ILPP1/443-647/14-4/HW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostaw towarów i świadczenia usług przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nowo powstałą Spółkę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia – brak daty (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostaw towarów i świadczenia usług przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nowo powstałą Spółkę (pytania oznaczone we wniosku nr 1.1 i nr 1.2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie podlegania opodatkowaniu dostaw towarów i świadczenia usług przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nowo powstałą Spółkę (pytania oznaczone we wniosku nr 1.1 i nr 1.2). Wniosek został uzupełniony w dniu 27 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, prowadzi kancelarię prawną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której wykorzystuje różne składniki majątkowe (lokal użytkowy, meble, samochody, komputery), przy nabyciu których skorzystał z odliczenia podatku VAT. Składniki majątku zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków, lecz były wykorzystywane w działalności męża, wprowadzone na ewidencję środków trwałych i amortyzowane w Jego działalności. Ponadto skorzystał On z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z ich nabyciem.

W związku z planowaną likwidacją tej działalności i założeniem spółki cywilnej z inną osobą, podatnik planuje część z tych składników (przed likwidacją działalności) sprzedać nowo powstałej spółce cywilnej, a lokal wraz z umeblowaniem wycofać z działalności gospodarczej. Lokal w momencie wycofania z użytkowania w działalności gospodarczej zostanie wynajęty nowo powstałej spółce cywilnej, która będzie używać go do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnik zamierza osiągać przychody z najmu lokalu, którego jest współwłaścicielem wraz z żoną na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, opodatkowanego u Niego, na podstawie planowanego do złożenia oświadczenia, podatkiem ryczałtowym.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Spółka, do której odnoszą się pytania nr 1 oraz nr 2 została już utworzona. Zawarto umowę Spółki, podjęła ona działalność. Dane Spółki:
  (...);
 2. nowo powstała Spółka, której dane podano powyżej, została zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług;
 3. nabycie i najem składników majątkowych przez nowo powstałą Spółkę jest i będzie związane z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja odpłatnego przekazania składników majątku nowo powstałej Spółce cywilnej jest odpłatną dostawą towarów, która powinna być udokumentowana fakturą, na podstawie której Spółka może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.1)...
 2. Czy transakcja wynajęcia składników majątku (lokalu wraz z umeblowaniem) nowo powstałej Spółce cywilnej jest świadczeniem usług, które powinno być udokumentowane fakturą, na podstawie której Spółka może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.2)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Przekazanie Spółce składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej Zainteresowanego za odpłatnością jest odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i powinno być udokumentowane fakturą wystawioną na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, będącą dla Spółki podstawą do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy. Spółka cywilna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i na gruncie prawa podatkowego jako odrębny podmiot może odpłatnie, na warunkach rynkowych, uzyskiwać świadczenia od innych podatników bez względu na łączące ich więzi lub stopnie pokrewieństwa. Jeżeli transakcje te są prawidłowo dokumentowane fakturami VAT to może też na ich podstawie, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, uzyskiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich zawartego.

Ad.2

Wynajęcie nowo powstałej Spółce składników majątku (lokalu wraz z umeblowaniem) wykorzystywanych dotychczas w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a wycofanych z tej działalności, jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i powinno być udokumentowane fakturą wystawioną na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, będącą dla spółki podstawą do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy. Spółka cywilna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i na gruncie prawa podatkowego jako odrębny podmiot może odpłatnie, na warunkach rynkowych, uzyskiwać świadczenia od innych podatników bez względu na łączące ich więzi lub stopnie pokrewieństwa. Jeżeli transakcje te są prawidłowo dokumentowane fakturami VAT to może też na ich podstawie, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, uzyskiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich zawartego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że obydwa ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy oraz usługę, w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, prowadzi kancelarię prawną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której wykorzystuje różne składniki majątkowe (lokal użytkowy, meble, samochody, komputery), przy nabyciu których skorzystał z odliczenia podatku VAT. Składniki majątku zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków, lecz były wykorzystywane w działalności męża, wprowadzone na ewidencję środków trwałych i amortyzowane w Jego działalności. Ponadto skorzystał On z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z ich nabyciem.

