ILPP2/443-836/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców ”.
ILPP2/443-836/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stowarzyszenia
 10. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej , przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców ”.

Wniosek uzupełniono w dniu 16 października 2014 r. o brakujące podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: OSP) złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców”.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca integracyjno -rekreacyjnego w miejscowości poprzez budowę altany oraz uporządkowanie niecki po byłym basenie.

Zakres działań, na które OSP otrzymało dofinansowanie obejmuje:

 1. Budowę altany drewnianej z dachem kopertowym opartym na słupach, pokrytym gontem bitumicznym. W ramach tego działania wykonane będą następujące czynności:
  • wykopy pod fundamenty;
  • fundamenty;
  • podłoga na legarach;
  • ściany elementy drewniane;
  • stropodach.
 2. Uporządkowanie niecki po byłym basenie poprzez uzupełnienie obmurowania, wyłożenie nawierzchni niecki kostką betonową układaną na podbudowie z tłucznia kamiennego oraz podsypce piaskowo-cementowej.
 3. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup dwóch ławostołów oraz dwóch koszy na śmieci.
 4. Wykonanie przyłącza wodnego poprzez zakup hydrantu oraz wykonanie obustronnego podejścia do wodomierzy.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W terminie od 1 grudnia 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność niezbędnym załącznikiem jest przedłożenie interpretacji indywidualnej wydanej przez upoważniony organ.

Indywidualna interpretacja jest niezbędna, aby zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OSP – w związku z tym, że nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT, nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej – będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nie jest on czynnym płatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej a realizacja projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT – jak o tym stanowi art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów pn. „Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców”.

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca integracyjno -rekreacyjnego poprzez budowę altany oraz uporządkowanie niecki po byłym basenie.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, w związku z tym, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, to nie ma on prawa do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.