IBPP4/4512-27/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pt. „...”
IBPP4/4512-27/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „ ...” w związku z realizacją działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w związku z realizacją działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X Bieg odbył się w dniach 22-24.08.2014 r. na obszarze LGD.

Zorganizowano konkurencje: bieg indywidualny, bieg patrolami dwukonnymi, bieg zastępami wielokonnymi, bieg zaprzęgami jednokonnymi, bieg zaprzęgami dwukonnymi.

Zwycięzców nagrodzono zgodnie z zasadami ujętymi w opisie operacji. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy otrzymali odznaki Biegu. Podsumowanie odbyło się w niedzielę 24 sierpnia 2014 r. w .... o godz. 14.30, gdzie ogłoszono wyniki biegu i wręczono nagrody.

W biegu wzięło udział 30 jeźdźców z końmi (zapewniono wyżywienie, transport, opiekę weterynarza dla 30 koni). O udziale w biegu zadecydowała kwalifikacja weterynarza i kolejność zgłoszeń. Udział w biegu nie był uzależniony od przynależności do klubu.

Osób zaangażowanych przy organizacji, uczestników biegu, harcerzy, strażaków, członków Klubu oraz gości było 84 i dla nich były zapewnione posiłki w trakcie imprezy oraz odznaki. Udział w biegu, warsztatach jest potwierdzony listami obecności.

22.08 o godz. w Izbie Pamięci ... w ..., po spotkaniu patriotycznym odbyły się „...”. Warsztaty były ogólnodostępne, skierowane do mieszkańców LGD, uczestników biegu, organizatorów. Uczestniczyło w nich 45 osób. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zagrożeniami dla terenów lokalnego ; dziedzictwa i ich zadaniem było zaznaczanie na mapkach, dzikich wysypisk śmieci oraz miejsc zagrożeń pożarowych: zauważonych podczas biegu. Z osobą przeprowadzającą warsztaty zawarto umowę o dzieło. 200 szt. ulotek o tematyce warsztatów rozdano wśród członków klubu, gospodarzy, właścicieli agroturystyki, partnerów i mieszkańców LGD. Po warsztatach - była odprawa uczestników biegu (zapoznanie z regulaminem) i odprawa zespołu sędziowskiego (karty startowe, mapy, regulamin biegu).

Zakupiony sprzęt i wyposażenie jeździeckie służyły zabezpieczeniu biegu i jeźdźców. Członkowie byli zaangażowani przy i transporcie koni, ustalaniu i wyznaczaniu, obstawianiu tras biegu, organizowaniu noclegów, przygotowaniu ognisk, plakatowaniu, wręczaniu zaproszeń, dokonywaniu zakupów, wydawaniu posiłków, przygotowania miejsca pod wystawę, rozładunku i załadunku towarów. Zapewniono tzw. pogotowie kowalskie.

Transport i przewozy koni były realizowane z uwzględnieniem przepisów regulujących transport żywych zwierząt, koniowozem - sam. ciężarowym .... stanowiących własność klubu oraz przyczepą dwukonną ciągniętą za samochodem BUS .... Kierowcami byli członkowie klubu pracujący społecznie bez wynagrodzenia i posiadający upoważnienia do przewozu koni.

Przewozy ludzi, sprzętu, itp. były realizowane przy pomocy samochodów osób prywatnych, podstawionych nieodpłatnie do wykonania zadania. Rozliczenie transportu nastąpiło na podstawie oświadczeń członków klubu o realizacji transportu i ewidencji przebiegu pojazdu, a samochód klubu na podstawie faktury zakupu paliwa.

W ... był zorganizowany końcowy punkt oraz wystawa fotograficzna. Na wystawę (30 oprawionych zdjęć formatu A2) były wykorzystane zabudowania gospodarcze oraz stodoła. Tematyka zdjęć dotyczyła form rekreacji i turystyki konnej, które są przykładem ekologicznych sposobów spędzania wolnego czasu, pośród walorów dziedzictwa kulturowego.

Poniesione koszty zostały wykazane poprzez przedstawienie stosownych dokumentów księgowych (rachunki, faktury).

Uchwałą Rady LGD ... uznano, że ww. wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków przeznaczonych na działanie: „Małe projekty” w naborze w 2013. Umowa dotacji z Urzędem Marszałkowskim na kwotę ... zł została podpisana 18.08.2014 r. Końcowy okres realizacji to 31.12.2014 r.

Faktury przedstawione będą do refundacji do UMW wraz z wnioskiem o płatność.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji kosztów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako Stowarzyszenie ... Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...” w związku z realizacją działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako Stowarzyszenie ... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projektu pod nazwą „...” w związku z realizacją działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca wskazał również, że towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.