ILPP1/443-796/14-3/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją zadania w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej.
ILPP1/443-796/14-3/AIinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Miejskiej, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją zadania w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku z realizacją zadania w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Wniosek uzupełniono w dniu 20 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska zamierza realizować zadanie w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy. W celu pozyskania środków na realizacje projektu Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej, jako dokumentu, w którym przyjęte zostaną działania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji oraz wdrożenie nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju na terenie miasta. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej. W ramach realizacji zadania przewidziano opracowanie ww. dokumentu, stworzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz wydatki na promocję i informację o realizowanym projekcie, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek Gminy został zweryfikowany pozytywnie. Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 67.880 zł. Planowany wkład własny Gminy to 11.832 zł. Gmina Miejska jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Koszty realizacji projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę Miejską.

Ponadto z pisma z dnia 16 października 2014 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją zadania w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących poniesione koszty zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących koszty realizacji projektu, gdyż Gmina nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwała przychodów związanych z realizacją projektu. Zatem brak jest związku realizowanego projektu ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną przez Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zamierza realizować zadanie w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy. W celu pozyskania środków na realizacje projektu Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiotem projektu jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy, jako dokumentu w którym przyjęte zostaną działania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji oraz wdrożenie nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju na terenie miasta. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej. W ramach realizacji zadania przewidziano opracowanie ww. dokumentu, stworzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz wydatki na promocję i informację o realizowanym projekcie, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek Gminy został zweryfikowany pozytywnie. Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 67.880 zł. Planowany wkład własny Gminy to 11.832 zł. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Koszty realizacji projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednakże warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż, towary i usługi nabywane w ramach realizowanego zadnia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.