IBPP4/4512-15/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „...’
IBPP4/4512-15/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odliczenia
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 stycznia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/4512-15/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie X złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Stowarzyszenie X zrealizowało projekt pod nazwą „...”.

W ramach operacji zostaną zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: organizacja warsztatów oraz imprezy promującej projekt, których celem będzie kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez zakup zestawu cateringowego, namiotu, organizację warsztatów kulinarnych oraz imprezy promującej projekt. Będzie to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniesie dochodu. Warsztaty będą ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn oraz osób starszych. Warsztaty będą prowadzone przez zawodowego kucharza. Przez organizację warsztatów dla mieszkańców nastąpi wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrośnie poczucie identyfikacji mieszkańców z regionem, jego tradycjami i wartościami. Warsztaty realizowane będą od stycznia do marca 2015 roku.

W ramach realizacji operacji zakupiony został namiot oraz zestaw cateringowy. Namiot oraz zestaw cateringowy są wykorzystywane nieodpłatnie przez społeczność lokalną, nie przynoszą dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań.

Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... wniosek o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Stowarzyszenie X nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

Realizacja operacji nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Projekt zostanie zrealizowany do marca 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie X ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie X nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) złożył wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na realizację zadania pn. „...”. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Efekt przedmiotowego zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Działania projektowa będą ogólnodostępne i nieodpłatne. Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Realizacja zadania nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację zadania nie służą sprzedaży opodatkowanej.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-15/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.