ILPP2/443-851/14-2/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
ILPP2/443-851/14-2/ENinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka, Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży towarów handlowych poprzez sieć sklepów na terenie całej Polski. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ponad 2480 sklepach Spółki. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, który obecnie rozlicza się za okresy kwartalne. Niemniej jednak Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może zrezygnować z rozliczania VAT w okresach kwartalnych i rozliczać ten podatek za okresy miesięczne.

W ramach prowadzonej działalności Spółka otrzymuje faktury zakupowe od swoich dostawców i w zakresie w jakim zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wnikający z otrzymanych faktur.

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę najczęściej mają miejsce sytuacje, kiedy Spółka otrzymuje faktury VAT wystawione przez dostawców towarów/usługodawców, dokumentujące nabywane przez Spółkę towary lub usługi podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce (dające Spółce prawo do odliczenia VAT), w tym samym okresie, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługi na rzecz Spółki.

Niemniej jednak, w praktyce występują również sytuacje, kiedy Spółka otrzymuje faktury VAT wystawione przez dostawców towarów/usługodawców, dokumentujące nabywane przez Spółkę towary lub usługi (dające Spółce prawo do odliczenia VAT), z opóźnieniem (nawet kilka miesięcy po upływie miesiąca, w którym wydano towary i wykonano usługi na rzecz Spółki).

W szczególności, uwzględniając specyfikę dotychczasowych rozliczeń z dostawcami/usługodawcami Spółki, występowały/mogą wystąpić następujące przypadki:

Sytuacja 1

Wnioskodawca nabywa towary/usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w danym okresie rozliczeniowym, a fakturę dokumentującą nabycie przez Wnioskodawcę tych towarów/usług Spółka otrzymuje w tym samym miesiącu.

Przykładowo Wnioskodawca nabył towary/usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2014 r (tj. w trakcie III kwartału 2014 r.), a faktura dokumentująca nabycie przez Wnioskodawcę tych towarów/usług otrzymana została przez Spółkę w tym samym miesiącu (tj. również w trakcie III kwartału 2014 r.).

Sytuacja 2

Wnioskodawca nabywa towary/usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w danym okresie rozliczeniowym, a fakturę dokumentującą nabycie przez Wnioskodawcę tych towarów/usług Spółka otrzymuje w terminie późniejszym (np. po kilku miesiącach).

Przykładowo Wnioskodawca nabył towary/usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2014 r (tj. w trakcie trwania III kwartału 2014 r.), a fakturę dokumentującą nabycie przez Wnioskodawcę tych towarów/usług Spółka otrzyma dopiero w grudniu 2014 r. (tj. w trakcie trwania IV kwartału 2014 r.).

Mając na uwadze powyższe, w kontekście obowiązujących od 1 stycznia 2014 r przepisów ustawy o VAT Spółka powzięła istotną wątpliwość odnośnie prawidłowego określenia momentu, w którym Spółka jest/będzie uprawniona do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje/będzie powstawał w rozliczeniu za okres (kwartalny lub miesięczny – w zależności od specyfiki dokonywanych rozliczeń), w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę bądź dokument celny dokumentujący daną dostawę towarów/świadczenie usług...
 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Spółka ma/będzie miała możliwość zrealizowania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (kwartalnych lub miesięcznych – w zależności od specyfiki dokonywanych rozliczeń), następujących po okresie, w którym Spółka nabędzie prawo do odliczenia, przy czym okres, w którym powstanie prawo do odliczenia będzie to okres, w którym zostaną łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstanie obowiązek podatkowy i Spółka otrzyma fakturę...
 3. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., gdy Spółka nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres (kwartalny lub miesięczny – w zależności od specyfiki dokonywanych rozliczeń), w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, przy czym okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie to okres (kwartalny lub miesięczny), w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstanie obowiązek podatkowy i Spółka otrzyma fakturę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w przepisach dotyczących danej transakcji, tj. powstaniu obowiązku podatkowego i otrzymaniu przez Spółkę faktury. W konsekwencji, w przypadku otrzymania faktury w okresie późniejszym niż okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie dopiero w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała i otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów/świadczenie usług.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych licząc od momentu powstania prawa do odliczenia, przy czym okres, w którym powstało prawo do odliczenia będzie to okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy i Spółka otrzymała fakturę.

Ad. 3

Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku gdy Spółka, nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, z zastrzeżeniem, iż okres w którym powalało prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie to okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy Spółka otrzymała fakturę.

Uzasadnienie

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznie 2014 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych art. 86 ust. 10 – 13a ustawy o VAT. Stosownie do ust. 10 przytoczonego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Natomiast zgodnie z ust. 10b w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego wynika z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru i wykonaniem usługi lub też wynika z otrzymanego dokumentu celnego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak wynika z przywołanych przepisów, co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego może zostać zrealizowane dopiero gdy obydwa warunki przewidziano w przepisach zostaną spełnione, tj. powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje fakturą dokumentującą transakcję. Skoro do odliczenia VAT naliczonego konieczne jest spełnienie obu warunków przewidzianych w przepisie, to zdaniem Spółki dopiero moment łącznego spełnienia powyższych warunków można uznać za ten, w którym po stronie Spółki powstaje prawo do odliczenia.

