ILPP2/4512-1-352/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-352/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. marketing
 3. odliczenia
 4. odliczenia od podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. premia
 7. sprzedaż
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „towary z oferty Wnioskodawcy”). Działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W ramach przyjętej strategii rozwoju, w związku z zamiarem zwiększania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy, a także z uwagi na rosnącą konkurencyjność na rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskiwaniem od wybranych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy i spełniających określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”) świadczeń ukierunkowanych na stymulowanie popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej ww. towarów z oferty Wnioskodawcy, przy wykorzystaniu narzędzi i możliwości posiadanych przez Kontrahentów.

W tym celu, z wybranymi Kontrahentami, Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy określające zasady realizacji przez tychże Kontrahentów działań w zakresie aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy (dalej: „Czynności”), a także zasady kalkulacji wynagrodzenia należnego Kontrahentom z tytułu wykonywanych Czynności (dalej: „Umowa”). Czynności Kontrahentów będą realizowane w dwóch, następujących po sobie, cyklach rozliczeniowych trwających ok. 6 miesięcy każdy (dalej: „Cykl Rozliczeniowy”).

W ramach Cyklu Rozliczeniowego, Kontrahent będzie przedstawiał do akceptacji Wnioskodawcy co najmniej jeden program motywacyjny skierowany przez Kontrahentów do jego handlowców (dalej: „Program Motywacyjny”), którego realizacja przez Kontrahentów może przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy oraz ich spopularyzowania wśród potencjalnych klientów / konsumentów. Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca będzie każdorazowo dokonywał biznesowej oceny, czy zasady danego Programu Motywacyjnego organizowanego przez Kontrahenta mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Wnioskodawcę celów biznesowych oraz, czy są one zgodne z jego strategią biznesową. Wnioskodawca będzie zatem nabywał świadczenia tylko w odniesieniu do tych Programów Motywacyjnych organizowanych przez Kontrahentów, które uzna za racjonalne ze swojej perspektywy biznesowej. Warunkiem zaakceptowania przez Wnioskodawcę danego Programu Motywacyjnego, a następnie także wypłaty wynagrodzenia będzie:

 1. dostarczenie przez Kontrahenta regulaminu działania danego Programu Motywacyjnego przed jego rozpoczęciem (celem umożliwienia Wnioskodawcy weryfikacji, czy dany Program Motywacyjny może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy i ich popularyzacji), oraz
 2. zaakceptowanie ww. regulaminu przez Wnioskodawcę, oraz
 3. dostarczenia przez Kontrahenta dowodów potwierdzających ogłoszenie Programu Motywacyjnego wśród handlowców, oraz
 4. przedstawienie przez Kontrahenta w określonym terminie od zakończenia danego Programu Motywacyjnego listy nagrodzonych pracowników wraz z dowodem rozliczenia Programu Motywacyjnego (tj. wydania nagród dla nagrodzonych handlowców).

Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

Czynności będą uznane za zrealizowane przez Kontrahenta zgodnie z Umową wyłącznie w przypadku, gdy przyczynią się do realizacji realnego wzrostu wartości zakupów towarów z oferty Wnioskodawcy, w danym Cyklu Rozliczeniowym (tj. powyżej minimalnego, określonego w Umowie, poziomu) – co potwierdzać będzie zrealizowanie założonych przez Wnioskodawcę celów biznesowych.

Wartość wynagrodzenia, jakie będzie należne Kontrahentowi z tytułu Czynności, wykonywanych przez Kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy, będzie uzależniona od skuteczności i efektów podejmowanych przez Kontrahenta działań (dalej: „Wynagrodzenie”) – odnoszonych do wartości zakupów towarów z oferty Wnioskodawcy dokonanych przez Kontrahenta w Cyklu Rozliczeniowym oraz poziomu wzrostów zrealizowanych w ww. okresie. Kalkulacja oraz wypłata Wynagrodzenia będzie następowała po zakończeniu danego Cyklu Rozliczeniowego.

W celu zabezpieczenia Wnioskodawcy przed ewentualnymi nadużyciami ze strony Kontrahentów strony Umowy uzgodnią, że kwota należnego Kontrahentowi wynagrodzenia za Czynności zrealizowane w danym Cyklu Rozliczeniowym, nie będzie mogła przekroczyć łącznej wartości nagród wypłaconych przez Kontrahenta jego handlowcom z tytułu Programów Motywacyjnych, zrealizowanych w danym Cyklu Rozliczeniowym – tj. rzeczywistych kosztów organizacji Programu Motywacyjnego ponoszonych przez Kontrahenta.

