ILPP2/443-1260/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji „Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego”.
ILPP2/443-1260/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. odzyskanie podatku
 8. odzyskanie podatku naliczonego
 9. prawo do odliczenia
 10. prawo do odzyskania podatku
 11. projekt
 12. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO, przedstawione we wniosku sygnowanym datą 30 września 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji „Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji „Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie lub Klub) jest stowarzyszeniem kultury fizycznej od 2005 r. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość G. położona w gminie Z.

Jednym z podstawowych celów działalności Wnioskodawcy jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sportową integrację mieszkańców wszystkich pokoleń poprzez organizowanie imprez kulturalno-sportowych.

W dniu 28 stycznia 2013 r. Wnioskodawca złożył w biurze Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji (PROW na lata 2007-2013). Tytuł operacji „Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego”.

W ramach projektu zakupione zostaną materiały, które posłużą do wykonania ogrodzenia płyty boiska: słupki, siatka, brama wjazdowa na płytę boiska, furtka, drut napinający siatkę, głowica, złączka, napinacze, obejmy, pręt sprężający, śruby mocujące pręt, przelotka metalowa do drutu, drut wiązałkowy, komplet podporowy.

Operacja ma na celu uatrakcyjnić infrastrukturę sportową zapewniającą łatwiejszy dostęp do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Dzięki temu Klub będzie mógł zapewnić możliwość uprawiania piłki nożnej większej liczbie osób lokalnej społeczności. Dodatkowo poprawa walorów estetycznych infrastruktury sportowej bezpośrednio przedłoży się na wzrost zainteresowania do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, zwiększy się również bezpieczeństwo.

Zmodernizowana nawierzchnia i ogrodzenie płyty boiska sportowego służyć będzie działalności statutowej i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Klub nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z inwestycją, a faktury VAT związane z operacją wystawione będą na Stowarzyszenie.

Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywane towary i usługi stanowić będą integralną część infrastruktury sportowej, która służyć będzie działalności statutowej i nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy istnieje możliwość odzyskania-odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację operacji...
 2. Czy Stowarzyszenie realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, tzn. wtedy, kiedy jest on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi będą wykorzystywane dla czynności opodatkowanych.

Ponieważ Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z realizacją operacji dlatego nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z realizacji tego zadania. Zainteresowany nie może odzyskać podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie lub Klub) nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 28 stycznia 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji (PROW na lata 2007-2013). Tytuł operacji „Modernizacja nawierzchni i budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego ”.

W ramach projektu zakupione zostaną materiały, które posłużą do wykonania ogrodzenia płyty boiska: słupki, siatka, brama wjazdowa na płytę boiska, furtka, drut napinający siatkę, głowica, złączka, napinacze, obejmy, pręt sprężający, śruby mocujące pręt, przelotka metalowa do drutu, drut wiązałkowy, komplet podporowy.

Operacja ma na celu uatrakcyjnić infrastrukturę sportową zapewniającą łatwiejszy dostęp do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Klub nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z inwestycją, a faktury VAT związane z operacją wystawione będą na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT. Realizacja ww. działania nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi stanowić będą integralną część infrastruktury sportowej, która służyć będzie działalności statutowej i nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, gdyż nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty realizowanych działań nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Stowarzyszenie realizując planowane zadanie nie będzie również miało możliwości odzyskania tego podatku na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.