ILPP2/443-1277/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/443-1277/14-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenia od podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Związek) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statut Polskiego Związku Wędkarskiego. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Zgodnie ze statutem Związku § 6 „Celem Związku jest organizowanie i promowanie sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej” oraz § 7 pkt 4 „Cele Związku realizowane są poprzez: (...) pkt 4 współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym” oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 91 z późn. zm.) art. 24 pkt 1 „Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnione do rybactwa” oraz pkt 2 „Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie”. Wnioskodawca informuje, że Społeczna Straż Rybacka powołana została na jego wniosek, działa na rzecz Związku realizując powołane powyżej cele działania Stowarzyszenia. Społeczna Straż Rybacka powołana została przez Starostę do ochrony wód, na których prawo rybackiego użytkowania posiada Wnioskodawca, w związku z czym straż ta jest w pełni finansowana ze składek członków stowarzyszenia na ochronę i zagospodarowanie wód.

Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb.

Do zakupów dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych z VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w 2012 r. na podstawie art. 90 ust. 4 wynosi 4%.

W roku 2014 Związek podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa (dalej umowa). Umowa określa prawa obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w celu zachowania różnorodności biologicznej chronionych gatunków ryb na terenie LGR (...)”.

W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo - finansowym operacji, zwierających podatek naliczony. Nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową Związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Związkowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w 100% ani z wykorzystaniem proporcji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie Związku jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Związek nie ma również prawa do dokonania częściowego, z zastosowaniem proporcji na podstawie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT, odliczenia podatku naliczonego, ponieważ całość zakupów związanych z realizacją umowy jest związana z czynnościami, w związku z którymi prawo od obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje.

Reasumując Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w związku z realizacją umowy i musi ponieść jego koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Według art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy – jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o wskazane w opisie ustawy oraz Statut. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Zgodnie ze Statutem oraz ustawą o rybactwie śródlądowym – na wniosek Związku, została powołana Społeczna Straż Rybacka, która realizuje powołane powyżej cele działania Stowarzyszenia. Społeczna Straż Rybacka powołana została przez Starostę do ochrony wód, na których prawo rybackiego użytkowania posiada Wnioskodawca, w związku z czym straż ta jest w pełni finansowana ze składek członków stowarzyszenia na ochronę i zagospodarowanie wód.

Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb. W roku 2014 Związek podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa. Umowa określa prawa obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w celu zachowania różnorodności biologicznej chronionych gatunków ryb na terenie LGR (...)”.

W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo - finansowym operacji, zwierających podatek naliczony. Nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedmiotowej umowy. Nie są bowiem spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.