Z tytułu wykonania powyższych czynności Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT. Zawarcie przedmiotowych Umów z Kontrahentami będzie pozostawało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu opisanych w stanie faktycznym Czynności podejmowanych przez Kontrahentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie przez Kontrahentów Czynności związanych z realizacją przez tychże Kontrahentów działań w zakresie aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy, za które to Czynności Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Kontrahentów stosownego Wynagrodzenia, stanowi świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT. Przy czym nabycie tychże usług przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powodować będzie, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu świadczenia na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowych usług.

a)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wykonywane przez Kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy Czynności stanowić będą – w ocenie Wnioskodawcy – świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak bowiem zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentami będą regulowały podejmowanie przez Kontrahentów świadczeń ukierunkowanych na stymulowanie popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej ww. towarów z oferty Wnioskodawcy, przy wykorzystaniu narzędzi i możliwości posiadanych przez Kontrahenta. W tym zakresie, Kontrahenci, którzy podpiszą Umowy z Wnioskodawcą, będą zobowiązani do aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy. Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, Czynności, które będą wykonywane przez Kontrahentów związane z aktywnym wspieraniem sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, w celu zachęcenia tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowania i utrwalania pozycji rynkowej Wnioskodawcy, za które to czynności Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz danego Kontrahenta stosownego Wynagrodzenia, stanowić będą świadczenie usług, które prawidłowo zostaną udokumentowane fakturami wystawianymi przez Kontrahentów i opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

b)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych.

Zgodnie natomiast z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b oraz ust. 11 ustawy o VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jednocześnie ustawa o VAT w art. 88 przewiduje pewne przypadki, w których nie przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W szczególności, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak natomiast zostało wskazane w pkt 1 powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, Czynności, które będą wykonywane przez Kontrahentów w ramach zawartych Umów, stanowić będą świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Z tytułu świadczonych usług, Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.

Ponadto, jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zawarcie Umów z Kontrahentami oraz nabycie wskazanych usług będzie pozostawało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, nie będą zachodzić okoliczności wskazane w powołanym przez Wnioskodawcę art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Kontrahentów na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz w terminach wskazanych w art. 86 ust. 10, ust. 10b oraz ust. 11 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, na powyższe uprawnienie Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT naliczonego, nie będzie miał wpływu sposób kalkulacji Wynagrodzenia z tytułu świadczenia opisanych usług, które będzie uzależniona od skuteczności efektów podejmowanych przez Kontrahenta działań – odnoszonych do wartości zakupów towarów z oferty Wnioskodawcy dokonanych przez Kontrahenta w Cyklu Rozliczeniowym oraz poziomu wzrostów zrealizowanych w ww. okresie, jak również poczynione pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentami uzgodnienia dotyczące maksymalnej kwoty należnego Kontrahentowi wynagrodzenia za Czynności zrealizowane w danym Cyklu Rozliczeniowym.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Kontrahentów z tytułu usług w zakresie aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy, które świadczone będą na rzecz Wnioskodawcy i wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W ramach przyjętej strategii rozwoju, w związku z zamiarem zwiększania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy, a także z uwagi na rosnącą konkurencyjność na rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskiwaniem od wybranych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy i spełniających określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”) świadczeń ukierunkowanych na stymulowanie popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej ww. towarów z oferty Wnioskodawcy, przy wykorzystaniu narzędzi i możliwości posiadanych przez Kontrahentów.

W tym celu, z wybranymi Kontrahentami, Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy określające zasady realizacji przez tychże Kontrahentów działań w zakresie aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację przez Kontrahentów programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy (dalej: „Czynności”), a także zasady kalkulacji wynagrodzenia należnego Kontrahentom z tytułu wykonywanych Czynności (dalej: „Umowa”). Czynności Kontrahentów będą realizowane w dwóch, następujących po sobie, cyklach rozliczeniowych trwających ok. 6 miesięcy każdy (dalej: „Cykl Rozliczeniowy”).

