ILPP2/443-1212/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.
ILPP2/443-1212/14-3/JKinterpretacja indywidualna
  1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. zakup
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Wniosek uzupełniono 8 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

We wrześniu 2014 r. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczący dofinansowania projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa (...)” realizowanego w ramach priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Samochód zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w K. (jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo -Gaśniczym) na podstawie porozumienia. Zakupu Gmina planuje dokonać w I lub II kwartale 2015 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 770 000,00 zł (w tym 57 037,04 zł podatek VAT). Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 616 000,00 zł (stanowi to 80% przewidywalnych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Dostawca samochodu wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Płatność za samochód zostanie wykonana przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT, poprzedzonej spisaniem odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jako, że podatek VAT został zaliczony w poczet kosztów kwalifikowalnych projektu Gmina ma obowiązek dostarczyć instytucji pośredniczącej RPO pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Koszt podatku VAT kwalifikuje się do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych tylko wówczas, gdy zostanie faktycznie poniesiony przez beneficjenta oraz w przypadku, gdy beneficjent czyli Gmina nie może odzyskać tego podatku w oparciu o przepisy krajowe. Uprawnienie do kwalifikacji podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego jest uzależnione od braku możliwości jego odzyskania w ramach systemu podatkowego.

W uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że jest ona zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a samochód planowany do zakupu nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca (Gmina), jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie mógł odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Samochód strażacki, który zostanie zakupiony przez Gminę i przekazany do nieodpłatnego użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w K., będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego będzie własnością Gminy. Ochotnicza Straż Pożarna użytkując samochód nie będzie świadczyła odpłatnych usług. Samochód Strażacki będzie wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną w K. wyłącznie do działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ogólnie rozumianego ratownictwa, nieprzewidzianych zdarzeń w tym katastrof i sytuacji kryzysowych.

Realizowany projekt ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa nie tylko na terenie Gminy, ale także Powiatu na wypadek zagrożeń naturalnych, technologicznych i spowodowanych działalnością człowieka.

Uwzględniając powyższe przepisy Gmina K. uważa, że nabywany towar w związku z realizacją ww. inwestycji nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gmina uważa, że nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego, wynikającego z faktury, dokumentującej nabycie towaru związanego z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. We wrześniu 2014 r. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczący dofinansowania projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa (...)” realizowanego w ramach priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Samochód zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w K. na podstawie porozumienia. Zakupu Gmina planuje dokonać w I lub II kwartale 2015 r. Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 770 000,00 zł (w tym 57 037,04 zł podatek VAT). Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 616 000,00 zł (stanowi to 80% przewidywalnych kosztów kwalifikowalnych projektu). Samochód planowany do zakupu nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT

Zatem skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z ponoszonymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.