ILPP2/4512-1-623/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...)".
ILPP2/4512-1-623/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stowarzyszenia
 10. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Jednostka nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej i nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności nie dokonuje odpłatnej sprzedaży towarów i usług.

W okresie od 22 maja 2014 r. do 4 marca 2015 r. realizowała projekt pn. „Rewitalizacja Przestrzeni publicznej oraz walorów przyrodniczych ...” (dalej: Projektu). Celem Projektu była poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa warunków turystycznych na miejskim odcinku Szlaku przez modernizację terenu zielonego przy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej punktu przystankowego na Szlaku z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, takich jak wykorzystanie nasadzeń rodzimych gatunków roślin i drzew występujących w (...).

Jednostka nie czerpie pożytków tytułem majątku powstałego wskutek realizacji rzeczonego Projektu.

Na wymieniony Projekt Ochotnicza Straż Pożarna pozyskała, na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej pomiędzy Samorządem a Ochotniczą Strażą Pożarną, dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł na ogólny koszt 27.721.12 zł na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Do wniosku o przyznanie ww. pomocy Stowarzyszenie dołączyło podpisane oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z którego wynikało, że OSP nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Po podpisaniu umowy na realizację powyższego przedsięwzięcia OSP przystąpiła do jego realizacji dokonując zakupu towarów i usług zgodnie z planem finansowo-rzeczowym Projektu.

Obecnie Jednostka przystąpiła do rozliczenia Projektu i sporządzania wniosku o płatność. Załącznikiem do wniosku o płatność winny być m.in. interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z uwagi na fakt, że OSP złożyło oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazało w kosztach kwalifikowanych Projektu podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...)” i tym samym prawidłowym jest wykazanie VAT, jako kosztu kwalifikowanego Projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze fakt, że Jednostka - jak zostało wspomniane w opisie stanu faktycznego - nie prowadzi działalności gospodarczej, należy uznać, iż nie działa ona w roli podatnika VAT. W konsekwencji pierwsza z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT nie została spełniona.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Mając na uwadze fakt, iż OSP nie czerpie jakichkolwiek pożytków tytułem majątku wytworzonego wskutek realizacji Projektu, należy stwierdzić, iż majątek ten nie jest przez Jednostkę wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji również druga ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT nie jest spełniona.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Jednostki, OSP nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację Projektu. Jednostka nie jest bowiem czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, a majątek powstały wskutek realizacji Projektu nie jest przez nią wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Stanowisko OSP znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. o sygn. IBPP1/4512-127/15/EK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - odnosząc się do podobnego stanu faktycznego - stwierdził, że: „Mając (...) na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, finansowane z dotacji zakupy i prace nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (...) Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu”.

Reasumując, zdaniem OSP, nie ma ona prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych (...)” i tym samym prawidłowym jest wykazanie VAT, jako kosztu kwalifikowanego Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz walorów przyrodniczych...”. Na ww. projekt Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ochotniczą Strażą Pożarną. Jednostka nie czerpie pożytków tytułem majątku powstałego wskutek realizacji rzeczonego Projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz walorów przyrodniczych (...)”.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.