ILPP1/443-938/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury dokumentującej daną transakcję, bądź w dwóch następujących miesiącach kalendarzowych.
ILPP1/443-938/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. okres rozliczeniowy
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury dokumentującej daną transakcję, bądź w dwóch następujących miesiącach kalendarzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury dokumentującej daną transakcję, bądź w dwóch następujących miesiącach kalendarzowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest podmiotem świadczącym usługi leasingu i udzielającym pożyczek poza systemem bankowym. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W szczególności, w ramach swojej działalności, Spółka dokonuje nabyć towarów i usług. Zdarzają się sytuacje, gdy Spółka dokona zakupu towarów lub usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub z chwilą wykonania usługi, natomiast faktura lub dokument celny dokumentujące te transakcje zostaną otrzymane z opóźnieniem, Spółka dokonuje rozliczeń podatku VAT w okresach miesięcznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionych powyżej sytuacjach Spółka jest/będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towaru lub usługi w miesiącu otrzymania faktury (lub dokumentu celnego) dokumentującej daną transakcję, bądź w dwóch następujących miesiącach kalendarzowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest/będzie uprawniona w opisanych powyżej sytuacjach do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towaru lub usługi w miesiącu otrzymania faktury (lub dokumentu celnego) dokumentującej ten zakup, bądź w dwóch kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym otrzymano fakturę (lub dokument celny).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Równocześnie przepis art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy VAT stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych m.in. w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa m.in. w ust. 10 i ust. 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z przywołanymi regulacjami, prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony powstaje u Spółki dopiero w tym w okresie rozliczeniowym, w którym spełnione zostały łącznie trzy przesłanki:

  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług,
  • doszło do nabycia towarów lub usług,
  • Spółka otrzymała fakturę (lub dokument celny) dokumentującą powyższą transakcję nabycia towarów lub usług.

Powyższe potwierdza również treść uzasadnienia do ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35), którą to ustawą wprowadzono obowiązujące obecnie zasady dotyczące terminów odliczania podatku naliczonego VAT: „(...) W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji (...).

Tak więc dopiero w miesiącu, w którym zostały spełnione łącznie ww. warunki Spółka uzyskuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturze (dokumencie celnym) bądź – jeśli Spółka nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych m.in. w ust. 10 – może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu.

W przypadku otrzymania faktury nabycia towarów lub usług (lub dokumentu celnego) z opóźnieniem to właśnie miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę (lub dokument celny) będzie faktycznie okresem, w którym Spółka uzyskuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego bądź może zgodnie z przepisami art. 86 ust. 11 – dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu otrzymania faktury (lub dokumentu celnego).

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w stanowisku wyrażonym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2013 r. (IPPP3/443-538/13-2/LK) „(...) Analizując wyżej przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę lub dokument celny, z których to dokumentów będzie wynikać kwota podatku. Tym samym, jeżeli podatnik nie dysponuje fakturą bądź dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktury bądź dokumentu celnego (...)”.

Podsumowując, w ocenie Spółki, w przedstawionej sytuacji, tzn. w przypadku otrzymania faktury lub dokumentu celnego dokumentujących transakcję nabycia towarów lub usług z opóźnieniem – Spółka będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w miesiącu otrzymania faktury (lub dokumentu celnego), bądź w jednym z dwóch kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu otrzymania faktury (lub dokumentu celnego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

okres rozliczeniowy
ILPB1/415-716/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-687/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.