IBPP4/4512-121/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/4512-121/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie „ ...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2014 roku Towarzystwo Wędkarskie ... złożyło wniosek o dofinansowanie z zakresu małych projektów, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „ ...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie.

Projekt polega na:

 • budowie nowego stawu,
 • zagospodarowaniu terenu w ławki, stoliki, mini plac zabaw przy istniejącym stawie.

W ramach projektu przewidziano następujące koszty:

 • budowa stawu,
 • zakup materiałów do wykonania i impregnacji ławek, stołów i piaskownicy,
 • zakup mieszanki traw,
 • zakup wyposażenia – huśtawka,
 • wykonanie tablicy informacyjnej,
 • wykonanie dokumentacji technicznej. Dzięki realizacji projektu powstaje nowa przestrzeń publiczna. Powstała w ramach projektu przestrzeń publiczna będzie ogólnodostępna oraz udostępniana będzie nieodpłatnie dla mieszkańców ..., powiatu ... oraz turystów.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Wędkarskie ... jest operacją, która nie będzie generować przychodów.

Towarzystwo Wędkarskie ... jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm,).

Towarzystwo Wędkarskie ... nie prowadzi działalności gospodarczej (nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców). Towarzystwo Wędkarskie ... nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W ramach swojej działalności statutowej wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu.

W związku z koniecznością rozliczenia wniosku o dofinansowanie oraz zakwalifikowaniem podatku VAT do dofinansowania, niezbędnym załącznikiem celem uznania przez Instytucję Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa ...) jest załączenie Interpretacji indywidualnej wydanej przez organ upoważniony.

Ponadto Wnioskodawca w uzasadnieniu swojego stanowiska zawarł istotny element opisu stanu faktycznego, zgodnie z którym przedmioty projektu nie będą wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „ ...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Towarzystwo Wędkarskie ... nie prowadzi działalności gospodarczej (nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców). Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach swojej działalności statutowej wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu. W ramach kosztów kwalifikowanych projektu „ ...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie podlegających refundacji zaliczono podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu. Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, ani nie jest podatnikiem VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Przedmioty projektu nie będą wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie będzie prowadzić żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym, że celem operacji nie jest generowanie przychodów, produkty projektu będą służyć działalności nieodpłatnej, a za korzystanie z nich nie będą pobierane opłaty. Od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towary i usługi niezbędne do wykonania zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), realizując powyższą operację Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Wędkarskie ... nie jest operacją, która będzie generować przychody, zatem nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją tej operacji.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać odliczony przez Stowarzyszenie przy realizacji operacji i będzie stanowił koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą „ ...” zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi ... - budowa stawu oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym stawie.

Projekt polega na budowie nowego stawu oraz zagospodarowaniu terenu w ławki, stoliki, mini plac zabaw przy istniejącym stawie.

W ramach projektu przewidziano następujące koszty:

 • budowa stawu,
 • zakup materiałów do wykonania i impregnacji ławek, stołów i piaskownicy,
 • zakup mieszanki traw,
 • zakup wyposażenia – huśtawka,
 • wykonanie tablicy informacyjnej,
 • wykonanie dokumentacji technicznej.

Dzięki realizacji projektu powstaje nowa przestrzeń publiczna. Powstała w ramach projektu przestrzeń publiczna będzie ogólnodostępna oraz udostępniana będzie nieodpłatnie dla mieszkańców ..., powiatu ... oraz turystów.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Wędkarskie ... jest operacją, która nie będzie generować przychodów.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W ramach swojej działalności statutowej wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmioty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.