ILPP1/4512-1-835/15-4/UG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej na małżonków.
ILPP1/4512-1-835/15-4/UGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. faktura
 3. małżonek
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. wspólność majątkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie Transportu Międzynarodowego przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej na małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wystawionej na małżonków. Dnia 11 stycznia 2016 r. wniosek uzupełniono pismem o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pan (dalej: Wnioskodawca, Zainteresowany) w dniu 26 listopada 2012 r. przystąpił wraz z żoną do licytacji organizowanej przez Komornika Sądowego . Licytacja dotyczyła nieruchomości - Stacja Paliw. Przystępując do licytacji Wnioskodawca wraz z małżonką nie mieli ze sobą dokumentów potwierdzających, że prowadzą działalność gospodarczą. Zarówno Zainteresowany, jak i Jego współmałżonka prowadzili już wtedy dwie odrębne działalności gospodarcze. Małżonka Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą z zakresu handlu paliwami oraz usługi, tj. myjnię samochodową i stację kontroli pojazdów, Zainteresowany natomiast z zakresu transportu samochodowego. Powyższe zmusiło Wnioskodawcę i Jego małżonkę, aby do licytacji przystąpić jako osoby fizyczne – małżonkowie, z zaznaczeniem, że dokonana transakcja nastąpi na prawach ustawowej wspólności majątkowej. Ponieważ Zainteresowanemu i małżonce bardzo zależało na udziale w licytacji zgodzili się na podyktowane warunki. Licytację wygrali. Sąd w swoim postanowieniu przysądził prawo własności nieruchomości gruntowej na rzecz nabywców, tj. małżonków na prawach ustawowej współwłasności. W ślad za tym komornik w tym roku wystawił fakturę na rzecz małżonków, nie podając NIP-u żadnego z małżonków. Do licytacji Zainteresowany przystąpił tylko i wyłącznie po to, aby również w tym miejscu prowadzić działalność gospodarczą. Nieruchomość jest położona w miejscowości, w której żona Wnioskodawcy już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Zakup zabezpieczał małżonków przed wykupem nieruchomości przez konkurencyjne firmy. Wnioskodawcy bardzo zależy, aby wylicytowana nieruchomość mogła zostać wpisana w całości do środków trwałych Jego firmy i aby to Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanej transakcji. Wnioskodawca nadmienia, że zarówno wadium, jak i cała pozostała część ceny nabycia została zapłacona z bankowego konta firmowego Zainteresowanego, co również świadczy o intencji Zainteresowanego. Komornik jednak nie wyraża zgody na wystawienie faktury tylko na firmę Wnioskodawcy. Wyłącznie Zainteresowany będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

W piśmie z dnia 11 stycznia 2016 r. będącym uzupełnieniem wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 2. nabyta nieruchomość (Stacja Paliw) będzie wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej i w 100% dotyczyć będzie sprzedaży opodatkowanej VAT,
 3. faktury dokumentujące nabycie nieruchomości (sztuk 2, bowiem nabycie od dwóch firm) zostały wystawione odpowiednio w dniu 25 maja 2015 r. i 15 października 2015 r.,
 4. wydanie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w listopadzie 2015 r. po stanowczym żądaniu wydania nieruchomości. Nieruchomość została zaewidencjonowana na podstawie otrzymanych faktur potwierdzających zakup na koncie „inwestycje rozpoczęte” z uwagi na konieczność dostosowania nabytej Stacji Paliw do obowiązujących przepisów prawa w zakresie jej funkcjonowania, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na modernizację.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z faktury wystawionej przez komornika na sprzedaż nieruchomości zakupionej w drodze licytacji na obu małżonków bez podania NIP żadnego z małżonków przysługuje odliczenie podatku VAT zawartego w tej fakturze...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabyta nieruchomość – Stacja Paliw – jednoznacznie wskazuje, że w tym miejscu prowadzona będzie działalność gospodarcza, zasadnym jest, aby przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zakup służyć będzie wyłącznie Zainteresowanemu jako podatnikowi oraz wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Intencją podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej jest, aby przy naliczaniu podatku należnego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia tego podatku o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług, podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, natomiast jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Cytowane wyżej przepisy normują kwestie dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy rozliczenia dokonuje podatnik VAT czynny, z faktury, którą za nabyte towary lub usługi wystawił inny podatnik VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu należy wskazać, że problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 195 § 1 ww. ustawy, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Stosownie do treści art. 196 § 1 ww. ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną, bowiem żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa.

Gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane w sposób wyłączny do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rozpatrywanej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyta nieruchomość (Stacja Paliw) będzie wykorzystywana wyłącznie u Wnioskodawcy w działalności gospodarczej, i w 100% dotyczyć będzie sprzedaży opodatkowanej VAT.

Oznacza to, że na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, Wnioskodawca (tj. mąż) będzie uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw. Jak wskazał bowiem

Zainteresowany inwestycja została zakupiona z zamiarem prowadzenia na jej terenie działalności przez Wnioskodawcę.

