ILPP2/443-241/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu czy usług?
2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT?
3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2013 r. (data wpływu 22 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT związanego z realizacją działania polegającego na wydaniu publikacji książkowej oraz pocztówek promujących walory turystyczne X – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT związanego z realizacją działania polegającego na wydaniu publikacji książkowej oraz pocztówek promujących walory turystyczne X.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Stowarzyszenie) jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie mieszkańcom czynnego udziału w życiu publicznym wsi, aktywnego i efektywnego oddziaływania na rozwój społeczno - gospodarczy i kulturalny oraz inicjowanie procesów integrujących społeczność lokalną. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na wydanie publikacji książkowej oraz pocztówek promujących walory turystyczne X.

W wyniku realizacji planowanych działań Stowarzyszenie, jako zdarzenie przyszłe, poniesie wydatki związane z zakupem od podmiotów zewnętrznych towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk publikacji książkowej i pocztówek).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu czy usług...
  2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
  3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na to, że planowane działania posiadają specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie wystąpią.

Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystany do wykonania czynności opodatkowanych. Dlatego też, z powodu braku możliwości prawnych, Stowarzyszenie nie może, w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na wydanie publikacji książkowej oraz pocztówek promujących walory turystyczne X.

W wyniku realizacji planowanych działań Stowarzyszenie, poniesie wydatki związane z zakupem od podmiotów zewnętrznych towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk publikacji książkowej i pocztówek).

Zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystany do wykonania czynności opodatkowanych

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany, nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług związanych z realizacją opisanego działania nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, gdyż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty realizowanych działań nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Stowarzyszenie realizując planowane działania nie będzie również miało możliwości odzyskania tego podatku na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.