Prezentowane podejście nie budzi większych wątpliwości, gdy obydwa warunki zostają łącznie spełnione w tym samym okresie rozliczeniowym. Wątpliwości mogą się pojawić w przypadku, gdy podatnik otrzymuje fakturę w okresie późniejszym niż powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do danej transakcji. W tym miejscu warto przywołać treść art. 86 ust. 10b, w którym ustawodawca posłużył się zwrotem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Należy podkreślić, iż prawo do odliczenia ze swej natury może powstać tylko raz, niemożliwym byłoby nabywanie prawa do odliczenia w kilku odrębnych od siebie okresach, byłoby to założenie nielogiczne i zarazem niewykonalne. Co więcej ustawodawca jasno wskazał, że w momencie otrzymania faktury „prawo powstaje” nie zaś np. że prawo, które powstało wcześniej, może zostać zrealizowane”. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, zdaniem Spółki w przypadku otrzymania faktury w późniejszym okresie, niż ten w którym powstał obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno powstawać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów/świadczenie usług gdyż dopiero wtedy spełniły się łącznie dwa warunki, z którymi ustawa wiąże prawo do odliczenia.

Podobne wnioski wynikają z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadzała zmiany w ustawie o VAT dotyczące prawa do odliczenia, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Z uzasadnienia wywnioskować bowiem można, iż zmiany zawarte w projekcie związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych, i mają mieć głównie charakter doprecyzowująco – porządkujący. W szczególności, w uzasadnieniu wskazano, że: „Zmiany zaproponowane w art. 86 ustawy o VAT związane są z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli w nomenklaturze ustawy o VAT – z momentem powstania obowiązku podatkowego. Zaproponowane rozwiązania odpowiadają postanowieniom Dyrektywy 2006/112/WE. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Dyrektywą skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków formalnych. W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki, powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem TSUE, który w wyroku w sprawie C-152/02, stwierdził że dla celów odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 lit. a) VI Dyrektywy, akapit pierwszy art. 18 ust. 2 VI Dyrektywy, 30 należy interpretować w ten sposób, że prawo do odliczenia należy realizować w stosunku do okresu rozliczeniowego, w którym obydwa warunki przewidziane w tym przepisie są spełnione, tj. towary zostały dostarczone lub usługi wykonane oraz podatnik jest w posiadaniu faktury lub dokumentu, który na podstawie kryteriów ustalonych przez dane państwo członkowskie, może pełnić rolę faktury”.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu przywołać także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał), w sprawie C-152/02 Terra Baubedorf Handel GmbH, w którym Trybunał wskazał, iż przepisy Szóstej Dyrektywy Rady z 14 maja 1977 r. 77/388/EWG (która następnie została zastąpiona przez Dyrektywę 2006/112/WE) muszą być interpretowane w ten sposób, że podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego w momencie gdy dwa warunki wynikające z przepisów zostaną spełnione, tj. VAT stanie się wymagalny po stronie dostawcy a nabywca będzie dysponował fakturą (bądź innym dokumentem zrównanym przez Państwa Członkowskie z fakturą) dokumentującą daną transakcję.

Podobne podejście potwierdził również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

 • w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. sygn. ILPP2/443-215/14-2/EN Organ stwierdził: „należy stwierdzić, że odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy – co do zasady – można dokonać dopiero w rozliczeniu za okras, w którym spełnione są łącznie następujące przesłanki:
  1. powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
  2. doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
  3. podatnik jest w posiadaniu faktur, dokumentującej tą transakcję”.
 • podobnie w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. sygn. IPPP2/443-216/l4-2/KBr.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na wstępie należy wskazać, iż generalnie moment powstania prawa do odliczenia regulują przepisy art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT. Natomiast przepis art. 86 ust. 11 nie odnosi się do momentu powstania prawa do odliczenia, nie modyfikuje go, wskazując tylko w jaki sposób i kiedy podatnik z tego prawa może skorzystać, jeżeli nie dokonał odliczania w momencie jego powstania. Dlatego też analiza art. 86 ust. 11 nie może odbywać się w oderwaniu od przepisów określających moment powstania prawa do odliczenia (art. 86 ust. 10 i 10b).

Biorąc pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w uzasadnieniu do pytania nr 1, zdaniem Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje dopiero po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w art. 86 ust. 10 i 10b, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje fakturą dokumentującą transakcję.

Zdaniem Spółki, w konsekwencji również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych należy liczyć od momentu powstania prawa do odliczenia. Powyższe oznacza, iż w przypadku otrzymania faktury w okresie późniejszym niż powstanie obowiązku podatkowego, Spółka powinna mieć co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych licząc od momentu otrzymania faktury.