Przepis art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Ponadto zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 3. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Z ww. uregulowań wynika, że faktura powinna m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy podatnika/sprzedawcy i nabywcy, ich adresy. Faktura winna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić więc nabywcę towaru lub usługi, który winien wynikać z zawartej umowy.

Należy podkreślić, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział.

Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną przystąpił do licytacji. Licytacja dotyczyła nieruchomości - Stacji Paliw. Przystępując do licytacji Wnioskodawca wraz z małżonką nie mieli ze sobą dokumentów potwierdzających, że prowadzą działalność gospodarczą. Zarówno Zainteresowany, jak i Jego współmałżonka prowadzili już wtedy dwie odrębne działalności gospodarcze. Małżonka Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą z zakresu handlu paliwami oraz usługi, tj. myjnię samochodową i stację kontroli pojazdów, Zainteresowany z zakresu transportu samochodowego. Powyższe zmusiło Wnioskodawcę i Jego małżonkę, aby do licytacji przystąpić jako osoby fizyczne – małżonkowie, z zaznaczeniem, iż dokonana transakcja nastąpi na prawach ustawowej wspólności majątkowej. Licytację wygrali. Sąd w swoim postanowieniu przysądził prawo własności nieruchomości gruntowej na rzecz nabywców, tj. małżonków na prawach ustawowej współwłasności. W ślad za tym komornik w roku 2015 wystawił fakturę na rzecz małżonków, nie podając NIP-u żadnego z małżonków. Do licytacji Zainteresowany przystąpił tylko i wyłącznie po to, aby również w tym miejscu prowadzić działalność gospodarczą. Nieruchomość jest położona w miejscowości, w której żona Wnioskodawcy już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Wnioskodawcy bardzo zależy, aby wylicytowana nieruchomość mogła zostać wpisana w całości do środków trwałych Jego firmy i aby to Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanej transakcji. Wnioskodawca nadmienia, że zarówno wadium jak i cała pozostała część ceny nabycia została zapłacona z bankowego konta firmowego Zainteresowanego, co również świadczy o intencji Zainteresowanego. Komornik nie wyraża zgody na wystawienie faktury na firmę Wnioskodawcy.

Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyta nieruchomość (Stacja Paliw) będzie wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej i w 100% dotyczyć będzie sprzedaży opodatkowanej VAT. Faktury dokumentujące nabycie nieruchomości (sztuk 2, bowiem nabycie od dwóch firm) zostały wystawione odpowiednio w dniu 25 maja 2015 r. i 15 października 2015 r. Wydanie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w listopadzie 2015 r. po stanowczym żądaniu wydania nieruchomości. Nieruchomość została zaewidencjonowana na podstawie otrzymanych faktur potwierdzających zakup na koncie „inwestycje rozpoczęte” z uwagi na konieczność dostosowania nabytej Stacji Paliw do obowiązujących przepisów prawa w zakresie jej funkcjonowania, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na modernizację.

Wątpliwości Zainteresowanego w niniejszej sprawie dotyczą kwestii, czy z faktury wystawionej przez komornika na sprzedaż nieruchomości zakupionej w drodze licytacji na obu małżonków bez podania NIP żadnego z małżonków Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w tej fakturze.

Mając na uwadze treść powołanych powyżej przepisów prawnych należy wskazać, że w akcie notarialnym dokumentującym nabycie nieruchomości przez małżonków wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa (jak wynika z treści wniosku w przedmiotowej sprawie zakup nieruchomości - Stacji Paliw nastąpił na prawach ustawowej współwłasności małżeńskiej). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego.

Jak już zaznaczono, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Należy w tym miejscu nadmienić, że wskazany art. 88 ustawy, nie przewiduje braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zawierającej błędne oznaczenie nabywcy czy błędny numer NIP nabywcy lub jego brak (oczywiście w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze). Niemniej, w przypadku udokumentowania zakupu fakturą zawierającą błędne oznaczenie nabywcy, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tego błędu, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 nie wskazano bowiem, że takie nieprawidłowości stanowią o braku prawa do odliczenia.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy i powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro nieruchomość - Stacja Paliw (pomimo, że będzie stanowiła majątek wspólny małżonków) została nabyta z wyłącznym przeznaczeniem dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i będzie wykorzystywana - jak wskazał Zainteresowany - wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej VAT, to - przy założeniu, że nie wystąpią okoliczności wymienione w art. 88 ustawy - Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tej nieruchomości (pomimo, że na fakturze oprócz danych Zainteresowanego znajdą się również dane Jego małżonki).

Podsumowując, w związku z nabyciem nieruchomości - Stacji Paliw w drodze licytacji, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez komornika na oboje małżonków, bez podania NIP małżonków. Warunkiem prawidłowości rozliczeń Wnioskodawcy jest jednak to, że w opisanej sytuacji nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy.

Tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o opis zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla małżonki Zainteresowanego, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w ww. art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.