ILPP1/443-780/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Wyposażenie kwater agroturystycznych (...)”
ILPP1/443-780/14-4/AIinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 października 2014 r. (data wpływu 7 i 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Wyposażenie kwater agroturystycznych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Wyposażenie kwater agroturystycznych (...)”. Wniosek uzupełniono w dniach 7 i 10 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Beneficjent na etapie wniosku o przyznanie pomocy oświadczył, że nie jest możliwe odzyskanie przez niego podatku VAT. Zostało to uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik umowy przyznania pomocy, dlatego Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć interpretację indywidualną. Interpretacja musi dotyczyć przedmiotowej operacji.

Ponadto z pisma z dnia 5 października 2010 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca korzysta z pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413, wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, który dotyczy operacji pt. „Wyposażenie kwater agroturystycznych (...)”.

W ramach projektu Zainteresowany nabył: łóżka jedno i dwuosobowe, wersalki, szafki nocne, szafy, płytę gazową, lodówkę, czajnik elektryczny, ekspres do kawy i odkurzacz. Łączna wartość towarów – 17.602,32 zł. Towary te nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT. Nie będą również wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Dzięki uzyskanej pomocy zakupiono wyposażenie 5 pokoi agroturystycznych (łóżka jedno i dwuosobowe, kanapy, szafy, szafki nocne), użytkowy aneks kuchenny (płyta gazowa, czajnik elektryczny, lodówka, ekspres do kawy) i urządzenia pozwalające utrzymać czystość, tj. odkurzacz. Wszystkie sprzęty AGD, wyposażenie są dostępne do ogólnego użytkowania przez gości. Wskaźnikiem realizacji celu będzie zapewnienie bazy noclegowej dla 15 osób, z której skorzysta około 30 osób rocznie. Dane te będzie można pozyskać z rejestru gości prowadzonego przez właściciela kwater agroturystycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie z dnia 5 października 2014 r.).

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w piśmie z dnia 5 października 2014 r.), nie ma On prawa do odliczenia podatku VAT ani jego odzyskania. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są podatnikami VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca korzysta z pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413, wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, który dotyczy operacji pt. „Wyposażenie kwater agroturystycznych (...)”. W ramach projektu Zainteresowany nabył: łóżka jedno i dwuosobowe, wersalki, szafki nocne, szafy, płytę gazową, lodówkę, czajnik elektryczny, ekspres do kawy i odkurzacz. Łączna wartość towarów – 17.602,32 zł. Towary te nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT. Nie będą również wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT. Dzięki uzyskanej pomocy zakupiono wyposażenie 5 pokoi agroturystycznych (łóżka jedno i dwuosobowe, kanapy, szafy, szafki nocne), użytkowy aneks kuchenny (płyta gazowa, czajnik elektryczny, lodówka, ekspres do kawy) i urządzenia pozwalające utrzymać czystość, tj. odkurzacz. Wszystkie sprzęty AGD, wyposażenie są dostępne do ogólnego użytkowania przez gości. Wskaźnikiem realizacji celu będzie zapewnienie bazy noclegowej dla 15 osób, z której skorzysta około 30 osób rocznie. Dane te będzie można pozyskać z rejestru gości prowadzonego przez właściciela kwater agroturystycznych.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Wyposażenie kwater agroturystycznych w celu otwarcia działalności agroturystycznej (...)

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.