W ramach Cyklu Rozliczeniowego, Kontrahent będzie przedstawiał do akceptacji Wnioskodawcy co najmniej jeden program motywacyjny skierowany przez Kontrahentów do jego handlowców (dalej: „Program Motywacyjny”), którego realizacja przez Kontrahentów może przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy oraz ich spopularyzowania wśród potencjalnych klientów / konsumentów. Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca będzie każdorazowo dokonywał biznesowej oceny, czy zasady danego Programu Motywacyjnego organizowanego przez Kontrahenta mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Wnioskodawcę celów biznesowych oraz, czy są one zgodne z jego strategią biznesową. Wnioskodawca będzie zatem nabywał świadczenia tylko w odniesieniu do tych Programów Motywacyjnych organizowanych przez Kontrahentów, które uzna za racjonalne ze swojej perspektywy biznesowej. Warunkiem zaakceptowania przez Wnioskodawcę danego Programu Motywacyjnego, a następnie także wypłaty wynagrodzenia będzie: dostarczenie przez Kontrahenta regulaminu działania danego Programu Motywacyjnego przed jego rozpoczęciem (celem umożliwienia Wnioskodawcy weryfikacji, czy dany Program Motywacyjny może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy i ich popularyzacji); zaakceptowanie ww. regulaminu przez Wnioskodawcę; dostarczenia przez Kontrahenta dowodów potwierdzających ogłoszenie Programu Motywacyjnego wśród handlowców; przedstawienie przez Kontrahenta w określonym terminie od zakończenia danego Programu Motywacyjnego listy nagrodzonych pracowników wraz z dowodem rozliczenia Programu Motywacyjnego (tj. wydania nagród dla nagrodzonych handlowców).

Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

Czynności będą uznane za zrealizowane przez Kontrahenta zgodnie z Umową wyłącznie w przypadku, gdy przyczynią się do realizacji realnego wzrostu wartości zakupów towarów z oferty Wnioskodawcy, w danym Cyklu Rozliczeniowym (tj. powyżej minimalnego, określonego w Umowie, poziomu) – co potwierdzać będzie zrealizowanie założonych przez Wnioskodawcę celów biznesowych.

Wartość wynagrodzenia, jakie będzie należne Kontrahentowi z tytułu Czynności, wykonywanych przez Kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy, będzie uzależniona od skuteczności i efektów podejmowanych przez Kontrahenta działań (dalej: „Wynagrodzenie”) – odnoszonych do wartości zakupów towarów z oferty Wnioskodawcy dokonanych przez Kontrahenta w Cyklu Rozliczeniowym oraz poziomu wzrostów zrealizowanych w ww. okresie. Kalkulacja oraz wypłata Wynagrodzenia będzie następowała po zakończeniu danego Cyklu Rozliczeniowego.

W celu zabezpieczenia Wnioskodawcy przed ewentualnymi nadużyciami ze strony Kontrahentów strony Umowy uzgodnią, że kwota należnego Kontrahentowi wynagrodzenia za Czynności zrealizowane w danym Cyklu Rozliczeniowym, nie będzie mogła przekroczyć łącznej wartości nagród wypłaconych przez Kontrahenta jego handlowcom z tytułu Programów Motywacyjnych, zrealizowanych w danym Cyklu Rozliczeniowym – tj. rzeczywistych kosztów organizacji Programu Motywacyjnego ponoszonych przez Kontrahenta.

Z tytułu wykonania powyższych czynności Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT. Zawarcie przedmiotowych Umów z Kontrahentami będzie pozostawało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu opisanych w stanie faktycznym Czynności podejmowanych przez Kontrahentów.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z informacji wskazanych we wniosku wynika, że umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentami będą regulowały podejmowanie przez Kontrahentów świadczeń ukierunkowanych na stymulowanie popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej ww. towarów z oferty Wnioskodawcy. Kontrahenci, którzy podpiszą Umowy z Wnioskodawcą, będą zobowiązani do aktywnego wspierania sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy poprzez organizację programów motywacyjnych dla swoich handlowców, których celem będzie zachęcenie tychże handlowców do stymulowania u potencjalnych klientów / konsumentów popytu na towary z oferty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie pozycji rynkowej Wnioskodawcy. Kontrahent będzie otrzymywał za wykonane czynności wynagrodzenie, czynności te będą dokumentowane wystawionymi na Wnioskodawcę fakturami. W rezultacie relacja zobowiązaniowa pomiędzy stronami umowy wskazywać będzie na istnienie odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlega opodatkowaniu. Jak wskazał Wnioskodawca – zawarcie przedmiotowych Umów z Kontrahentami będzie pozostawało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Kontrahentów, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że do części wniosku dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ zaznacza, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Wskazać również należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.