ILPP1-1/4512-1-3/16-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej.
ILPP1-1/4512-1-3/16-2/MJinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. inwestycje
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania z zakresu dróg gminnych należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446). Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, która jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, w roku 2016 zamierza realizować inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej (...)” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji będzie poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej poprzez wykonanie na odcinku 0,182 km nawierzchni brukowej, odwodnienia i oświetlenia. Przy drodze zlokalizowany jest obiekt użyteczności publicznej – plebania oraz salka katechetyczna, służąca organizacji i sprawowaniu kultu religijnego, w której parafianie załatwiają sprawy związane z posługą chrześcijańską. Ponadto przy przedmiotowej drodze zlokalizowany jest również inny obiekt użyteczności, tj. przedsiębiorstwo z branży produkcji wyrobów z mięsa, które niejednokrotnie zasłynęło swymi wyrobami w konkursach związanych z dziedzictwem kulinarnym i smakami regionów. Z uwagi na powyższe przedmiotowe działanie wpisuje się w cel określony w PROW 2014-2020 dla tego typu operacji, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, ponieważ realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tego przedsiębiorstwa. Ponadto połączenie z siecią dróg o znaczeniu lokalnym jak również regionalnym – droga powiatowa pozwoli na nawiązywanie bardziej atrakcyjnych kontraktów biznesowych. Rozbudowa i nowa nawierzchnia drogi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla inwestorów, a także zaistnienie warunków dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Instytucją wdrażającą Projekt będzie Gmina, która jest właścicielem drogi i która będzie pełnić funkcję zarządzająco–koordynującą i odpowiedzialna będzie za realizację i rozliczenie projektu. Wydatki ponoszone w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem drogi po zakończeniu realizacji inwestycji dokonywane będzie przez Gminę ze środków planu finansowego jednostki budżetowej gminy powołanej do pomocy w realizacji zadań publicznych – Urzędu Gminy. Finansowanie kosztów utrzymania obiektu dokonywane będzie ze środków pochodzących z dochodów własnych gminy m.in. z podatku od nieruchomości. Przebudowana infrastruktura drogowa nie zmieni właściciela po zrealizowaniu przedsięwzięcia – pozostanie nim nadal Gmina. Jednostka Samorządu Terytorialnego odpowiedzialna będzie za utrzymanie stałej gotowości technicznej drogi odpowiadającej potrzebom ruchu. Do robót utrzymania bieżącego zalicza się m.in.: oczyszczanie jezdni z błota, śniegu, napraw uszkodzeń obiektów drogowych, usuwanie chwastów, ścinanie poboczy z narośli ziemnych. Realizując powyższy zakres zadań Gmina jako podatnik podatku VAT nie osiąga i nie będzie osiągać żadnych przychodów (zwolnionych, ani opodatkowanych) związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług w zakresie zadań, którym ma służyć przedmiotowa inwestycja.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, który stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...) poddając szczegółowej analizie przytoczone fakty Gmina stoi na stanowisku, iż wydatki jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tak więc podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina – jednostka samorządu terytorialnego – zamierza realizować inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi gminnej (...)” w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i zamierza realizować przedmiotowy projekt w ramach zadań własnych. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a sama przebudowywana droga służyć będzie społeczności lokalnej. Z tytułu korzystania z przebudowanej drogi nie będą pobierane żadne opłaty (nie będą osiągane żadne przychody).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w zawiązku z realizacją ww. inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, ponieważ inwestycja związana z przebudową drogi gminnej będzie dokonywana przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Reasumując w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.