ILPP1/443-1215/11-4/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia o odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2011 r. (data wpływu: 13 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2011 r. (data wpływu: 9 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 grudnia 2011 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Instytut jest jednostką naukową PAN, jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca osiąga następujące rodzaje przychodów:

  1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu VAT: dotacje na działalność statutową od MN i SzW, środki na finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach VII Programu Ramowego, środki finansowe na realizację projektów badawczych własnych i promotorskich od MN i SzW, środki finansowe w związku z realizacją projektu badawczego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 itp.
  2. Przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług: sprzedaż usług naukowo – badawczych na zlecenie konkretnych odbiorców, sprzedaż usług noclegowych, itp.
  3. Przychody zwolnione od podatku od towarów i usług: wynajem mieszkań pracownikom Instytutu.

W dniu 15 lipca 2011 r. Instytut (Beneficjent) podpisał umowę finansową z O(...) („O”) o dofinansowanie Wspólnego Projektu Badawczego pod tytułem „Zagrożenie powodziowe (...)” ze środków Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego gdzie „O” pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Niniejsza umowa finansowa została zawarta na podstawie:

  1. umowy finansowej zawartej dnia 16 grudnia 2009 r. pomiędzy Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego, działającego jako Krajowa (...) („K”), a Szwajcarią, reprezentowaną przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) przyznającą dofinansowanie na rzecz Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego,
  2. umowy finansowej, zawartej dnia 24 lutego 2010 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego pełniącym funkcję Krajowej (...) a O(...), dotyczącej realizacji Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wraz z aneksami,
  3. uchwały Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie finansowania Wspólnych Projektów Badawczych w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Projekt ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego (...) oraz zwiększenie zasobu informacji o powodziach i procesie ich tworzenia, wzbogacając istniejącą bazę danych. Projekt ten, Instytut będzie realizował wraz z dwoma Partnerami. W dniu 8 czerwca 2011 r. Instytut podpisał umowę partnerską z Partnerami dotyczącą wykonania zadań przewidzianych w projekcie.

Dyrektor Instytutu i kierownik projektu jednomyślnie oświadczyli, że: wszystkie dokonywane zakupy w trakcie trwania projektu zostaną wykorzystane do realizacji niniejszego projektu, środki trwałe zakupione w ramach projektu w przyszłości nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Instytut nie będzie obecnie, ani w przyszłości, czerpał żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu osiągniętych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu oraz potwierdzili zupełny brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W art. 6 pkt 1 ust. 1 umowy finansowej 11 z dnia 15 lipca 2011 r. zobowiązano Beneficjenta (Instytut) po zakończeniu projektu między innymi do „udzielania informacji ex-post” oraz „nieodpłatnego udostępniania wszystkim zainteresowanym podmiotom wyników uzyskanych w efekcie realizacji projektu, z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników”. Na mocy umowy o finansowanie projektu, Instytut (Beneficjent) otrzyma od Instytucji Realizującej („O”) kwotę dofinansowania, udostępnioną przez Szwajcarską Radę Federalną (85%) oraz pochodzącą z budżetu państwa (15%) z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dofinansowanie jest przekazywane, zgodnie z zatwierdzonym Planem Wdrażania Projektu w formie zaliczek i/lub refundacji, a w przypadku dwóch ostatnich okresów sprawozdawczych w formie refundacji faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Zgodnie z zapisami aneksu nr 1 do umowy partnerskiej Beneficjent (Instytut) po otrzymaniu środków od „O” przekazuje środki Partnerom. Beneficjent przekazuje Partnerom środki na zasadzie zaliczek zgodnie z ratami przewidzianymi w Planie Wdrażania Projektu. Instytut wykazywany w fakturach podatek VAT zalicza do kosztów kwalifikowanych projektu. Zgodnie z wytycznymi projektu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym tylko wówczas, gdy może być odzyskany przez Beneficjenta na podstawie przepisów krajowych. W Polsce w tym zakresie obowiązują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.).

W piśmie uzupełniającym z dnia 9 grudnia 2011 r. Wnioskodawca wskazał następujące informacje.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa, Instytut zajął stanowisko, że nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia.

