ILPP1/443-1109/14-4/NS | Interpretacja indywidualna

Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wyposażenia zakupionego przed dniem rejestracji.
ILPP1/443-1109/14-4/NSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. deklaracja korygująca
 3. korekta podatku
 4. obniżenie podatku należnego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. podatnik podatku od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 10. sprzedaż opodatkowana
 11. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego od wyposażenia zakupionego przed dniem rejestracji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego od wyposażenia zakupionego przed dniem rejestracji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 20 lutego 2015 r.).

Wnioskodawca od dnia 6 grudnia 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą. Rozpoczynając działalność zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wybrał zwolnienie z opodatkowania VAT. W dniu 25 sierpnia 2014 r. Zainteresowany dokonał sprzedaży usług doradczych, co skutkowało utratą prawa do zwolnienia od VAT, dokonał zatem rejestracji w zakresie VAT w urzędzie skarbowym i z dniem 26 sierpnia 2014 r. stał się czynnym podatnikiem VAT, zaś od świadczonych usług opłaca VAT na zasadach ogólnych.

Jednocześnie, na podstawie art. 91 ust. 7a – 7c ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca ma zamiar dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionego przez Niego w trakcie korzystania ze zwolnienia od VAT wyposażenia. Zainteresowany nabył w tym czasie elementy wyposażenia, których wykaz znajduje się poniżej:

 1. (...): 14.000 zł brutto. Data zakupu: 15 lipca 2014 r.;
 2. NOTEBOOK (...): 2.400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 3. (...): 500 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 4. NOTEBOOK (...): 2.700 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 5. (...): 500 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 6. (...): 549,99 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 7. (...): 1.050 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 8. (...) (PAKIET ANTYWIRUSOWY): 240 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 9. (...) (PAKIET ANTYWIRUSOWY): 260 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 10. PROJEKTOR (...): 1.849,99 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 11. EKRAN (...): 399,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 12. (...): 320 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 13. (...) (URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: DRUKARKA, SKANER, KOPIARKA): 3.200 zł brutto. Dat zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 14. STOLIK POD RZUTNIK SOLO 2/3 ST006: 450 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 15. TABLICA (...): 350 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 16. LUSTRZANKA CYFROWA (...): 1.400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego.2014 r.;
 17. STATYW (...): 100 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 18. NISZCZARKA (...) 3: 400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 19. SMARTFON (...): 1.000 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 20. BINDOWNICA (...): 299,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 21. LAMINATOR (...) A4: 399,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 22. GILOTYNA BIUROWA A4: 150 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 23. KRZESŁO OBROTOWE: 299,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 24. LAMPA BIURKOWA (...): 100 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 25. GŁOŚNIKI 9...): 150 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 26. BIURKO: 1.000 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 27. SZAFKA: 900 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 28. REGAŁ: 800 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 29. (...) (FANTOM DO NAUKI PIELĘGNACJI OSOBY STARSZEJ): 5.480 zł brutto. Data zakupu: 13 lutego 2014 r.;
 30. (...): 850 zł brutto. Data zakupu: 13 lutego 2014 r.

Wnioskodawca zaznacza, że od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano wyposażenie do użytkowania, nie upłynęło 12. miesięcy.

Obecnie Zainteresowany składa deklarację VAT-7K kwartalną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionego w trakcie korzystania ze zwolnienia od VAT wyposażenia, zgodnie z przepisami art. 91 ust. 7a-7c ustawy o podatku od towarów i usług i sporządzić korektę deklaracji VAT-7K w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo dokonać odliczenia VAT od zakupionych przez Niego w trakcie korzystania ze zwolnienia od VAT elementów wyposażenia, pod warunkiem, że zakupy te spełniają kryteria opisane w art. 91 ust. 7a – 7c ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. dotyczy to zakupów towarów i usług, które zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, oraz innych towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej, o ile od chwili dokonania zakupu nie upłynął okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 91 ust. 7a – 7c ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3, zaś w pozostałych przypadkach korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.

W zakresie prawa unijnego w sprawie mają zastosowanie przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L. Nr 347 – dalej: „Dyrektywa 2006/112/WE”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy wskazać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei w myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy już po złożeniu rozliczenia zmieniły się okoliczności mające wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, powstaje konieczność dokonania jego korekty.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy.

Stosownie bowiem do treści art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy.