W związku z planowaną likwidacją tej działalności i założeniem Spółki cywilnej z inną osobą, podatnik planuje część z tych składników (przed likwidacją działalności) sprzedać nowo powstałej Spółce cywilnej, a lokal wraz z umeblowaniem wycofać z działalności gospodarczej. Lokal w momencie wycofania z użytkowania w działalności gospodarczej zostanie wynajęty nowo powstałej Spółce cywilnej, która będzie używać go do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnik zamierza osiągać przychody z najmu lokalu, którego jest współwłaścicielem wraz z żoną na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, opodatkowanego u Niego, na podstawie planowanego do złożenia oświadczenia, podatkiem ryczałtowym. Nowo powstała Spółka została zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Nabycie i najem składników majątkowych przez nowo powstałą Spółkę jest i będzie związane z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania transakcji odpłatnego przekazania nowo powstałej Spółce składników majątku za odpłatną dostawę towarów oraz transakcji wynajęcia składników majątku (lokalu wraz z umeblowaniem) na rzecz Spółki za odpłatne świadczenie usług oraz obowiązku dokumentowania tych czynności fakturą VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, należy stwierdzić, że sprzedaż towarów za wynagrodzeniem przez Wnioskodawcę będzie dokonana przez podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji „prywatny” najem lokalu użytkowego stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Tym samym Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT czynnym, będzie zobowiązany do udokumentowania przedmiotowych dostaw i usług poprzez wystawienie faktur zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa nowo powstałej Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę składników majątku oraz świadczone przez Wnioskodawcę usługi najmu lokalu użytkowego wraz z umeblowaniem.

W związku z powyższym należy wskazać, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy również wskazać, że na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy, ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego odnoszą się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jak wynika z konstrukcji powołanych wyżej przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc zatem ww. przepisy do rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że nowo utworzona Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem składników majątku Wnioskodawcy oraz nabyciem usług wynajmu lokalu wraz z umeblowaniem z uwagi na spełnienie podstawowego warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabyciem a wykonywanymi przez nowo utworzoną Spółkę czynnościami opodatkowanymi, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 86a ustawy oraz art. 88 ustawy.

Odnosząc się do kwestii wpływu powiązań osobowych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką cywilną, polegającej na tym, że osoba fizyczna – Wnioskodawca jest równocześnie wspólnikiem Spółki cywilnej na rzecz której dokona dostawy towarów i wynajmu lokalu, należy zauważyć, że wyłączenia stosowania obniżenia podatku zawarte w art. 88 ustawy nie zawierają sytuacji, w której stosuje się wyłączenie od stosowania odliczenia podatku, gdy pomiędzy stronami transakcji istnieją powiązania osobowe polegające na tym, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są równocześnie wspólnikami spółki. W związku z tym w opisanym zdarzeniu przyszłym odliczenie podatku odbędzie się na zasadach ogólnych opisanych w ww. przepisach.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytania, należy stwierdzić, że:

Ad. 1

Transakcja odpłatnego przekazania składników majątku nowo powstałej Spółce cywilnej jest odpłatną dostawą towarów, która powinna być udokumentowana fakturą, na podstawie której Spółka może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 86a ustawy oraz art. 88 ustawy.

Ad. 2

Transakcja wynajęcia składników majątku (lokalu wraz z umeblowaniem) nowo powstałej Spółce cywilnej jest odpłatnym świadczeniem usług, które powinno być udokumentowane fakturą, na podstawie której Spółka może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostaw towarów i świadczenia usług przez Wnioskodawcę oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nowo powstałą Spółkę. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych częściowo został załatwiony w dniu 28 października 2014 r., zaś w pozostałej części zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.