nie przysługuje zatem z faktur, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z uwagi na przywołany przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, kwestią wymagającą rozstrzygnięcia w analizowanej sprawie jest ustalenie, czy pomiędzy wykonawcą prac związanych z rewitalizacją budynku byłego internatu a Wnioskodawcą doszło do transakcji – dostawy towarów i świadczenia usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat zrealizował projekt pn. „Rewitalizacja budynku byłego internatu ...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany w latach 2009/2012. Projekt był realizowany w partnerstwie z jednostką organizacyjną powiatu – Zarządem. Liderem przedmiotowego projektu był Powiat. Beneficjent zarazem Lider projektu był odpowiedzialny m.in. za: procesy przetargowe i podpisywanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację i odbiór robót. Lider był zobligowany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie i odpowiedzialny za wdrożenie projektu. Był jednocześnie zlecającym wszystkie prace zaplanowane w projekcie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny był Starosta oraz zespół ds. zarządzania projektem, składający się z pracowników Wydziału Starostwa Powiatowego Zespół ds. zarządzania projektem odpowiedzialny był m.in. za: przekazywanie raportów Marszałkowi Województwa, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu, w tym otwarcia oddzielnego rachunku bankowego dla projektu, dysponowaniem środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu, przeprowadzanie przetargów związanych z realizacją projektu, zawieranie umów z wykonawcą w czasie realizacji projektu, zapewnienie prawidłowej promocji projektu.

Udział Zarządu Dróg Powiatowych, jako Partnera projektu polegał jedynie na zapłacie faktur VAT wykonawcom ze środków otrzymanych z Powiatu. Zarząd Dróg nie przekazywał własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu.

Środki z dofinansowania unijnego wpłynęły na konto Powiatu. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu wystawione były na Wnioskodawcę, czyli Zarząd Dróg Powiatowych. Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów usług. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest możliwe określenie kwot podatku naliczonego w poszczególnych kategoriach czynności, tzn. odrębnie dla czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, w związku z realizacją ww. projektu.

W ramach projektu wykonano m.in.: roboty budowlane i instalacyjne związane z termomodernizacją całego budynku i odnowieniem instalacji; roboty wewnętrzne – adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze na schronisko młodzieżowe; montaż windy; zagospodarowanie terenu; monitoring obiektu; wyposażenie lokali III piętra; zapewnienie nadzoru inwestorskiego i promocji.

Ww. projekt zrealizowany został w ramach zadań własnych powiatu, tj. w zakresie ponad gimnazjalnej kultury fizycznej i turystyki oraz obiektów administracyjnych, zgodnie z art. 4 ust. 8 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych – jako jednostka organizacyjna powiatu – odpowiedzialny był za eksploatację obiektu po zakończeniu i odbiorze wszystkich zadań w ramach projektu. Zrewitalizowany budynek, będący przedmiotem projektu został oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r. Rzeczowe zakończenie projektu – 30 września 2012 r., finansowe zakończenie projektu 31 października 2012 r.

Budynek przekazany był w nieodpłatne użyczenie powiatowej jednostce organizacyjnej, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych (umowa użyczenia z dnia 1 kwietnia 2007 r. wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Część budynku była wynajmowana innym podmiotom.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Zarząd rozwiązał umowę użyczenia z Zarządem Dróg Powiatowych (porozumienie w sprawnie rozwiązania umowy użyczenia z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Jednocześnie Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2012 r. Zarząd otrzymał prawo trwałego zarządu na czas nieokreślony 0,083% części budynku byłego internatu przy na działalność statutową. Pozostała część budynku przekazana została w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym powiatu, m.in. Zespołowi Szkół na Schronisko Młodzieżowe, jak również jest wynajmowana innym podmiotom. Umowy z najemcami części budynku byłego internatu zawierane są przez Powiat.

Zainteresowany podkreślił, że faktury zostały wystawione na niego – Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z zawartą Umową z dnia 6 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, zawartą pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Powiatem, zwanym dalej „Beneficjentem”, w której mowa, że dofinansowanie jest przeznaczone na realizację Projektu przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów Wniosku o dofinansowanie, wskazujących jednostkę lub partnera, który uczestniczy w realizacji projektu. We wniosku o dofinansowanie Zarząd Dróg Powiatowych wskazany jest jako partner, którego rolą jest wyłącznie zapłata wykonawcom projektu za faktury VAT.

W odniesieniu do powyższego, zauważyć należy, że zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały m.in. nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku oraz nazwę usługi czy towaru.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie danej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktury w związku z realizacją projektu wystawione są na Zarząd Dróg Powiatowych w Z jednakże nie dokumentują faktycznych czynności (usługi czy dostawy towarów) na rzecz Wnioskodawcy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca we wniosku oraz w uzupełnieniu do wniosku – jego rola jako Partnera projektu polegała wyłącznie na zapłacie faktur VAT wykonawcom ze środków otrzymanych z Powiatu.

Podkreślić zatem należy, że to Powiat był beneficjentem i liderem Projektu a także stroną realizującą wszelkie faktyczne czynności związane z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu, natomiast Wnioskodawca nie brał żadnego czynnego udziału w tym procesie a tylko dokonywał zapłaty. Jednakże sama płatność nie powoduje, że Wnioskodawca stał się stroną w realizowanych transakcjach.

W rezultacie wskazać należy, że w świetle art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy ww. faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę w związku realizacją Projektu nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego, bowiem faktury te dokumentują czynności, które nie zostały dokonane, pomiędzy stronami na nich wskazanymi. Podkreślić należy, że Zainteresowany nie nabył towarów i usług, tylko został obciążony obowiązkiem zapłaty za nie.

Dlatego też, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z Projektem, albowiem to nie Wnioskodawca jest stroną umowy o świadczenie usług/dostawę towarów a jedynie dokonującym zapłaty za nie.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych na funkcje turystyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe. Jednakże, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz jego zwrotu wynika z faktu, że Zainteresowany nie jest stroną umowy o świadczenie usług/dostawę towarów (nie jest faktycznym nabywcą towarów i usług), a nie jak wskazano we wniosku – z tytułu braku związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym, w sprawie będącej przedmiotem wniosku, mając na uwadze dokonane rozstrzygnięcie, analiza związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zwrócić uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.