ILPP1/443-920/13-3/MD | Interpretacja indywidualna

Czy nabywając nieruchomości nie związane z działalnością gospodarczą do majątku wspólnego Wnioskodawca ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (w przypadku gdy małżonka, będąca współwłaścicielem nieruchomości nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z aktu notarialnego i wystawionych faktur?
ILPP1/443-920/13-3/MDinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 3 października 2013 r. (data wpływu 10 października 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia w całości podatku VAT zapłaconego przy zakupie apartamentów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia w całości podatku VAT zapłaconego przy zakupie apartamentów. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą. Podpisał umowę przedwstępną zakupu nieruchomości - apartamentów w budynku hotelowym, z przeznaczeniem na wynajem (usługi związane z zakwaterowaniem, podlegające opodatkowaniu VAT). Zakupione apartamenty będą wynajmowane jako majątek prywatny (niezwiązany z działalnością gospodarczą).

W umowie przedwstępnej wskazano, że nieruchomość ma zostać zakupiona z majątku osobistego, jednak w akcie notarialnym przeniesienia własności Wnioskodawca wraz z żoną planuje zawrzeć zapis o zakupie nieruchomości z majątku wspólnego. Nieruchomości będą zatem stanowić współwłasność małżeńską.

Po zakupie apartamentów zostanie podpisana umowa najmu z firmą, która będzie zarządzać apartamentami i wynajmować je (usługi związane z zakwaterowaniem). Umowa najmu zostanie zawarta wyłącznie przez Wnioskodawcę (jako zarejestrowanego podatnika VAT), małżonka jego nie będzie stroną umowy najmu. Na całą kwotę wynagrodzenia z tytułu najmu będzie wystawiał faktury i rozliczał je w składanej deklaracji VAT.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że zakup apartamentu służył będzie do czynności opodatkowanych. Umowa najmu i zarządzania apartamentem, będzie zawarta z firmą, która następnie będzie ten apartament wynajmować na krótkotrwałe pobyty i ta firma rozliczać się będzie z tymi klientami. Natomiast Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę VAT raz w miesiącu na firmę zarządzającą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabywając nieruchomości niezwiązane z działalnością gospodarczą do majątku wspólnego Wnioskodawca ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (w przypadku gdy małżonka, będąca współwłaścicielem nieruchomości nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z aktu notarialnego i wystawionych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca uważa, że nabywając nieruchomości do majątku wspólnego (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma on prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku VAT do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w akcie notarialnym i na fakturach.

W opisanej sytuacji nabywane towary (apartamenty) będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych (usługi związane z zakwaterowaniem). Nieruchomości stanowią współwłasność małżeńską, jednak tylko Wnioskodawca będzie stroną umowy najmu i będzie wykonywał czynności opodatkowane, co oznacza, że tylko On będzie podatnikiem z tytułu wykonywania tych czynności w związku z tym przysługuje mu prawo do odliczenia całości kwoty podatku naliczonego zawartego w akcie notarialnym i wystawionych fakturach.

Podobne stanowisko zostało wyrażone m.in. w Interpretacji Indywidualnej z dnia 2 lipca 2010 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy nr ITPP1/443-366/10/MN oraz w Interpretacji Indywidualnej z dnia 30 marca 2010 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu nr ILPP2/443-87/10 - 4/AD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Kwestię stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Stosownie do art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zgodnie z art. 37 § 1 cyt. ustawy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym, np. nabycie nieruchomości, wymieniani są oboje małżonkowie jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku, gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej jednego z nich, nie ma przeszkód aby małżonek ten skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności, czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą. Podpisał umowę przedwstępną zakupu nieruchomości - apartamentów w budynku hotelowym, z przeznaczeniem na wynajem (usługi związane z zakwaterowaniem, podlegające opodatkowaniu VAT). Zakupione apartamenty będą wynajmowane jako majątek prywatny (niezwiązany z działalnością gospodarczą).

W umowie przedwstępnej wskazano, że nieruchomość ma zostać zakupiona z majątku osobistego, jednak w akcie notarialnym przeniesienia własności Zainteresowany wraz z żoną planuje zawrzeć zapis o zakupie nieruchomości z majątku wspólnego. Nieruchomości będą zatem stanowić współwłasność małżeńską.

Po zakupie apartamentów zostanie podpisana umowa najmu z firmą, która będzie zarządzać apartamentami i wynajmować je (usługi związane z zakwaterowaniem). Umowa najmu zostanie zawarta wyłącznie przez Wnioskodawcę (jako zarejestrowanego podatnika VAT), małżonka jego nie będzie stroną umowy najmu. Na całą kwotę wynagrodzenia z tytułu najmu będzie wystawiał faktury i rozliczał je w składanej deklaracji VAT. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że zakup apartamentu służył będzie do czynności opodatkowanych. Umowa najmu i zarządzania apartamentem, będzie zawarta z firmą, która następnie będzie ten apartament wynajmować na krótkotrwałe pobyty i ta firma rozliczać się będzie z tymi klientami. Natomiast Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę VAT raz w miesiącu na firmę zarządzającą.

Należy zauważyć, że podmiot świadczący usługę najmu będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wówczas, gdy najem ten będzie wykonywał we własnym imieniu i na własny rachunek. Jeżeli przedmiotem najmu jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 ustawy, będzie ten małżonek, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu (jest stroną czynności prawnej).

Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte apartamenty – jak wskazał Zainteresowany – będą związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nabywając nieruchomości niezwiązane z działalnością gospodarczą do majątku wspólnego Wnioskodawca ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy małżonka, będąca współwłaścicielem nieruchomości, nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z aktu notarialnego i wystawionych faktur – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-366/10/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.