ILPP1/443-946/13-5/JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych poprzez bieżące odliczenia oraz poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2013 r. (data wpływu 17 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek uzupełniono w dniu 2 grudnia 2013 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej też: Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną dla celów VAT.

Jednym z elementów działalności Gminy jest realizacja działań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W tym zakresie Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji polegającej na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, modernizacji hydroforni i ujęcia wody (dalej także: infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Wartość infrastruktury przekroczy 15.000 zł i będzie stanowić nieruchomości, które są zaliczane na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Gmina planuje świadczyć odpłatną usługę udostępniania infrastruktury na rzecz Z (dalej: Zakład) na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z jest zakładem budżetowym zarejestrowanym, jako odrębny od Gminy, podatnik VAT czynny i będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do wykonywania czynności opodatkowanych (wobec czego będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego).

Zawarta umowa z Zakładem w żaden sposób nie spowodowuje powstania władztwa ze strony Zakładu w stosunku do infrastruktury.

Z tytułu umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury, Gmina będzie obciążać Zakład kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi na wystawianych przez Gminę fakturach VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu odpłatnego korzystania z infrastruktury przez Zakład, Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7.

Kwota wynagrodzenia za świadczone przez Gminę usługi udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższa od wartości rynkowej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r.) Zainteresowany wskazał, że:

 1. inwestycja polegająca na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej rozpoczęta została w dniu 17 lipca 2012 r. Formalny odbiór prac budowlanych nastąpił dnia 20 listopada 2013 r., jednakże inwestycja nie jest jeszcze w użytkowaniu (nie jest eksploatowana), ponieważ:
  • inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie,
  • inwestycja nie jest zdatna do użytkowania (nie została przeczyszczona/przepłukana; dodatkowo konieczne jest zbadanie wody po tych czynnościach);
 2. Gmina nie odliczała podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury, ponieważ nie posiadała wiedzy/świadomości o możliwości w tym zakresie;
 3. w związku z tym, że infrastruktura nie jest jeszcze w użytkowaniu, Gmina nie udostępniała jej nieodpłatnie na rzecz Zakładu;
 4. osoba kierująca Zakładem jest powoływana przez Burmistrza i zatrudniana na podstawie umowy o pracę;
 5. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy i zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
  • dotacje przedmiotowe,
  • dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  • dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
  Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy Zakładem a Gminą istnieją powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym;
 6. Gminie ciężko jest ocenić, czy pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne w Gminie i Zakładzie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy.
  W ocenie Wnioskodawcy, mając na względzie odpowiedź na pytanie nr 5, nie jest istotne, czy pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne zachodzą ww. powiązania, ponieważ jak już wskazano powyżej, powiązania o charakterze majątkowym i/lub kapitałowym zachodzą pomiędzy samymi kontrahentami, tj. Gminą i Zakładem.
  Spełniony został zatem warunek istnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych poprzez bieżące odliczenia oraz poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz Zakładu, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych poprzez bieżące odliczenia oraz poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, jednakże z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem w analizowanej sytuacji, Gmina będzie występować jako podatnik VAT.

Gmina zamierza udostępniać infrastrukturę odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczenia te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec powyższego, w opinii Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast przepis art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, wskazuje, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwot podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Wobec tego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie mieć prawo do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego na bieżąco, w sytuacji, gdy infrastruktura wodno-kanalizacyjna zostanie oddana w odpłatne korzystanie na rzecz Zakładu.

Powyższe, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe – przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. IPPP2/443-255/13-5/AO, gdzie w stanie faktycznym wskazano, że Gmina przewiduje oddać w dzierżawę budowaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną własnemu zakładowi budżetowemu: „w związku z przeznaczeniem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej do wykonywania tylko czynności opodatkowanych Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymywanych faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącymi robotami dotyczącymi budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego prawa może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma faktury dokumentujące zakupy związane z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Dodatkowo zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Stosownie natomiast do znowelizowanego art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Na mocy art. 86 ust. 13 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.) – zgodnie z którym – krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym, należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną dla celów VAT. Jednym z elementów działalności Gminy jest realizacja działań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W tym zakresie Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji polegającej na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, modernizacji hydroforni i ujęcia wody. Wartość infrastruktury przekroczy 15.000 zł i będzie stanowić nieruchomości, które są zaliczane na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji. Gmina planuje świadczyć odpłatną usługę udostępniania infrastruktury na rzecz Zakładu na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z jest zakładem budżetowym zarejestrowanym, jako odrębny od Gminy, podatnik VAT czynny i będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do wykonywania czynności opodatkowanych (wobec czego będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego). Zawarta umowa z Zakładem w żaden sposób nie spowodowuje powstania władztwa ze strony Zakładu w stosunku do infrastruktury. Z tytułu umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury, Gmina będzie obciążać Zakład kwotami wynagrodzenia, dokumentowanymi na wystawianych przez Gminę fakturach VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu odpłatnego korzystania z infrastruktury przez Zakład, Gmina będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7. Kwota wynagrodzenia za świadczone przez Gminę usługi udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższa od wartości rynkowej. Inwestycja polegająca na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej rozpoczęta została w dniu 17 lipca 2012 r. Formalny odbiór prac budowlanych nastąpił dnia 20 listopada 2013 r., jednakże inwestycja nie jest jeszcze w użytkowaniu (nie jest eksploatowana), ponieważ: inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie; inwestycja nie jest zdatna do użytkowania (nie została przeczyszczona/przepłukana; dodatkowo konieczne jest zbadanie wody po tych czynnościach). Gmina nie odliczała podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury, ponieważ nie posiadała wiedzy/świadomości o możliwości w tym zakresie. W związku z tym, że infrastruktura nie jest jeszcze w użytkowaniu, Gmina nie udostępniała jej nieodpłatnie na rzecz Zakładu.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych na ww. infrastrukturę poprzez bieżące odliczenia oraz poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jak rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-946/13-4/JSK z dnia 17 stycznia 2014 r. świadczenie wykonywane na podstawie umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zawartej pomiędzy Gminą a Zakładem będzie czynnością opodatkowaną przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

Jak wcześniej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a czynność odpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury będzie miała związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nastąpić na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10, ust. 11 i ust. 13 ustawy. Zatem w przypadku, gdy nie skorzystano z prawa do odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez Wnioskodawcę towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, Gmina będzie mogła obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zatem w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czyli wykonywać czynności opodatkowane na rzecz Z, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę tej infrastruktury. W przypadku, gdy Gmina nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez nią towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, będzie miała prawo dokonać korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym prawo to wystąpiło, z zastrzeżeniem ust. 13a, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zdarzeniu przyszłym w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast wniosek w zdarzeniu przyszłym w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego udostępnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępnienia infrastruktury będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) został rozpatrzony w interpretacjach indywidualnych z dnia 17 stycznia 2014 r. nr ILPP1/443-946/13-4/JSK i ILPP1/443-946/13-6/JSK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.