W dniu 31 maja 2011 r. Instytut skierował pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departament Wdrażania Programów Rozwojowych z prośbą o wydanie wiążącej opinii w sprawie możliwości zastosowania zapisów § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wobec środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 2 września do Instytutu wpłynęło pismo z dnia 30 sierpnia 2011 r.

W niniejszym piśmie Ministerstwo informuje o niezakwalifikowaniu środków w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w myśl ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Instytut ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony na podstawie art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu...
  2. Czy Instytutowi przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku związanego z nabyciem towarów i usług sfinansowanych ze środków pochodzących z realizacji projektu ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, iż wszelkie wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Instytut nie ma prawa dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wysokość ponoszonych wydatków w związku z realizacją projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Instytut także nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 73, poz. 392 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymane dofinansowanie nie stanowi środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w ww. rozporządzeniu, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując: Instytut nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu badawczego na podstawie przepisów obowiązujących w Polsce a dotyczących podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. – stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, w myśl przepisu art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Instytut jest jednostką naukową PAN oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca osiąga przychody niepodlegające opodatkowaniu VAT, opodatkowane oraz zwolnione od podatku od towarów i usług.

W dniu 15 lipca 2011 r. Instytut (Beneficjent) podpisał umowę finansową z O(...) („O”) o dofinansowanie Wspólnego Projektu Badawczego pod tytułem „Zagrożenie powodziowe (...)” ze środków Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego gdzie „O” pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Projekt ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego (...) oraz zwiększenie zasobu informacji o powodziach i procesie ich tworzenia, wzbogacając istniejącą bazę danych. Projekt ten, Instytut będzie realizował wraz z dwoma Partnerami. W dniu 8 czerwca 2011 r. Instytut podpisał umowę partnerską z Partnerami dotyczącą wykonania zadań przewidzianych w projekcie.

Dyrektor Instytutu i kierownik projektu jednomyślnie oświadczyli, że: wszystkie dokonywane zakupy w trakcie trwania projektu zostaną wykorzystane do realizacji niniejszego projektu, środki trwałe zakupione w ramach projektu w przyszłości nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Instytut nie będzie obecnie, ani w przyszłości, czerpał żadnych korzyści ekonomicznych z tytułu osiągniętych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu oraz potwierdzili zupełny brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W art. 6 pkt 1 ust. 1 umowy finansowej z dnia 15 lipca 2011 r. zobowiązano Beneficjenta (Instytut) po zakończeniu projektu między innymi do „udzielania informacji ex-post” oraz „nieodpłatnego udostępniania wszystkim zainteresowanym podmiotom wyników uzyskanych w efekcie realizacji projektu, z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników”. Na mocy umowy o finansowanie projektu, Instytut (Beneficjent) otrzyma od Instytucji Realizującej („O”) kwotę dofinansowania, udostępnioną przez Szwajcarską Radę Federalną (85%) oraz pochodzącą z budżetu państwa (15%) z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dofinansowanie jest przekazywane, zgodnie z zatwierdzonym Planem Wdrażania Projektu w formie zaliczek i/lub refundacji, a w przypadku dwóch ostatnich okresów sprawozdawczych w formie refundacji faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Zgodnie z zapisami aneksu nr 1 do umowy partnerskiej Beneficjent (Instytut) po otrzymaniu środków od O” przekazuje środki Partnerom. Beneficjent przekazuje Partnerom środki na zasadzie zaliczek zgodnie z ratami przewidzianymi w Planie Wdrażania Projektu. Instytut wykazywany w fakturach podatek VAT zalicza do kosztów kwalifikowanych projektu.

Minister Spraw Zagranicznych w piśmie z dnia 2 września 2011 r. poinformował Instytut o niezakwalifikowaniu środków w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jako środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w myśl rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.).

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizowanego projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie ma prawa dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację ww. projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego projektu badawczego na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego.

W kwestii dotyczącej opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu badawczego – w dniu 13 grudnia 2011 r. wydana została interpretacja nr ILPP1/443-1215/11-3/BD.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.