ILPP2/4512-1-337/15-5/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem.
ILPP2/4512-1-337/15-5/PRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. faktura VAT
 3. gmina
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem (pytanie we wniosku oznaczone jako nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem. Wniosek został uzupełniony pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Na terenie Gminy funkcjonuje Miejski Klub Sportowy (dalej: MKS). MKS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104), posiadającym osobowość prawną. Stadion wykorzystywany jest przez MKS do realizacji zadań statutowych.

Gmina jest właścicielem Stadionu Miejskiego (dalej: Stadion), który Gmina już wcześniej planowała udostępnić na podstawie umowy dzierżawy – ponosiła zatem w jego przedmiocie istotne wydatki inwestycyjne.

W marcu 2015 r. Gmina zawarła z MKS umowę dzierżawy Stadionu (dalej: Umowa), na podstawie której Gmina pobiera od MKS określony w Umowie czynsz dzierżawny.

Z tytułu odpłatnego udostępniania Stadionu Gmina wystawia na rzecz MKS faktury VAT, które Gmina ujmuje w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu dokonywania przedmiotowych czynności Gmina wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7.

Gmina ponosi wydatki inwestycyjne, przykładowo na modernizację trybun (dalej: wydatki inwestycyjne) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Stadionu, w tym w szczególności koszty zużycia mediów (energii elektrycznej oraz wody), koszty koszenia trawy oraz koszty remontów, konserwacji (dalej: wydatki bieżące). Przedmiotowe wydatki dokumentowane są wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Wnioskodawca pismem z 9 lipca 2015 r. wyjaśnił, że:

 • pytanie nr 2 dotyczy wydatków ponoszonych po zawarciu umowy dzierżawy (po marcu 2015 r.).
 • Gmina dotychczas odliczała podatek naliczony od wydatków związanych ze Stadionem Miejskim, począwszy od rozliczenia VAT za kwiecień 2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy z MKS, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zawarciem umowy dzierżawy z MKS, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, tj. nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu świadczenia usług dzierżawy Stadionu Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenie to wykonywane jest na podstawie Umowy, zawartej pomiędzy Gminą a MKS.

W konsekwencji uznać należy, iż Gmina dokonuje odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak wskazano powyżej, zdaniem Gminy, usługi te nie korzystają ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z ww. warunków zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi na przedmiotowy Stadion z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci świadczenia usług dzierżawy. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić, aby Gmina mogła dzierżawić obiekt zaniedbany, niespełniający odpowiednich standardów umożliwiających wykorzystywanie go do działalności w zakresie rozwoju sportu. Konieczne jest zatem, zdaniem Gminy, ponoszenie stosowanych wydatków na modernizację i funkcjonowanie Stadionu.

Wobec powyższego, w ocenie Gminy, także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT – w odniesieniu do przyszłych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących w zakresie Stadionu – należy uznać za spełnioną.

Dodatkowo Gmina pragnie wskazać, iż przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb skarbowych.

Stanowisko takie zostało potwierdzone, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2014 r. sygn. ILPP1/443-230/14-3/AI, w której Organ stwierdził, iż: „Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z inwestycją w zakresie modernizacji Stadionu oraz pozostałych wydatków związanych ze Stadionem ponoszonych od momentu wdrożenia planowanego rozwiązania w postaci dzierżawy, bowiem przedmiotowa inwestycja będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych”.

Podobne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2014 r. sygn. IPTPP4/443-486/14-3/JM, w której Organ wskazał, iż: „Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budynkiem wydzierżawianym na rzecz podmiotu zewnętrznego, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a poniesione i planowane wydatki inwestycyjne służą/będą służyć czynnościom opodatkowanym”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2014 r. sygn. IPTPP4/443-732/14-4/JM, w której stwierdził, że: „Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z dzierżawionymi budynkami na rzecz podmiotów zewnętrznych na cele prowadzenia działalności gospodarczej na cele niepublicznej przychodni/niepublicznego ośrodka zdrowia należy, iż w przedmiotowej sprawie są/zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak wskazał we wniosku Wnioskodawca – jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, o których mowa we wniosku mają/będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi, tj. dzierżawą budynków podmiotom zewnętrznym na cele prowadzenia działalności gospodarczej – niepublicznej przychodni/niepublicznego ośrodka zdrowia”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2014 r. sygn. ILPP5/443-148/14-4/KG zgodził się z gminą, iż: „na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, Gminie – czynnemu, zarejestrowanemu podatnikowi VAT – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wyposażenie budynku szatni oraz wydatków związanych z jego bieżącym utrzymaniem”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. ITPP2/443-342/14/AJ, w której organ stwierdził, że: „Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakup towarów i usług ma i będzie miał związek ze sprzedażą opodatkowaną (dzierżawą stadionu). Fakt nie skorzystania z przysługującego uprawnienia dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego, skutkuje tym, że Gmina ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2013 r. sygn. IPTPP2/443-640/13-3/JS, w której Organ stanął na stanowisku, że: „Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od przyszłych wydatków inwestycyjnych ponoszonych od momentu planowanego udostępnienia Pływalni, na podstawie zawartej umowy dzierżawy, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przyszłe wydatki będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Przy czym prawo to będzie przysługiwać o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2012 r. sygn. IPTPP1/443-1003/11-7/RG, uznał, iż „(...) w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem wybudowana hala sportowo-widowiskowa służyć będzie wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz MGOK, bowiem zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną”.

Zatem, mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, w ocenie Gminy, w związku z zawarciem umowy dzierżawy z MKS, przysługuje jej prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis art. 15 ust. 6 ustawy jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Na terenie Gminy funkcjonuje Miejski Klub Sportowy (dalej: MKS), który jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, posiadającym osobowość prawną. Stadion wykorzystywany jest przez MKS do realizacji zadań statutowych. Gmina jest właścicielem Stadionu Miejskiego, który już wcześniej planowała udostępnić na podstawie umowy dzierżawy – ponosiła zatem w jego przedmiocie istotne wydatki inwestycyjne. W marcu 2015 r. Gmina zawarła z MKS umowę dzierżawy Stadionu, na podstawie której Gmina pobiera od MKS określony w Umowie czynsz dzierżawny. Z tytułu odpłatnego udostępniania Stadionu Gmina wystawia na rzecz MKS faktury VAT, które Gmina ujmuje w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu dokonywania przedmiotowych czynności Gmina wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne, przykładowo na modernizację trybun (dalej: wydatki inwestycyjne) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Stadionu, w tym w szczególności koszty zużycia mediów (energii elektrycznej oraz wody), koszty koszenia trawy oraz koszty remontów, konserwacji (dalej: wydatki bieżące). Przedmiotowe wydatki dokumentowane są wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina dotychczas odliczała podatek naliczony od wydatków związanych ze Stadionem Miejskim, począwszy od rozliczenia VAT za kwiecień 2015 r.

Gmina ma wątpliwości, czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy z MKS, przysługuje jej prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych ze Stadionem ponoszonych po zawarciu umowy dzierżawy (po marcu 2015 r.).

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia podatku jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W interpretacji z 10 lipca 2015 r. znak ILPP2/4512-1-337/15-3/PR tut. Organ wskazał, że odpłatne udostępnienie przez Gminę Stadionu na rzecz MKS na podstawie umowy dzierżawy stanowi/stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w przedmiotowej sprawie są/zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki inwestycyjne oraz bieżące ponoszone przez Gminę po zawarciu odpłatnej umowy dzierżawy Stadionu są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, w związku z dzierżawą Stadionu na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego, Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych ze Stadionem ponoszonych po zawarciu umowy jego dzierżawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.