Posługując się przykładami, w przypadku rozliczeń VAT:

 1. kwartalnych – w transakcji, dla której obowiązek podatkowy powstał w III kwartale 2014 r. – zaś podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w trakcie IV kwartału 2014 r. prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługiwałoby Spółce w deklaracji VAT składanej za IV kwartał 2014 r., za I kwartał 2015 r. lub za II kwartał 2015 r.
 2. miesięcznych – w transakcji, dla której obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2014 r., zaś podatnik otrzymałby fakturę dokumentującą taką transakcję w grudniu 2014 r., prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługiwałoby Spółce w miesiącu grudniu 2014 r., styczniu 2015 r., bądź lutym 2015 r.

Prezentowane podejście potwierdził również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

 • w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. sygn.. ILPP2/443 215/14-2/EN Organ stwierdził: „Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem warunku wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy będzie mógł dokonać tego odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Przy czym – co należy podkreślić – termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia”.
 • podobnie w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. sygn. IPPP2/443-216/14-2/KB.

Reasumując, zdaniem Spółki powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w dwóch okresach rozliczeniowych następujących po powstaniu po jej stronie prawa do odliczenia, co w sytuacji otrzymania faktury „z opóźnieniem” (w okresie późniejszym niż powstał obowiązek podatkowy) powinno skutkować możliwością odliczenia podatku VAT z takiej faktury w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych licząc od momentu otrzymania przedmiotowej faktury.

Ad. 3

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy o VAT - jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Podobnie jak w przypadku przepisu art. 86 ust. 11, również art. 86 ust. 13 nie reguluje momentu powstania prawa do odliczenia, a wskazuje jedynie w jaki sposób i kiedy podatnik z tego prawa może skorzystać, jeżeli nie zrobił tego w momencie jego powstania ani w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Dlatego też analiza art. 86 ust. 13 powinna odbywać się po wcześniejszym ustaleniu momentu powstania prawa do odliczenia wynikającego z art. 86 ust. 10 i 10b.

W tym zakresie Spółka wskazuje na uzasadnienie odnośnie momentu powstania prawa do odliczenia, przedstawione w odniesieniu do pytania nr 1, w którym wyjaśniła, iż w jej opinii, na postawie art. 86 ust. 10 i 10b prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno, co do zasady powstawać dopiero po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w przywołanych przepisach, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje stosowną fakturą dokumentującą to zdarzenie. Odpowiednio, zdaniem Wnioskodawcy również prawo do dokonania korekty przewidziane w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT powinno uwzględniać wskazany moment powstania prawa do odliczenia a co za tym idzie okres 5 lat powinien być liczony od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia – zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

Posługując się przykładami, w przypadku rozliczeń VAT:

 • kwartalnych – w transakcji, dla której obowiązek podatkowy powstał w III kwartale 2014 r., zaś podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w trakcie IV kwartału 2014 r. i nie skorzystałby z prawa do odliczenia w deklaracji za IV kwartał 2014 r. (gdy powstałoby prawo do odliczenia gdyż łącznie spełniłyby się obydwa warunki przewidziane w art. 86 ust. 10 i 10b) lub w deklaracji za I kwartał 2015 r. lub II kwartał 2015 r., to w opinii Spółki, podatnik mógłby dokonać korekty deklaracji za IV kwartał 2014 r. (tj. za okres, w którym powstało prawo do odliczenia) w ciągu 5 lat licząc od początku 2014 r.,
 • miesięcznych – w transakcji, dla której obowiązek podatkowy powstał w lipcu 2014 r., zaś podatnik otrzymałby fakturę dokumentującą taką transakcję w grudniu 2014 r. i nie skorzystałby z prawa do odliczenia w deklaracji za grudzień 2014 r. gdy powstało prawo do odliczenia gdyż łącznie spełniły się obydwa warunki przewidziano w art. 86 ust. 10 i 10b lub w deklaracji za styczeń 2015 r. lub luty 2014 r., to w opinii Spółki, podatnik mógłby dokonać korekty deklaracji za grudzień 2014 r. (tj. za okres, w którym powstało prawo do odliczenia) w ciągu 5 lat licząc od początku 2014 r.

Prezentowane podejście potwierdził również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo, w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. sygn. ILPP2/443-215/14-2/EN organ uznał: „W sytuacji natomiast, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego ani zgodnie z art .86 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy), ani w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy – na podstawie art. 86 ust 13 ustawy – będzie mógł zrealizować to prawo poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Reasumując, zdaniem Spółki, w przypadku gdy nie skorzysta ona z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w okresach przewidzianych w art. 86 ust. 10, 11 z uwzględnieniem ust. 10b, będzie jej przysługiwało prawo do korekty deklaracji w ciągu 5 lat od początku roku w którym prawo do odliczenia powstało (z zastrzeżeniem, iż prawo do odliczenia powstaje po spełnieniu łącznie warunków przewidzianych w przywołanych przepisach, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów i świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca otrzymał fakturę dokumentującą to zdarzenie) Spółka będzie zatem generalnie uprawniona do skorygowania deklaracji VAT za okres, za który prawo do odliczenia powstało, tj. za okres, w którym łącznie spełniły się obydwa warunki przewidziane w art. 86 ust. 10 i 10b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP1/443-876/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ITPP2/443-1419/14/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1228/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.