ILPP1/4512-1-345/15-4/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu.
ILPP1/4512-1-345/15-4/HWinterpretacja indywidualna
  1. akcja promocyjna
  2. nagrody
  3. odliczenie podatku
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  6. programy lojalnościowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Wnioskodawcą” lub „Spółką”), będąca czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi w zakresie organizacji i obsługi tzw. programu motywacyjnego i lojalnościowego (zwanego dalej „programem”) na rzecz podmiotu trzeciego sprzedającego określone towary (zwanego dalej „zleceniodawcą”). Celem programu jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawcy. Z tytułu organizacji i obsługi przedmiotowego programu Wnioskodawca otrzymuje od zleceniodawcy wynagrodzenie płatne w przyjętych okresach rozliczeniowych. Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy jest zmienna, gdyż zależy m.in. od wydanych w danym okresie nagród dla uczestników oraz dokonanej na rzecz uczestników sprzedaży z rabatem, o której mowa w dalszej części.

Adresatami programu są nabywcy towarów oferowanych przez zleceniodawcę (zwani dalej „uczestnikami”). Mogą to być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą (zwane dalej „przedsiębiorcami”), jak również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub nienabywające przedmiotowych produktów lub usług w ramach prowadzonej działalności (zwane dalej „konsumentami”). Swój status uczestnicy mogą określać przystępując do programu.

W zamian za nabywane produkty uczestnicy po zarejestrowaniu się w programie otrzymują określoną ilość punktów. Regulamin programu określa zasady, na jakich uczestnikowi w zamian za zebrane punkty może przysługiwać specjalny rabat (określany dalej „rabatem”) lub nagroda. Prawo do rabatu lub nagrody jest uzależnione od wartości rynkowej towaru lub usługi, które można nabyć lub otrzymać w zamian za zebrane punkty.

Zgodnie z regulaminem programu, w zamian za przyznane punkty klienci uczestniczący w programie lojalnościowym są uprawnieni do otrzymania rabatu wynoszącego 99,99% wartości produktu lub usługi określonych w programie, przy czym cena zakupu nie może być mniejsza niż 1 zł netto. Do ceny sprzedaży zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. Każda transakcja jest dokumentowana zgodnie z właściwymi przepisami (np. są wystawiane paragony potwierdzające zakup). Powyższy rabat nie przysługuje jednak w przypadku, gdy wartość produktu lub usługi przewyższa określoną przez regulamin programu kwotę graniczną i jest dostępny jedynie w przypadku produktów lub usług, które nie przekraczają tej wartości. W dniu składania niniejszego wniosku kwota graniczna wynosi 760 zł.

Jeżeli w zamian za zebrane punkty uczestnicy dokonają w ramach programu wyboru produktu lub usługi o wartości rynkowej powyżej 760 zł brutto, wówczas klient otrzymuje nagrodę, na którą składa się wybrany przez uczestnika produkt lub usługa oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości towaru lub usługi. Wnioskodawca ma prawo do potrącenia z nagrody pieniężnej podatku dochodowego należnego od całości nagrody (towarowej lub usługowej i pieniężnej), od której ma obowiązek pobrać podatek jako płatnik.

Wnioskodawca wskazuje, że krąg osób uczestniczących w ww. programie oraz uprawnionych do otrzymania nagród lub rabatów w zamian za zebrane punkty jest nieograniczony.

W ramach zawartej umowy ze zleceniodawcą, Wnioskodawca jest zobowiązany do przygotowania mechaniki programu lojalnościowego klienta oraz do jego prowadzenia i bieżącej obsługi. Jest on odpowiedzialny m.in. za prowadzenie strony internetowej programu, gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych niezbędnych do jego realizacji, związane z programem kwestie marketingowe jak również obsługę finansową. W związku z realizowanym programem, Wnioskodawca nabywa również towary i usługi, które są następnie (na wyżej opisanych zasadach) przekazywane jako nagroda lub sprzedawane z rabatem uczestnikom programu.

Wnioskodawca wskazuje również, że na tych samych zasadach nabywa on i przekazuje lub sprzedaje uczestnikom programu vouchery. Vouchery (mogą przyjmować również inne nazwy) uprawniają posiadaczy do skorzystania z określonej na nich usługi.

W zamian za zgromadzoną ilość punktów uczestnicy mogą również otrzymać jako nagrodę bony o określonej wartości. Bony (mogą przyjmować również inne nazwy) umożliwiają za ich pośrednictwem zapłatę za wybrane produkty lub usługi do wartości, na którą opiewają. Jeżeli w zamian za zebrane punkty uczestnicy dokonają w ramach programu wyboru bonu o wartości powyżej 760 zł, wówczas uczestnik otrzymuje nagrodę, na którą składa się bon o określonej wartości oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości bonu. Wnioskodawca ma prawo do potrącenia z nagrody pieniężnej podatku dochodowego należnego od całości nagrody, od której ma obowiązek pobrać podatek jako płatnik.

Zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozważa zmianę polegającą na zastąpieniu obecnego sposobu rozliczeń w taki sposób, że uczestnikom w zamian za przyznane w ramach programu punkty przysługiwać będzie uprawnienie do otrzymania specjalnego rabatu wynoszącego 99,99% wartości produktu lub usługi (przy czym cena zakupu nie może być mniejsza niż 1 zł netto) w stosunku do wszystkich towarów lub usług, niezależnie od ich wartości. Do ceny sprzedaży z rabatem zostałby wówczas doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Ponadto w piśmie z dnia 17 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że zakup towarów i usług, o których mowa we wniosku ma związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających następnie przekazaniu jako nagrody lub sprzedanych z rabatem uczestnikom programu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających następnie przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem na rzecz uczestników programu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy odpłatną usługę organizacji i obsługi programu lojalnościowego na rzecz zleceniodawcy, opodatkowaną podatkiem VAT w wysokości 23%. Nabycie przez Spółkę towarów i usług, o których mowa w powyższym pytaniu pozostaje zatem w bezpośrednim związku ze świadczeniem wspomnianej usługi.

W związku z tym faktem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia wspomnianych towarów i usług, gdyż są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo obrotów. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi w zakresie organizacji i obsługi tzw. programu motywacyjnego i lojalnościowego na rzecz podmiotu trzeciego – zleceniodawcy, sprzedającego określone towary. Celem programu jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawcy. Z tytułu organizacji i obsługi przedmiotowego programu Wnioskodawca otrzymuje od zleceniodawcy wynagrodzenie płatne w przyjętych okresach rozliczeniowych. Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy jest zmienna, gdyż zależy m.in. od wydanych w danym okresie nagród dla uczestników oraz dokonanej na rzecz uczestników sprzedaży z rabatem, o której mowa w dalszej części.

Adresatami programu są nabywcy towarów oferowanych przez zleceniodawcę – uczestnicy. Mogą to być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub nienabywające przedmiotowych produktów lub usług w ramach prowadzonej działalności.

W zamian za nabywane produkty uczestnicy po zarejestrowaniu się w programie otrzymują określoną ilość punktów. Regulamin programu określa zasady, na jakich uczestnikowi w zamian za zebrane punkty może przysługiwać specjalny rabat lub nagroda. Prawo do rabatu lub nagrody jest uzależnione od wartości rynkowej towaru lub usługi, które można nabyć lub otrzymać w zamian za zebrane punkty.

Zgodnie z regulaminem programu, w zamian za przyznane punkty klienci uczestniczący w programie lojalnościowym są uprawnieni do otrzymania rabatu wynoszącego 99,99% wartości produktu lub usługi określonych w programie, przy czym cena zakupu nie może być mniejsza niż 1 zł netto. Do ceny sprzedaży zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. Każda transakcja jest dokumentowana zgodnie z właściwymi przepisami (np. są wystawiane paragony potwierdzające zakup). Powyższy rabat nie przysługuje jednak w przypadku, gdy wartość produktu lub usługi przewyższa określoną przez regulamin programu kwotę graniczną i jest dostępny jedynie w przypadku produktów lub usług, które nie przekraczają tej wartości. W dniu składania niniejszego wniosku kwota graniczna wynosi 760 zł.

Jeżeli w zamian za zebrane punkty uczestnicy dokonają w ramach programu wyboru produktu lub usługi o wartości rynkowej powyżej 760 zł brutto, wówczas klient otrzymuje nagrodę, na którą składa się wybrany przez uczestnika produkt lub usługa oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości towaru lub usługi.

Wnioskodawca wskazał, że krąg osób uczestniczących w ww. programie oraz uprawnionych do otrzymania nagród lub rabatów w zamian za zebrane punkty jest nieograniczony.

W ramach zawartej umowy ze zleceniodawcą, Spółka jest zobowiązana do przygotowania mechaniki programu lojalnościowego klienta oraz do jego prowadzenia i bieżącej obsługi. Jest ona odpowiedzialna m.in. za prowadzenie strony internetowej programu, gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych niezbędnych do jego realizacji, związane z programem kwestie marketingowe jak również obsługę finansową. W związku z realizowanym programem, Wnioskodawca nabywa również towary i usługi, które są następnie przekazywane jako nagroda lub sprzedawane z rabatem uczestnikom programu.

Wnioskodawca wskazuje również, że na tych samych zasadach nabywa on i przekazuje lub sprzedaje uczestnikom programu vouchery. Vouchery (mogą przyjmować również inne nazwy) uprawniają posiadaczy do skorzystania z określonej na nich usługi.

W zamian za zgromadzoną ilość punktów uczestnicy mogą również otrzymać jako nagrodę bony o określonej wartości. Bony (mogą przyjmować również inne nazwy) umożliwiają za ich pośrednictwem zapłatę za wybrane produkty lub usługi do wartości, na którą opiewają. Jeżeli w zamian za zebrane punkty uczestnicy dokonają w ramach programu wyboru bonu o wartości powyżej 760 zł, wówczas uczestnik otrzymuje nagrodę, na którą składa się bon o określonej wartości oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości bonu.

Zakup towarów i usług, o których mowa we wniosku ma związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Spółki.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia, czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających następnie przekazaniu jako nagrody lub sprzedanych z rabatem uczestnikom programu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, na zasadach określonych w art. 86 ustawy, rozliczenie podatku naliczonego przez podatnika podatku VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania przez tego podatnika czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakup towarów i usług podlegających następnie przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu – jak stwierdził Zainteresowany – ma związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług Spółki.

Zatem z uwagi na związek – jak wskazał Wnioskodawca – ponoszonych wydatków na zakup ww. towarów i usług z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi, Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających następnie przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Zaznacza się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności określenia, czy świadczone przez Spółkę usługi są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Ponadto tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych towarów i usług podlegających przekazaniu jako nagrody lub sprzedawanych z rabatem uczestnikom programu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Kwestia dotycząca stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych została rozstrzygnięta odrębnym pismem. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.