ILPP1/443-954/14-5/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia/odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu na podstawie umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)”.
ILPP1/443-954/14-5/AIinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie podatku
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) oraz 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia/odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu na podstawie umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia/odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu na podstawie umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)”. Wniosek uzupełniono w dniach 17 grudnia 2014 r. oraz 9 stycznia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz przestawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W celu zagospodarowania terenów lotniska, wznowienia jego funkcjonowania i odnowienia infrastruktury, Powiat złożył w dniu 28 maja 2010 r. do Ministra Gospodarki wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 6.2.2. POIG i otrzymał wsparcie na podstawie Umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” z dnia 19 listopada 2010 r. o dofinansowanie projektu. Koszt realizacji projektu został określony na kwotę 400.000,00 PLN. Wydatki kwalifikowane zostały określone na kwotę 340.000,00 PLN, co stanowi 85% kosztów. Okres realizacji projektu został określony w terminie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

W umowie wskazano, że wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania są wydatki, które jednocześnie:

 1. są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
 2. zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i stanowią załącznik do Umowy;
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;
 4. zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia;
 5. zostały prawidłowo udokumentowane.

Projekt został zrealizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym:

 1. opracowanie koncepcji funkcjonowania lotniska,
 2. opracowanie analizy formalno-prawnej wykorzystania terenu lotniska dla celów inwestycyjnych,
 3. opracowanie analizy klimatu inwestycyjnego (...),
 4. informacja promocyjna o możliwości działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska.

Koszty kwalifikowane według umowy wynosiły: Netto 324.900,00 zł, VAT 74.727,00 zł, Brutto 399.627,00 zł. W umowie zawarto również informację, że wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeżeli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikowanych możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Powiat złożył wniosek o kwalifikowalności podatku VAT, tzn. o niemożności jego odliczenia.

Ponadto z pisma z dnia 12 grudnia 2014 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że zakupione usługi związane z umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska” nie były, nie są i nie będą w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji usługi (30 czerwca 2011 r.) wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na terenach tych będą wykonywane czynności zwolnione i niepodlegające podatkowi VAT.

Z kolei w piśmie z dnia 31 grudnia 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany wskazał, że zakupione towary i usługi związane z umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów (...)” z dnia 19 listopada 2010 r. nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT), lecz będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi podatkowi VAT. Ponadto Zainteresowany wyjaśnił, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki (poddziałanie 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy na lata 2007-2013).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 12 grudnia 2014 r.).

Czy Powiat nie ma prawo odliczyć/odzyskać podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu zakupu usługi związanej z wyżej wymienioną umową...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowane dodatkowo w pismach z dnia 12 i 31 grudnia 2014 r.), Powiat nie możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” z dnia 19 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W roku 2010 Powiat i uznał podatek VAT jako koszt niemożliwy do odliczenia i uznał go jako koszt kwalifikowany.

Poprzednio, jak i obecnie Powiat stoi na stanowisku, że poprawnie dokonał interpretacji przepisów prawa o podatku od towarów i usług oraz oceny kwalifikowalności podatku tego zadania, a mianowicie: Powiat nie jest podatnikiem podatku VAT przy wykonywaniu swojej statutowej działalności samorządowej, jest natomiast czynnym podatnikiem tego podatku na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powiat nie przewidywał na tych konkretnych terenach spełnienia warunków wskazanych w art. 7 ustawy o VAT, tj. zawarcia umów cywilnoprawnych, oddanie gruntów w dzierżawę, najem, leasing, nie zamierzał i nie zamierza sprzedać gruntów lub oddać w użytkowanie wieczyste, a także prowadzić działalności opodatkowanej przez okres 5 lat od daty zakończenia wykonywania omawianej usługi.

Brak podstawowej przestanki ustawy o VAT wynikającej z art. 15 ust 6. (Powiat nie jest podatnikiem VAT w tym zadaniu) powoduje, że niemożliwe jest zastosowanie odliczenia podatku należnego o podatek naliczony.

Dlatego zarówno wówczas, jak i obecnie Powiat uznaje kwalifikowalność podatku VAT przy tym zadaniu wynikającej z braku możliwości odzyskania/odliczenia tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Powiat) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W celu zagospodarowania terenów lotniska, wznowienia jego funkcjonowania i odnowienia infrastruktury, Powiat złożył w dniu 28 maja 2010 r. do Ministra Gospodarki wniosek o dofinansowanie projektu i otrzymał wsparcie na podstawie Umowy pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” z dnia 19 listopada 2010 r. o dofinansowanie projektu. Okres realizacji projektu został określony w terminie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. W umowie wskazano, że wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania są wydatki, które jednocześnie: są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i stanowią załącznik do Umowy; zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków; zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia; zostały prawidłowo udokumentowane. Projekt został zrealizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym opracowanie: koncepcji funkcjonowania lotniska, analizy formalno-prawnej wykorzystania terenu lotniska dla celów inwestycyjnych, analizy klimatu inwestycyjnego i celowości funkcjonowania lotniska; informacja promocyjna o możliwości działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia działalności lotniska. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeżeli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikowanych możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Powiat złożył wniosek o kwalifikowalności podatku VAT, tzn. o niemożności jego odliczenia. Zakupione towary i usługi związane z umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” z dnia 19 listopada 2010 r. nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT), lecz będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi podatkowi VAT. Ponadto Zainteresowany wyjaśnił, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki (poddziałanie 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy na lata 2007-2013).

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia/odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu zakupu usługi związanej z ww. umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie prawo do odliczenia Wnioskodawcy nie przysługuje. Jak wskazał bowiem Zainteresowany, zakupione towary i usługi związane z umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)” z dnia 19 listopada 2010 r. nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT), lecz będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi podatkowi VAT.

W konsekwencji Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług związanych z realizacją umowy, o której mowa we wniosku do czasu wykorzystywania zakupionych usług wyłącznie do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji usługi (30 czerwca 2011 r.). Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa ani do odliczenia ani do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu zakupu usługi związanej z ww. umową pn. „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych (...)”.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wskazać dodatkowo należy, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Ponadto wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji usługi (30 czerwca 2011 r.). W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.