W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar lub usługę z przeznaczeniem do działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez rozpoczęcie wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W oparciu o art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jak stanowi ust. 7c powołanego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Ponadto, w myśl art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że podatnik jest zobowiązany, co do zasady, dokonać korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie środków trwałych (np. ze związanych z czynnościami nie dającymi prawa do odliczenia na związane z czynnościami opodatkowanymi), wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy lub podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego w wyższej lub niższej wartości niż wyliczona na dany rok.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od dnia 6 grudnia 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą. Rozpoczynając działalność zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy wybrał zwolnienie z opodatkowania VAT. W dniu 25 sierpnia 2014 r. Zainteresowany dokonał sprzedaży usług doradczych, co skutkowało utratą prawa do zwolnienia od VAT, dokonał zatem rejestracji w zakresie VAT w urzędzie skarbowym i z dniem 26 sierpnia 2014 r. stał się czynnym podatnikiem VAT, zaś od świadczonych usług opłaca VAT na zasadach ogólnych. Jednocześnie, na podstawie art. 91 ust. 7a – 7c ustawy, Wnioskodawca ma zamiar dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionego przez Niego w trakcie korzystania ze zwolnienia od VAT wyposażenia. Zainteresowany nabył w tym czasie elementy wyposażenia, których wykaz znajduje się poniżej:

 1. (...): 14.000 zł brutto. Data zakupu: 15 lipca 2014 r.;
 2. NOTEBOOK (...): 2.400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 3. (...): 500 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 4. NOTEBOOK (...): 2.700 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 5. (...): 500 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 6. (...): 549,99 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 7. (...): 1.050 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 8. (...) (PAKIET ANTYWIRUSOWY): 240 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 9. (...) (PAKIET ANTYWIRUSOWY): 260 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 10. PROJEKTOR (...): 1.849,99 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 11. EKRAN (...): 399,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 12. (...): 320 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 13. (...) (URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: DRUKARKA, SKANER, KOPIARKA): 3.200 zł brutto. Dat zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 14. STOLIK POD RZUTNIK SOLO 2/3 ST006: 450 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 15. TABLICA (...): 350 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 16. LUSTRZANKA CYFROWA (...): 1.400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego.2014 r.;
 17. STATYW (...): 100 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 18. NISZCZARKA (...) 3: 400 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 19. SMARTFON (...): 1.000 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 20. BINDOWNICA (...): 299,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 21. LAMINATOR (...) A4: 399,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 22. GILOTYNA BIUROWA A4: 150 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 23. KRZESŁO OBROTOWE: 299,98 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 24. LAMPA BIURKOWA (...): 100 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 25. GŁOŚNIKI 9...): 150 zł brutto. Data zakupu: 27 lutego 2014 r.;
 26. BIURKO: 1.000 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 27. SZAFKA: 900 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 28. REGAŁ: 800 zł brutto. Data zakupu: 7 stycznia 2014 r.;
 29. (...) (FANTOM DO NAUKI PIELĘGNACJI OSOBY STARSZEJ): 5.480 zł brutto. Data zakupu: 13 lutego 2014 r.;
 30. (...): 850 zł brutto. Data zakupu: 13 lutego 2014 r.

Wnioskodawca zaznacza, że od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano wyposażenie do użytkowania, nie upłynęło 12. miesięcy. Obecnie Zainteresowany składa deklarację VAT-7K kwartalną.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionego w trakcie korzystania ze zwolnienia od VAT wyposażenia, zgodnie z przepisami art. 91 ust. 7a-7c ustawy i sporządzić korektę deklaracji VAT-7K w tym zakresie.

Należy wskazać, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy nabycie towarów nastąpiło w okresie, kiedy prawo do odliczenia Wnioskodawcy nie przysługiwało. Zakupione w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2014 r. towary wykorzystywane były przez Zainteresowanego do dnia 25 sierpnia 2014 r. do prowadzenia działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, natomiast od dnia 26 sierpnia 2014 r. wykorzystywane są do działalności opodatkowanej tym podatkiem. Tym samym na skutek powstania obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny od dnia 26 sierpnia 2014 r., zmieniło się wykorzystanie zakupionych towarów.

Przytoczone powyżej przepisy przewidują możliwość korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów lub usług, jednakże w ściśle określonych sytuacjach.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku dokonania zmiany przeznaczenia towarów i usług niezaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 15.000 zł, korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za dany okres rozliczeniowy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w odniesieniu do wyposażenia oraz środków trwałych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, oddanych do użytkowania przed 26 sierpnia 2014 r. zastosowanie znajdzie cytowany powyżej przepis art. 91 ust. 7b i 7c ustawy, zgodnie z którym korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, jednakże nie później niż 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary do użytkowania.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca dokonał zakupu ww. towarów w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających dzień utraty prawa do zwolnienia. Zatem w przypadku tych towarów Wnioskodawca ma prawo dokonać jednorazowej korekty nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego, w deklaracji podatkowej składanej za kwartał, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia tych towarów, tj. III kwartał 2014 r.

Podsumowując, w odniesieniu do wyposażenia oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł zakupionych przed dniem rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 7b i 7c ustawy, tj. w deklaracji VAT-7K składanej za III kwartał 2014 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.